Skip to main content

Full text of "Raccolta d'orationi, et rime di diuersi, col discorso, descrittione dell'essequie, et disegno del catafalco nella morte dell'illustriss. & reuerendiss. cardinal Farnese, fatta da Francesco Coattini"

See other formats


— pp 

I r 


/ 
L 
r- 

— jl 

f 

1 


RACCOLTA 


D’OR AT I O Ni, 

ET RIME 

DI DIVE II sr. 


Co'l Difcorfo , Defcrittione dell Effe quie * 
& Difegno del Catafalco 

Nella morte de]l’I!ltiftrifs. & Reuerendiis. 
Cardinal Farnese, 

Fatta da Francefili Co attlni. 

Con la Tauola di tutti gl’Auttori 
*4 IT llluflrijjtmo , (y . Fccdlentìfima Signor 
£>, Duarte FARNESE. IN ROMA, Con licenza de' Superióri, 
ter Francefco Ccattini.neUi Baie firari . t s Sy. 


X 


MO. KO. 

ALL’ILL. ET ECC. S. 

D. D V A R T E 

FARNESE. 

O ME la Mupca -, 
llluflriffimo, et Ec- 
cellcntijjìmo Signo- 
re , tira à fc gli ani- 
mi de gli buominiy 
nell' vdir l'barm onia 
delle "noci bene or- 
dinate ; & perciò è tenuta inmolta Siima'. 
Così io y de foderando di apparire fe non Mu 
ficc 3 almeno amatore di ejfa,non hò faputo 
trouar occafìone migliore di ajjeguir l'in- 
tento mio , e di pafjar infoetne alla ferui- 
tà di V. Ecc. che l’vnir il concento di 
diuerfo buomini nella nuoua vita dell’ ll- 
luSìriffimo , & I\euerendiffimo Cardinale 
F F{7^ ES E . Le fatiche de' quali 
baueranno à goder fo l’immortalità nelle 

U a Mi lodi di Lui , & io fi pero dibatterà fentire 
gran confolatione nella prctettione di y, 
Ecc. La quale & per fe slefia.come beni- 
gni ffima , &per la memoria di quel Gran 
Signore , tanto venerato dal Monde, e per 
l’affettuofa diuotione mia , ritenendomi 
nella gratta fua, viltà lieta, e della felicità 
del più che mai vino nella memoria degli 
huomini Cardinale, e del def derie vniuer- 
fale dell’accrefcimento di gloria, & bono- 
rialla SereniJJìma fna Cafa. Di Spuria, 
a 29. di Marito . M D LXXX 1 X. 

Di F. S. llluftrifjìma , & Ec celienti (Jìm 

Seruitore humiUJfimo 

Francefco Ccattìni. 


PETRI MAGNI 

O R A T I O 


IN. FVNERE. ALEXANDRI 
FAR N E S I I. 5. R. E. 
CAB.DIN ALIS. 
VMQ_V A M exiitimaui 
Patres Ampliiìimi futu — 
rum , vt de Farnefij Cardi- 


(? nalis Iaudibus agenti verba 
deeffent. Nam qui orbem 
terrae vniuerfum fplendo- 
re fui nominis & beneficai 


uà peragrauit : quem patronum protiinciae , 
nationes, ecclefiae innumerabiles agnofce- 
banuad quemreges maxi mi fuis in rebus ar 
duis confugere iolebanr.eius Jaudum etfi dif- 
ficilius exitum.quam inicium rcperias.-tamé, 
cùm cogito tam falutare terris lumen cxtin- 
ftum : quibufdam quafi tenebris ingenij ntei 
v:res obruGturtvt nec quid dic 3 m. nec quem- 
admodum dicam fàtis ex pedice pofiim. Non 
eftea nobis animi firmitas, vt eioquenuam 
dolor exciter . opprimit potius. & fi quid eli 
in me facultatis , infringit: meq. ad agendum 
omnino inuulem redàic . Conemnr tamen; 


A 3 acerbi- 


aeerbitatemq. lnfta* offici) fieceSitas lin- 
ear. Quando enim in tam beneficimi Princi- 
pem grati erimus , fi non illi extremum hoc 
quidquid eft muneris per fo l ue m u i ? Ne c vero 
commemorandis maiorum iaudibus tempus 
teramr nec Farnefiae gentis decora e prifcis 
annalibus eruam . Hoc faciendum efiet , fi 
apud Indos , aut Perfas , non àpud vos dice- 
rem P. A.tametfi nfcllam effe opinor natio, 
nem tam immanem Se barbaram , quae nobi- 
litatelo Farnefiae gentis ignoret, Illud vnum 
non filebo.: nuìlam vmquam in-hac vrbe fami 
liatn pictate, ac perpetua in Chrifti Vicanos 
obedientia Fariienjs Prihcipibirs praeititiflc» 
quamquam enim illi femper egregijs beili 
pacisq. artibus fioruerunt;hac tamen virente 
praecipue gloriamur. Ex hac familia ortu* 
Alexander Farnefìus Petri,A!oifij Ducis F. 
Pauli III. Pontifici N. annum agens quar« 
tam decimam abauo in ordinem Cardinaliu 
legitur.Eam dignitatem non defidiae occafio 
nem, fed ad omnia praeclarafìudiacapeflen- 
da ftimulum ratus, mirti m quam breui profe- 
cerit inoptimis dtfciplinis, praefertim in ij f , 
quae ecclefiafticos homines decent . Sa epe 
enim dicere folcDat , nec milite ignauo , ncc 
clerico litterarum ignaro quidquam turpius. 
Erat Paulo IlI.Pontificecollegium Cardina 
lium,vt &hodie, rcfertumfutnuiis viris,atq. 
omni virtutum genere praeftantibus . Fuit 
enim Paalus in legendis patribus miro dele- 
ga quippeinteiligebat,honores & munera 
ecdèfiaiiica, quorum ipfe diiinbutioni à Uco 

prae« 


-prscpoRtUs fuiffet , bona effe totitts Chriffia» 
nae reip. commutila, in ijsque tribuendis ha- 
bendam effe rationem omnium , qui irvorbe 
Cbriftsane funn, omnium que fpeótari inerirà 
-oportcre. Iraq ne viros ieftifsimos ( vndique 
conuo carat, Polum,ContarenuHi > Bembum, 
Sodoletuin , Sfondrarum : Ceruinum item , 
atque Ca ra fa m. quorum yterque deinde Pon 
tificatum aìius polì aliumadeptus eS. Scd & 
Barthoioroeum Caualcantem vitro accerfi- 
uit,atqne in mtimis confilianjs habuitjvirum 
dodrin^eloqucntia^ciuili prudenua, nobili- 
tace clarum.Horum Farnefius ac talmm viro 
rum confuetudine fruebatur. adhorum exé- 
plum fingere fe ftudebat . horum vocibu> 
eius aares perfonabant. Ac rerum quidem ea 
rurmquae certa ratione& artetraduntur,d© 
ftoreshabuitinhtterisomniq. honefta difci 
-piina iìlius aetatis facile Principes. prudes- 
tiam vero non forum affidua maximarum 
rerum vfu ,ac pruden'tifiimorum hominum 
confuetudine adeptus eli , fed multo edam 
magis admirabilì fapiencifsimi Pontificis in* 
ftitutione.Is, vt quidque notatu dignum acci 
derat, obferuationesac praecepta quaedam, 
& velut axiomata nepotis auribusinft.llabatr 
quae faepius vfurpata fi non artem confìt- 
ta unt, certe non m u Itum ab arte difìant Hoc 
adiumento Farnefij diuinum ingenium, qua 
paucis lor.ga aetas contulir» eam breui fibi pa 
rauitiin iuuentute prudentiam.Nam quo pa- 
&o res tantas , tanta cum laude > tam adole- 
fcens agere potuiffet; nifi ad excellencem na- 
A 4 turai» 


luram exceìlens inftitutio accefsiffet ? Vix- 
dum enim vicefimum annum attigerat, cutn 
Le°attisad Carcìum Caefarem mifliis eft,ad 
comprimtndam Gandauenfium fediuonem 
in Beìgas cxpedito itinere properantem. To- 
te filoni itsnere cuna Farnefio Caeiar dere- 
bus granili! m:s ad remp. periinentibus eg;t, 
fine ilio ìnternuntiojÉne 'interprete. lime iu 
uenis indoiem ac p o::us abfoluram virtutem 
atq-ue prudentiam admiratus dixifie fertur , 
Coilegium Cardirialtu fi ex talibus viris con 
fìet; profefto fenato m Smilem nufquam gen 
tiom reperiti. Atq. ex eo tempore Carclus 
maiorem in modutn Pauli III. fapientiam 
fulcipere coepit:cum , quantus iiievir efiet, 
ex eìufmodi nepotis mlfatutione cognouifier. 
Francifcus praeterea Galliarum Rex & aliis 
VÌrtutibusSd animi magnitudine infignis,cum 
Imperatorem CaroIum& Farnefium Lega- 
tura Lutetiae Parifiorum apparatu regio ac- 
cepifletrin tot maximoruni principum ccn- 
greflu ab vno Farnefio nuquam ocalos deij- 
ciebat . tanta illi morum fuauitas inerat , in 
fermone hiiaritas , m anione dignità? & vere 
cundia , in vultu rnaieftas,m verbis fides. N ec 
minimam fuifie caufiam cxillimo Henrico 
Francifci F.Galliarum Regi, D;anae fìliae Ho 
ratio Farnefio' defpondecdae, perfpe&im in 
fratte fndolem. Biennio poli, a!:nm legar io- 
rem ohsit air.plam & hcnorihcam. Mifibs c- 
nim à Paulo III. Pont. Max. cura Carolo V. 
Imperatore & FerdinadoR omanorum Rege 
Voraiatiae conerediturrde quo bello Luthe 

O * 

ranis 


ranis inferendo He egir.vt continuo decerne* 
retur. Deinde anno interpolilo , cum paulus 
Pontif Carolo Imperatori aauerfus haereti- 
cosbelium gerenti magna Italorum auxilia 
mitteret,Legatus terrio in Germaniam profi 
cifcitur , cum Oótauiofìatre,Parmae & Pla- 
centiae principe , earum copiarum duce. Ibi 
cum principibus & miliraritms viris de bello 
confultationibusintererat.’ cumque Caelaris 
rogaru , quid quaque de re fentirer, & ipS di 
cendum eiTetipraefatus modefìiae fuae con- 
ferì tanea, ita de fingulis dillerebat, vt omnes 
in fuam fententiam traheret. Nam in Alexa- 
dro Farnefio Cardinali à prima adolefcentia 
ad viti ma m fenedtutem, fuit, vt plerique no- 
lìis , acerrima quaedam ,& velocifiìma vis in 
genij» vt & defutuns callidiffime coniicerer, 
& de praefentibus verifiìmeiudicaret. Ac mi 
hi quidem in praeclaras ei»s-a£nones intuen 
ti, haec inrerdum cogitatio fubit animum. 
-quibuscutn fili res firn,, fittile reges om- 
nium maximos, potentifsimos , rerum getta- 
timi gloria , florentiffìmos . tempora , fi vm- 
quam alias, diffidila ac turbulenta , ardente 
bello Italia, Germania, Galba,prouinciisaut 
llu<ttuantibus,aut haereticorum fraude dttira 
6is . aui Pontificatum quindecim annorum , 
lì ad publicam vtilitatem referas, modicumj 
lì cumaliis ccnferas,diuturnum. interea ?ar 
ncfium omnia gubernafic.Legariones omnes 
aut ipfum obiffe,aut quibus voluerit detulil- 
lè.adauum, atque ab auo peripfiim.omnia 
promnejarum ac principimi negotia manafle, 

~ A 5 vtquodaai? 


vtquodammodo cttnàa confenlìffe, ScquaS 
confpiralìe videantur ad eius prudentiam có 
fummaDdam.Quid de inttitia,ceterifque rir- 
tatibus dicami Mxtto vrbana hanc iurifdi&io- 
nem,quae quamquam fere omnis a magiftra 
tibus pender, mire tamen illum arxium ac fo 
licitum habebat,minacisillius diài memore. 
Non effe malum in ciuitate, quod non faciat 
dominus. A nuLlo aurem geuere hominutn 
tantopere cauebar,quam ab iis,qui nouo quo 
dam nomine,poftremis reip. temporibus re- 
pertò.cognofcendis criminibus mterfunr,qui 
putantefontium pecuniis aerarium augere, 
id prxcipuum effe regentium munus.hos die 
fufpeàifsimos habebat , praeferrim fiquem 
éorum animaduerterac e paupere diuitem fa 
fium. Omnes autem Bommus,quam acerbe 
increpare folitus fir,(ìquis eorum, quorum il- 
le in iudiciis cauffsque difceptandis opera vte 
bacur, munufculi quid acceperat. Ho mini bffs 
autem Farnefiae ditionis, etiam rufticis atq; 
humilibur.non folum atria^porticus, ambula 
tiones,coenacula,fed & interiora ac fecretio- 
ra cubicula, magis quam cuiquam familiariu, 
patebat. Eft humanitas.peculiaris ac propria 
Famefiorum principum virtus. aiii dura prò» 
uinciamnaài fune ,quicumque aliquando, il- 
lis in adminiftranda parte quapiam reipubl. 
fucceMerunt, Teitis eii,¥t ala o mitra m, Àue- 
nionenfìum ciuit3s:qni Farnelu clementiam, 
aequitarem, ac fìngalarem liumankateai ex- 
pem , fumnns ad caelum laudibui tollunt. 
Veojonuac ad vbereai illuni arque inexhao» 

ttumiibe» 


dum liberaìitàtiYSt bencfkétiae fonte . Heic 
nouura acque inauditum diflìcultatism di- 
cendo genusexperiorP. A. Nam ceceri, qui 
ignota atque admirabilia huc interdum afì'e- 
runt.in eo laborant.vt ea quae dicuntdndubt 
tata vobis & vera videantur. mìhi Iaborom- 
nis in eo uerlàtur.vr» quae fcitis.quae uididis 
quae faepius experti edis , ea dicendo conie- 
qui poflìuitneu minoratquearidior expeda- 
tione vedrà orario, vicfeatur. quod omnino ta. 
men euenire mihi necefle eft. Quis enim tan- 
ti principis benefacta autverbis aequauerir, 
aut dignelaudarit?Quis vmquam fando enu 
meret, quantos ille pauperum atque egentiu 
aluerit greges ? quot viduas fuftentarit'quos 
orborum puerorum milliafuis fumptibus e- 
ducarit?quot virgines dotane ? quot honeftas 
familias humanarum rerum v’ciffitudine in 
reifamiiiaris angudiam. iapfas erexerit? quot 
vircs nobiles à patria cxuiantes, & religioni* 
capila profugo* vidu,veftitu>rebufquenete£- 
firijs.iuuerit? quot iuuenibus. vt bonetto iit- 
terarum otio fruereatur , alimenta praebue- 
rit? quoties ingentem captiuorum numerata 
à Turcarum fertritute Iiberarit ? quot aureo- 
rum millia quotannisinpios vfus erogarit? 
Vereor in hac parte diutnfe immorari , ne,, 
quod ilie celare .ifuduit , oftentare videar. 
Quid verbis opus ed? Farnelìj beneficentiAtn» 
quo tecumque verteris.tot aedificià . tot fa» 
crarum aedium ornamenra,huiusipfius tem- 
pli parietes loquuntur , omms ordo, omnis 
ae tasiVaiuerft auius vno ore tedatur . Vidi- 
' A £ tìis ft cuot 


fiis.cum corpus cfFerretur,vt i pfa fibi lii£tù,vt 
ipfa libi iuftitia indixeritrfora omnia , platea? 
omnes,omnia tempÌ3,rehqua omnia tempi?, 
reliqua omnia rrbis ìoca deferta, preterirà 
viam.qna iunus ducebatur? Viùiftis , qui fle- 
tus,quae lacrymae, quantum populi defide- 
rium,quae frequentia hominum,qui concur* 
fns? Audiftis,quae vores qui gemitus queren 
tium fplendorem curiae s praelulum decus,or 
bis terrae lumen exnn&um . acclamationes 
omnium, patrem patiiae, parentem pauperu 
appeiiantimrPQuaado vmquam tale ahquid 
vidimus? Atque vtinam, vthoc vidimusific 
& beatorum fpintuum choros mortales ocu- 
li cernere potuiflent: quiòus iile comitanti- 
bus , laudefque Deo canentibus , ecorporis 
vinculis in caeleftem patriam euolauit? profe 
fio fpedaculum illud multo vehemétius no- 
ilrum omnium oculos, mentefque rapuiflet. 
Quantam enim faille putandum eli ex hae 
occafione illarum beatarnni mentium volu- 
ptatem? Nam,fi,exeunteex Aegypto Ifraeli- 
tarum populo,montes exultarunt vt arietes: 
fi homine vno pcenitentiam agente caelum 
gaudio exnltat .-qua laetitia caelum ipfum* 
omnefque caelites exiluiiTe credimus , tanto 
fiacerdote in beatorum illud perenne domici 
lium tranlèunte?Nihil igitur eius nomine do 
leamus. nil iam de Farnefio demillum aut hu 
mile cogitemus . vitae potius beatifsimaere- 
cordatione tanti viri defiderium ieniamus. 
Qmd enim boni contingere vili poterai, 
quoddonjlliabunde contigerit ? qui magnisi 

princì» 


principibus òrtus , quaies ipfe, quantofque 
principesreliquerit, fcitis. qui.cum primum 
peraetatem licuit, honores amplifsimós ita 
geiSit, ve egregij's a&icnibus partam gloriarti 
nulla v inquarti aboiere pofsit obliuio. qui, 
quam ab inuente aerate, virtutis 5 prudentiae, 
pretatis expeólanonetn concitarat, eatn quo» 
nd;e niagis magifqne fttperauit,idquead ex- 
tremum , eundemque beatifstmum vitag 
uiem . Quid erat , quod illi atnpiius optare- 

inus? An vtnobifcumperpetuo'maneret^ae 

hoc nec ms fafque eft , nec naturae conlenta- 
neum; nec faxit Deus, vt ipfi heic perpetuo 
maneamus, vitaeq. huiufee femoer flu&ibus 
agitemur. Quando igitur ei tuftaperfolui- 
mus,nihil eft quodillum amplius lugeamus. 
mortuiiugeanr mortuos luos . Nosautem 
quibus haecquac dicitur mo rs , immortali* 
eft vitae initìum, dum in hoc curriculo verfa- 
ntur , vt fubeuntes ponti lòlemus, fauftis illfi 
acclamationibus, quod adhuc fecinms,profe 
quamur; eiufque labores honeftiflimos imi- 
Eemur,vt,& praemia confequamur. Sic & vo» 
ti cotnpotes erimus,ur cu ilio perpetuo uiua- 
aiui. quod & eius fa&a recolentes afildue 
cumiiioerimus,& ex huius vitaé carceribus 
emifli,vbi ad calcem venerimus, cutn co pe- 
renni ac fempiterno aeuofrucmur. 

m 


IN. FVNBÌE 

alexandri 

F A R N E S I I 

CARD IN A L IS 

F 2^ 'KC 1 S C U B E I l 
e Societate 1 E S V 

ELEGIA 

E D ITE \am lacrima;’, via 
ìnm laxatu quercine eft : 
Vox proferiti tardai non bene, 
paffa mora t. 

C arcerii angusti longum iridio 
gnata recejjum , 

Sat memor offici / , non menar 

tpfa modi 

Turbi da vox troperat fepto velut aggere torroni 
Vi (ibi praeclufum per vada panda iter : 

Mttrmurefi rauco prtmum increpat}impulit vn*. 
Imperni. & tandem qua data porta ruit: 

Tum strepine ingenti conantia filiere frangi t , 
Ferlter , & indomitai in mare portat aquoi. 

Magmi! Alexander Farnefim ocadit: ehettf 
Hess, moriens ficumgaudia quanta tal t. 

Jdonbominum timu.it iu/lu obfijlere votis 
Mors fera\ & infefias inijcere aufa manta. 

Et tacita baec fissele linguai net verba profani ai 
Curn finita, innumeri : i mens labe falla malli l 

Moc bene, non fili querimter: iacet ob fica luciti 
Yrbsfia, pracrepum fuae fibifofcit opem . 

Borati.* Romultdom iacetemne genus. Caufia vntt dohndt 
Omnibus : haud vnus profluit ore dolor.. 

Ukdolet, inrebus (e quod circumtpicit uriti 
H ic quia fubfidie deficiente cadit. 

Htc ruit ingemiiia, piente quod nubilis armi* 
film, fedem humilem progeniemq, graual . 

Huìc lacrmtae ex oculu,quevexat morbus At idi 
Ejl quia pauperiem prodere voce pudor. 

llla viro muhsr, pr ole fiq orbata parente. 

Nane deferta fibi , vifiaq.fiola (ibi . 

Trofie qttijqus fiuum certa t vulgare dolorem » 
Ebetibui CT- misìk omniamaefia madent. 

2 ars bona nobilium , Romanae quod deciti Vrbk 
Occidit,& Lati] gloria fiacia minor.. 

Rine velut indiBum communi inclade , recenti t$ 
lusTttium j & luchufigna dedere mah. 

D licitar infiigni lugubri! funere pompa 
f er fior a, nigr unti {firmate, perq. viOi. 

Te quoque caelefiis tubar immortale Ssitatta 
Terruit txtinBa lux radiata face. 

Ordina ille fui princeps , qasm fiaepefiokbxi 
Confiulere,vt fiubito decidit ini eri tu. 

Exuit hoc nitidumvifiu mutata ruborum i 

TUrpura-.maerentesnam decetifie color . 

Sic ferrugineo! par eft imitatri hyacinthos. 

Rea modo fune fine tritila figna domiti» 

panerei fiores inficripti nomina regum » 

Et gemina ( eheu non lattiere j notai. 

Yos ego,vos ohm terreBrìa fiderà fied mite 
Lilia in aetherijs fied'éta effe putem . 

An quia cognatina repetit fina pignora taeltiih$ 
Et color e fummo: arcibui Me verni? 

An quod Alexander cado intuhtì lllttH «tifiti 
Timor efi Superum nobiliorq-cboTHU. 


Deficit hinc Unge terrarum lubrica regna, 

Quae meruijfe'magis,quam tenuijfe luuat : 
Ree minta (y veteres gaudet Spettare clientes, 

'Et diurna illos promptior auctat epe. 

Hinc precibu* iuuat effufis.qua* protegit or tu > 
Vira. pus qua* pelago diuidit Hefperia , 

E Ulta (y auxilto JimuL & Germania tuta es 
Et plagafiigenti qua micat Vrfa polo. 

Te quoque, Belgarum domitor, nona gloria belli, 
Adspiciens propini , qua valet arte,fouet. 

Tu proauo & patruo Inette* cognomine , ter.dis 
Ferita Peline! vìncere facia ducis. 

3de tibi e celfo plaudit fubltmis Olympo , 

Jnq. tua aeternum fufeitat arma Deum. 

Fiorì aliter tibi victori iam plaufèrat idem » 

In ferri*, hominum cum pater -.effe fina • 

2Ui Chrifikolumfuerat res publica cur ae, 

Vntu iy antiquae religioni* amor. 

Haecpuero pia curafuit : dein ordine vires 
Tempere perpetua* progrediente capit. 

Carole tu tefiii fratrie focer inclyttu:\ad te 
ìdomine quando adijt conspiciendtts aut, 
Tìtfiedìtq. tulit fecum per fulmina montes , 
Argumentum ingens nomini*, atque rei , 

Tu Teftis Francifce animi* mutue, fupremi 
Pontifici* fubqt cum tua tecla nepos. 

Cum fimilis caelesium ori,maioraq. vifscs 
ESI tibi mortali condicione loqui. 

Namque rudimeraaha.ee iuueni* Farnefìus: Ulta 
Primtias.regum canciliator habet. 

Haec tibi Alexander primordiaaali*, in vfus 
Fontificumyalipraeditu s arte venis. 
Quamquam Uh per ie,manifefto numìne,certt . 
ton fine te fummum corripueregradum. 


Aìiutùr tu tulli op erti, tumunsrls auffiex. 

Tu bontà auxlli o confìlioq bonza . 

Sex Zepbyrtts placida fternat mare, feti tonet A ti 
Nubilus,'& feriant fiamma verfa rate: ffier 
Tx velati caute: fiat imperterrita venti: , 

Iffit ìiret fiucius a fi era tollat hiem : . 

~B.es dxbiae mentemnon abiecere , ficundae 
InfiautJJè aura non potuere leui. 

Tempus vtrumque vno ferspectore. Confila tanta 
lpfafui Virtù: ■ (y beneficia valent. 

Tu regum magnorum animo: ,curx:q. gerebas , 
Quorum etiam. .rebus vincere qts aerisi epe:. 

D tette vo: Citrini celle:, fonte: q , lacusq . , 
Siludq.ab inulto itijfa virere filo: 

Die fede: vicina Vrbi, doma: hofiita regata 
Deliciae domini, dtuitiaeq ttii, 

Hic vbi iucunàa folitas con/idere in vmbra, 

C xrarum à flrepitu cum requie ffet berta* 

Sed cur vo: taceam magni de nomine 1 E SV 
Vo: Capitolini: proxima tempia ragit ? 

Vo: malora vocem territ, aut aemula cado? 

An formam infptciam , vel magi: arti: opus ì 
Vo: modo candenti nituifìi: marmore, & auro: 

Nam tholus aurati s fiirat imagintbus: 

Vo :, lapis externus, Pbrygij: vo: ara columnist 
§)uaeq. din admirans limino, qui fitte manet j 
Haec ea iamfuerat vtfindi ca.ufa:fed,ebeti , 

Altera vi fendi vos modo maicr erti. 

Veneri! bue quisquis , lucentem pronti: ad ararti 
Rite fimul Superi: f udir it ore prece s: 

Cetera contemplar.:, venerabitur ante fepulcrtim 
Principi ’s, & lacrima n: tali a ditta dabit. 
Magma Alexander iacet hic Pamefiu: . An ne 
Vmquam eritgvtjìmiletn pofiera fiaeclaferantì 


o R A T I O N E 
del sign ore 

PIETRO MAGNO 


fatta neWEfeqaie dcll’llluPriJJìrno , 
CjT s\euer en d tjji m a Cardinal 

f^P\X £SE ' 

Tradotta di Latino in lingua Tojcttns 
dal Cafugltone . 


Onon credetti, IlluSnflimI 
Signori, doucre anuenir già 
ma', che ad vo che pigliaifc 
àlcdire il Cardinal Farne- «3 fe » haueffino à mancare le 
parole. Percioche , fe bene 
*'■" e g[, e più, difficile trouar il 

tire, che il principio delle lodi di vn Signore* 
che con la chiarezza delibo nome, & con la 
fin liberalità e arriuato à ratte le parti del 

Mondo ;d’vno, ch’era protettore di Prouin- 
c;e,di Nationi , di Chiefe infiniti. *d\no, a cut 
foleuano i primi Re de: mondo nelle colelo 
ro ardue hauer riccrfo.-tuttauia, quand’io con 
fiderò eh’è già fpentovn lume ramo faiutitè 
ro ammortali , fono le forze dei mio ingegno 
tonafi da certe tenebre offufeate, fi che io ri- 
mi forifoluere, ne che colà» r.e in che modo 
mi debba dire . Non è in me tal robuftezza 

d ani- 


d'animo, che’I dolor defti l'eioqee'àza.'l* at- 
terra piu tofto , 8r» fé facoltà alcuna è in me, 
la rompe,& ad vfaria inhabde in rutto mi ré 
de . Sforziamci con tutto ciò , & la grandez- 
za deirobligo vinca Pacerbità del dolore . 
Percioche, quando mai moftrarema gratitu- 
dine verfo va Principe tanto benefico, fe 
quell’ vltimo debito qualunque egli Elia nó 
gli pagheremo? Ne io perderò tòpo in taccò 
tar le lodi de’luoi maggiorane caueròdail’an 
tiche memorie le prodezze di Cafa Farnefe.. 
Quello harei àfare,fe có gì 3 Indi,ò Perfiani io 
parlaffì, & non con voi lllufiriflimi Signori^ 
le bene io non credo che fi troui alcuna tan- 
to fiera Se barbara natione à cui nó fia manife 
fta la nobiltà di Gafa Farnele. Vna folacola no 
tacerò, che in quella Città non c mai fiata al» 
cuna famiglia, che auanzaffe quella di piet4> 
& d’vna perpetua obedienza verfo i Vicari» <§ 
Chritìo.Percioche,fe ben fiorirno Tempre ia 
tutte Parti eggrègi di guerra Si di pace , di 
quella virtù nondimeno fopr’ogn 'altra fipre 
giano.Di quella famiglia nato Aleifandro Far 
nefe,figlmolo del Duca Pierluigi.nipote dì 
Papa Paólo III. di 74. anni fù dall 3 Ano pró- 
molTo al Cardinalato. Et filmando egli , che 
quella dignità doueffe effergli fprone ad o- 
gni lodeuole ftudio, non occafioue d’infingar 
dagginc.non fi può dire il gran profitto, eh 3 ei 
fece m vn fiibito nelle buone difcipline , e 
fpecialmentein quelle , checonuengonoad 
huommi di Chiefa. vfando TpefTo di dire, che 
aiuna cola era piu brutta di vn foldato pol - 
trone» 


■trofie, e <fyn prete ignorate. Era al tépo di Pao 
lo III il collegio de’ Cardinali, come hoggi, 
•■cno di grand: huomini , & ecce/.e nti in o- 
gni forre di virtù. Percioc e veramente quel 
Pontefice fù molto considerato in promoue- 
àq icii a dignità perfone meriteuob;ccme 
colui, che fapeua , che gli honori & carichi di 
Santa Chiefa , alla diftributione de’ quali era 
fiato propello da Dio.iono beni communi di 
tutta la Republica Chriftiana: e che nel dar li 
bffognahauerriguardo à qualuque viue nel 
Chriilianefimo, &à’meritidi ognuno. & cofi 
d’ogni banda chiamò à Te fcieltillìmi huomi- 
ni, Polo, Contarino, Bembo, SadoletojSfon- 
drato.-Ceruino ancora, e Carafa, l’vno e 1 al- 
tro de’quali tu poi l’vn’dopo l’altro affluito 
al Pontificato. Chiamò anco Bartholomeo 
<laualcan:i,e tennelo per Configliereintimo 
ìiuomo e per dottrinai per eloquenza.e per 
prudenza ciuile, e per nobiltà Illuflre.la con 
nerlàtione di quelli & Amili huomini il Car- 
dinal Famefe godeua, con quelli cercaua di 
conformarli delle lor’ voci i Tuoi orecchi, di 
continuo rifonauano. &, lì comenelle cole, 
che con arte,& certa regola s’infegnano,heb- 
be masfiri principalillimi di quel tempo tan- 
to inlettere,quanto in ogn’altra honefìadi- 
Tciphna,cofi acquiftò la prudenza non Telarne 
te col continuo maneggio di cofegrandi, & 
con ia cóuerfatione di huomini prudétiffimi, 
ma molto più con l’ammirabile inftitunone 
di cygtl fauìflìmo Pótefice, il quale, quàdo oc 
correa a alcuna cofa degna di diere offeruata» 
e infili- 


-inftillaua ne gli orecchi del nipote alcuni p?é» 
certi, & certe fue tradirne: le quali mede piti 
voltein prattica fe ncn fanno l’arte, fononi- 
meno poco lontane dall’arte. Con quelli aiu^ 
ti il diuino ingegno di Farnefe acquiflò nella 
fua giòuentù quella prudenza, la quale a po- 
chi conia lunga età è conceda . Altrimen- 
ti.come era pofiibile operar cofe tanto gran- 
di, con tanta lode,tanto giouanetto.fe ad vna 
eccellente natura vna eccellente indiamone 
aggiunta non fi folle ? Percioche appena era 
di venti anni, quando fu mandato Legato all* 
Imperadore.che à gran padi fi affrettaua alla 
Volta di Fiandra per quietare rammutinamé 
to di Gante. In tutto quel viaggio l’Impera- 
dore trattò con Farnefe di cofe importanti^ 
fime.appartenenti alla Republica,fenza alci 
mezzano,fenza alcun'interprete. Onde, am- 
mirando egli l’ingegno, anzi piu tolto la per- 
fetta virtù, e prudenza del giouane, dille, che 
fei! Collegio de’Cardinali eratutto di. coS 
fatti huominijin tutto’! mondo non fi erode- 
rebbe vn fimil Senato. E da quel tempo Firn 
peradore hebbe in maggior veneratione la là 
pienza di quel Pontefice; ccnofcendo, quato 
grand’huomo fciloguaua.che e fufi'e dali’indi- 
turione di coli fatto Nipote.Oltra di dò. Fra 
cefco Re di Francia , e per altre virtù , e per 
grandezza d’animo gloriofo, hauendo riceuu 
to con Regio apparato in Parigi i’Imperador 
Carlo.e’l Cardinal Farnefe legate, in vn ridot 
to dì tanti Prencipi coli grandi non leuaus 
mai gl’occhi dal Cardinal f arnefe, tanta feor 
-i " geua 


geua in. luì dolcezza di coftumi, allegria nel 
parlare, dignità & modeilia nel procedere, 
maeftà nel »olto,& fede nelle patoìe.Nè pea 
L io.chepicciola cagione folle ad llennco fi- 
gliuolo di Francefco Re di Francia, di dare 
fn matrimonio Diana fua figliuolaad Hora» 
tio Farnefe,l’hauer conofciuto la gran prude 
ia del fratello. Due anni dopo, hebbe vn al- 
tra Legaiione molto degna & honotata. Por- 
cicche, mandato da Paolo III .fi abbocco m 
Vuormatta con Carlo V. Imperadore,& »er 
dinando Rède'Romani, e trattò m maniera 
del muouerla guerra a Lutheram, che luta- 
to fù riloluta. Dapoi.nello fpatio di vn altr an 
no, mandando Papa Paolo buon foccorfo di 
Italiani à Carlo Imperadore.che guerreggia- 
ua contragìi Heretici.andò la terza volta Le 

Ì ato in Germania , con Ottauio fuo fratello, 
hincipe di Parma.e Piaccnza.conduttore di 
quelle genti Quiuiinterueniua à tutti 1 con 
figli di guerra infiemecon gli altri Prenci pi,& 
Capitanh&.douendo à richieda deirimpera 
dorè dir’anch’egli il fuo parere fopr’alle cole 
propofie.detto che egli haueuaquel che fi co 
aeniua alla fua modeftia, talmente di tutte di 
fcorreua,che tiraua ogn’vno nella fua opimo 
ne.percioche nel Cardinal Farnefe dalla pri- 
ma giouanezza fìnoairvltima vecchiezza,fù 
(come quali tutti fapete) vna gagliarda & v£- 
lociflima forza d’ingegno.in modo che le co- 
ffe a venire có molta accortezza antiuedeua, 
de prelcnticon gran verità giudicaua Etnei 
«ro,qiundo io riguardo alle fue nobiliflìme 

attioni % 


attìoni , cofi tal’hora difcorrotrà me fteffo ; 
Che coloro.co’quah egli hebbe a trattare,fa 
*ono i maggiori , i piu potenti , i più gloriog 
Rè del Módo.-i tempi più che maifoflèro dif 
ficili,e uguagliati: ardendo l’Italia di guerra, 
eflendo la Germaniaja Francia,& Tal tre Pro 
uincie in gran turbulenza , ò dilunite perle 
frodi degli Heretici. il Pontificato dell’ Auo 
di quindeci anni , fé fi riguarda all’vtilità pu- 
blica.breuc; ma, fé fi paragona congl’altn, af 
fai lungo, che in quello tempo Farnele goder 
nò il tuttoché tutte le Lcgationio eflercitò 
da le, o le diede à chi gli piacque . Che i ne- 
godi di tutte le Prouincie, di tutti i Preneipi 
penetrauano all’Auo, o dall’Ano vfeiuano 
per mezzo fuo talmente, che parue.che tutte 
le cofe i’vnifiero, & s’accordaflero per affina- 
re, & condurre al colmo la fua prudenza. Che 
dirò io della giuftitia, & dell’alare virtù ? La- 
feio quella giuridittione della Città: la quale 
quantunque dipenda quali tutta da’magillra- 
ti ,nondimeno ioteneua in trauaglto, ricordati 
defidi quel detto minacceuole. Che non è 
male alcuno nella Città , eh e non lo faccia il 
Signore. Da niuna forte di pedone più S 
guardaua, che da certi, che con nuouo prete- 
io ritrouato ne gli vltimi tempi della Repu- 
tili ca interucngonoalla cognitione de’ delit- 
ti, i quali credono , che il principale obietto 
di chi goucrna , debba effere l’empir l’erario 
de' danari de’ delinquenti. Haueua egli di co 
fioro gran fofpetto, mafsi inamente fe ei vede 
j chelleano di loro folle di po itero diues» 

tato 


tato ricco. Et tutti Tappiamo, quanto acerba- 
mente egli cercafle di riprendere coloro,del- 
l’opera de’ quali li Temuta in giudicare & de- 
cidere le caufe. Te taluolca haueflero accetta- 
to qualche prefente.per minimo che folle. 

A eli huomini dello Stato anche a plebei.e di 
baia conditione,erano Tempre aperti non tan 
to i cortili, le ìoggie,Ie falene anticamere; ma 
le intime & più fecrete 'camere dico piu che 
ad alcuno et’ Tuoi cortigiani . E 1 «umanità 
particolare è propria virtù de' I rencipi r3r- 
ìiefi. Dura im prefa hanno veramente gli al- 
tri, che àqnelli fono in qualche parte nel go- 
verno fucceduti.Di ciò fà larga fede(per non 
parlar d’altri) la Città di Auignone,la qusue, 
hauendo prouata la clemenza, 1 equità, 1 hu- 
manità diquefto Signore , l’innalza hoggifi- 
aio al Cielo . Veneo hora a quel copiOiO , et 
inefi'aufio fonte dì liberalità , & di beneficen- 
za. Qui , Signori llluftrifsimi, prouo nel mio 
dire vna nuoua forte di difficoltà, & mai pni 
non vdita. Percioche gli altrùi quali portano 
in quefto luogo cofe incognite & marauigho' 
fe,fi affaticano in fare, che le cofe.che dicono, 
vi paiano indubitate.e vere : la mia fatica non 
confitte in altroché inarriuar col dire a quei 
lo, che tutti fapete, & hauete veduto, &P ll | 
volte prouatoj& che il mio parlare 
paia difettofo,& più afciutto,e feccodella 
dira afpettatione . ilche con tutto ciò efor 
che m’auuenga. Percioche chi potrà mai 

pareggiare con parole, ò degnamente 

le opérationi benefiche .di tanto Prence' 


Chi mai parlando racconterà , quanti greggi 
di poueri,e bjfognofi habbia nudriti ? quante 
yedoue folìentate?quantij migiiara di orfane! 
li à fuefpelèalicuati?quanre yergini dotate? 
quante honorate fàmiglie,cadute in pouerti 
per difgratie , che intcruengono à gli huomi 
si!,egli habb;a foccorfe?quanti huomini nobi 
li che per conferuarfi nella vera e Catolica 
religi cne,s’hanno prefo della lor patria volo 
tario elìlio, habbia col vitto , col veftito,e con 
le co fé necefiarie fouuenutirà quanti giouani 
habbia dato gl’alimenti.perche godefiero vn‘ 
honefto otio delle lettere? quante volte hab- 
bia rifcoffo gran numero di Schiaui dalla lèr- 
uitù de'Tur-chi ? quante migliaia di feudi o- 
gn'anno habbia fpelò in vii pii? Io mi afterró 
dal trattenermi troppo in quella parte , à fin 
che non paia che io voglia oftentar = queilo , 
che egli cercò con ogni fuo Audio d'occulta- 
re. Ma, che occorre far piu parole? Della be- 
neficenza del Cardinal Farnefe, douunque 
volgeremo gl’occhi.tanti edificii, tanti orna- 
menti di Chiefe, le mura di quello lìdio Té- 
pio parlanojogni ordine.ogni età, tutta la Cit 
u advna voce nefa fede. Hauete vedute* 
quando lì portaua il corpo, come tutta per le 
fieffa fece duolo, come diede bando à tutti i 
negotii.tutte le Piazze, tutte le Chiefe, e tut 
ti gli altri luoghi della Città abbandonati, 
fuor che quella loia via, per la quale pafiaua 
il funerale. Hauete veduto.che pianti, che la» 
grime , quanto defiderio di tutto il popolo, 
che frequenza di huomini,che concorlò?.Ha- . 

B uete 


liete vdito le voci, i fofpiri , il rammarico, che 
Io fptender delia Corte,Fornamento de’Pre 
lame del Mondo foffe giafpento.chia- 
nisndclo tur» ad vita voce Padre della Pa- 
tria, rifugio depoueri. Quando mai più fi vid 
de cofa fimikPEt come quello habbiam veda 
to.rofi piaceffeà Dio, che con gnocchi mor- 
tali haueffimo potuto vedere i chori degli fpi 
riti beati, che, cantando dolci hmni.accornpa- 
gnauano queil’ànima, quando libera dai lega 
mi del corpo le ne volaua allacelefte Patria. 
Certa mente vn tale fpettacolo molto mag- 
eiorfnétehauerebbe rapita gPocchse le meta 
ti-noftre.non dfendo poffibile immaginari! il 
pia ce re, che quelle menti beate haranno lenti 
to di taleiacquifto.Percioche, fe, quando vici 
di Eguto n popolo d’lfraeìle,i monti cffulta- 
rQno 5 ; fe per la penitenza, che faccia vn fufe 
huomo fi fa fella nel Cielo; di quara allegrez 
za habbiamo a credere , che gmbilaffèrl Cie 
h: ,è tutte Fanime celefti per Fandata d’vn ta- 
to Sacerdote in quell’eterno albergo.Non oc 
corre adunque , che per fuo conto ci doglia- 
mo , nè penfiatno di lui cofa humile , e baila, 
pia tófio col ridurci à memoria si febei (fimo 
corfo dellaluavita, mitighiamoli defiderio 
dkn ta nto huomo. Percioche, qual bene po* 
teua auuenire ad huomo alcuno.che non hab 
bia e?li abbondantemente baiamo? il quale, 
natoci Principi grandi, fapete, quali, & <l u * n 
ti gran Principi habbia iafciati.il quale, uibi- 
tQ che dall’età gli fu permeilo, nel colmo de 
maggiori honorifi portò di maaiera,che ni - 


fun tempo Tira mai bàilànfè à cancellare la 
gipria acquiftata con le Tue :li»ftre attioni. il 
quale, hauendv dato ■grand e* aftettàrfua dar 
fuoi primi annidi virtù, di pracienza.di pietà, 
l’andò tutta via piu fupe>andp.fine afl’vltimo 
e beatiffimo giorno della il a vita ? Che pote- 
uamo piu defìderàrgli: 'Che relìaiTe del con?i- 
nouo con elio noPMa quello nè è raqioneuo 
le, nè conforme alia natura : nè pia ccia a Dio, 
che noi qui perpetuamente rcitiamo,e lìamo 
Tempre combattati dalie tempeite di quella 
vita. Hor, polche gli babbiamo pagato queir 
vltimo debito, iafciamo i pianti da banda: pia 
gano i morti i lor morti . noi,à’ quali quella , 
che fi chiama morte, è d’immortal vita princi 
pia,menrte ci frolliamo in quello coffe, fégui 
tiamio ì iu rollo con faufie acciamationi , co- 
me faccia mo à quelli, che à faiuaméto in por 
to fi conducono;& cerchiamo d’imitare le Tue 
honoratiffime Tìfiche , per conieguìfe anco i 
prèmii. Coli £icendo,haremo il nofirò inten - 
to di llar tempre con lui. percioche , rimem- 
brando i Tuoi fatti, faremo có laidi continuo. 
&,quando a Dio piacerà, che da quella vita ci 
dipartiamo,giungendo a! defiato fine, gerire- 
mo infieme con lui vita incorrotti bile,& fem 
pi tema. 


O R ATI ONE 

digio.battista 

leoni 

*Per l’Effequie dell’ llluHrijfitno » & 
Heuerendiffimo Sìg. Cardinal 

T t/ Ì^K ESE ' 

A che quella vittorioia,& trionfati 
a jf5a$ te Città Tene paffò mifteriofamen 
a^Ojte dalla profana fupenorità dell* 
Imperio del Mòdo alla facrofanta 
eminenza del prencipato della Republica 
Chriftiana * & che adorna di più giuih trofei 
può dimoftrar ridente ben mille cicatrici di 
barbarica mano perpompa delle fuevenera- 
de,& riuerite membrajnon hà veduto deìuoi 
tanti Figliuoli chi maggiormente confolata 
l’habbia , & che con Chriftiana grandezza 
habbia rinouellato più nobilmente , accre- 
fciuto»& honorato il bel nome Romano.che 
il grand’ Al elTandro Farnefe Cardinal Deca- 
no^ Vicecancelliero di Santa Chiefa. Que- . 
Ha certezza lì come poco dianzi larendeua 
tutta lieta, mentre che pur ancora pafcendo 
gli occhi di quell’ altera , & maefteuol vifta* 
auidamente conofceua,& contemplaua le 
fue proprie merauigliein iuijcosi la priuatio 
neamariffima, &improuila ,ecco che tutta 
la perturba , & la confondcj mentre che pur 

se 


ne celebra le dolorofe Effequiè ; & che con 
fontuofa magnificenza rinchiude in poca Tó 
ba l’amata fua grandezza , lo fplendor della 
Corte, vn felìcifii rao ornamento dell’ Italia » 
& vn Chriftianiiììmo Specchio, & effempio 
del Mondo. Chi penla , & chi annouera à fe 
fteffo i danni di quella morte , fente inconlb- 
labile,& fterminato dolore, chi difcorreanco 
quello,che fi può della perfona morta,& che 
li riduce à memoria le conditioni di quel 
.Sacro, & Sapientiffimo prencipe,trafiecola di 
ftuporej&altrctanto ftupido fi duole di tan- 
ta perdita, quanto addolorato ftupifee, che ili 
vn’huomo folo fofie rannata tanta Eccelle» 
za di virtù che pótelfe, & fa pelle con cosi vir- 
tuofà beneficenza iiiuftrar la fua Patria,pro- 
teger l’Italia, fouuenire al mondo , & glori- 
ficare Iddio. Piange pero trafitto ogn’ vno 
da quello commune, &acerbiffimo dolore» 
& predica ciafcuno infieme quello amatiflì- 
manomeinuitato da certo ,& efficaciffimo 
ftupore di quello , che fi rammenta di lui , & 
di quello/che refta a gli occhi , & alle menti 
noftre per fempiterni teftimoni dell’incon- 
taminata grandezza d’animo di quello pio» 
& heroico Prencipe,& Prelato . Nel qual co- 
corfo dilagrimc.di fofpiri,& di lamenti fe me 
fcolo anch'io quelli miei confali’ effetti di ri- 
uerenza . & di dolore, non doura già efier 
chi polla biafi marmi .» poi che oltre all’isfo- 
gar con gli altri l’ ardore della mia pafiione, 
& vnir quella voce col mellifiìmo rimbombo 
del pianto yniuerfale, non hauendo altri In- 
§ | scafi 


cen!i, ò altri lumi per mteruemre;, & offerire 
A quella gran pompa funebre, qual egli fifa 
co quello duerno vifiuo di ferpitu nella mia 
dura fortuna vengo piu rollo ad v tur par lode 
a me lìdio di far amaro poflo, che pretender 
di poter pur toccar, o.niuouere fonti la 
quella gloria , con. eh eh mio gran Cantal 
Farnefe ha terminata la vita,ornatala rama 
felnalata V Italia, ammacllrsto n Monao,3t 
fluito à Dio. Non è Chninano hoggimiu.ne 
huotno forfè, che viua in teri ache no habbia 
notitia di queiio nome,- & che o snueccniato 
con fi fia con lo flupeudo girar della fua * a- 
ma,ò che aprendo gli occm a queGa v.ta tu n 
habbia egualmente con la luce dei bo,e go- 
duto il andò di quello nominatifnmo Signo 
re. '"il nafcere di parenti celebri per antica no 
hilrà & nèr fplendor di fatti ùluftriun età te 
|eS2/o.a iì Mere al goa «no del Mondo, 
con nuouo vincolo di parentella,l effer con- 
giorno c5 i maggior Prencipi d’Europa:! ha- 
uer vinta la corrotta riuolunone delle cole » 
& eli huomioì congiurati cétra dilui;& viuu 
to con tutto ciò amato,& temuto vita lunga, 
&felic:siìma ; come memorabili , & ìmpor- 
tatisfimi accidenti di quello fecolo.fono par- 
fati lenza dubbio anco nelle più remote par- 
ti della terra . L’eiìe.r lìatq poi Nipote d vn 
Vicario di Chrillo celebratillimo tra quanti 
nefuron mai: Cardinale.che hà veduti, Sf- 
iorati Pontefici, tra gii altri quattro Creati» 
re fue.-che nei maggiori , & piu ardui negonj. 
della Chiefa di Dio,ò con legatimi! appretto. 


de* Prencipi, ò con l'affi Renza àppreffb dèi 
Papi hà giouato,& leruito taaioaila Ghriiija 
nità: che coi proprio coufigbc tcgato,& gra- 
ucj & con la prouidéza,& valore militare del 
Sercniilimo Duca Aiefland.ro fuo Nipote » 
armata, & rifoluto hà potuto debellar tanti 
nemici di Dio , & coronar de i Tuoi Gigli la 
beila Reiigion Cattolica là ne i freddi .con- 
fini della Germania: che hà promoffi , creati, 
fouuenuti,& beneficati tanti Prelati , & tanti 
luoghi pii’: fauoriti , foftenuti , & aggranditi 
.particolarmente i Padri della Coropago adì 
Giesu, opportaniffimo propugnacolo della 
RepublicaChrifliana: fàbrieati , & abìj'eiliti 
Tempij: nodriti; & fatoilati tanti poderi bea 
deguó,& vero minifiro di Gicsù Cbrifio^co» 
me verità eifemplari , & maraùigliofe non è 
dubbio , che habbiano parimente confidato, 
& eommoffo ogni Chriftiano. Se, adunque & 
per eccellenza di conditioni, & perlunghez* 
za di vita fu conofciuto da tutti , chi potraflt 
credere,che nella morte dilui,ò non fi afflig- 
ga per interefle, ò non fi contruìi per mera- 
uiglia ? I lontani affuefFattiàlle famofe»& co 
tinuate grandezze lue poteuano giallamen- 
te, fe non crederlo , almeno defiderarloirn- 
mortaleji prefenti poi,& i vicini come parte 
dpi di tanti benefici, & di tanti -fplendori di 
perfetta liberalità con gran ragione hanno 
da condolerli di quella pubhca lattura.Et fe 
pur pure alcuno fi ritroua.che per humana 
fragilità polla fentir piacer di quella morte > 
donerà al Acaro > per non feoprirfi {ingoiare 
B 4. invna. 


in vna tata impietà ,5 dilFimulare à fe fieffo 
quello torbido contento , per ’non palefarlo 
indegnamente à gli altri ; ó confeffar tale la 
potenza di queft’huomo viuente,|che potefle 
■viuo perturbarlo tanto, che la fola morte fof- 
featta poi à renderlo quieto, & Scuro. Viue- 
fh Aleffandro (egli è pur troppo vero)di mà- 
• niera felice, che fù giudicata prudenza Huma- 
na il tentar d’interromper il progrefib di que 
Ha tua felicità : mà c fiato però Tempre mag- 
gior l’afFanno di chi ti perturbò, che'l danno, 
ò la fatica tua nel difenderti. Facefii ben mil- 
le volta proua di quella (ingoiatiti di virtù, 
che Dio ti diede , nella minace iofa efcande- 
icenza delle tue tante perfecutioni.- & quali 
combattente Capitano più felice ti han refò 
Tempre le feritele repulfe,& i perigli, che l'o- 
tiofc fauore d’una feconda tranquillità d’ac- 
quiili,& di vittorie nafcenti . Ama la virtù il 
pericolo,nel quale con fine di gloria non cura 
i patimenti 5 , 8£ i trauagli ; & di fua natura ab- 
borrifce quella feliciti fneruata, & fola , che 
celia cieca profperiti s’muecchia con l’ap- 
plaufò, &con l’incontinenza d’vnaintempe 4 - 
rara fortuna. Quello,che ci diede il fauore del 
le occafioni.te lo fiabilifti,& accrefcefii conia 
virtù A quello, che ti fi preparò dali’Inuidia, 
occorrefii con la prudenza,"& ci fottraefti eoa 
la toleranza . Et quali borsiglio in fine mera • 
«igliofi mente efpofto ad impetuofo,& alter- 
natiuo concordo di faette , ftancafti collante- 
mente gli Arcieri, fpumando , & rintuzzando 
affatto il replicato ardire dei loro vani tenta- 


tini : & pofcia conuertcndo In fcfieffo gli ce- 
chi del Módo,& dellajjCorte.rdlafti fegno,& 
meta dell’idullriofe fatiche de’ peiegrini inge 
gni,TpcttacoIo di regolata magnificézajefletn 
re dell’antico fplendot Romano, & norma,& 
Idea di quella facrolànta dignità del Cardina 
lato. Mentre giouanetto Tabulatrice feconda 
del Mondo t’innalzò tato fopra gli huomint, 
che quali in diftinta pianta Geografica vede- 
tti il fico,& il circuito del gouetno,& de gi’in- 
greffi humani ; ageuolalti all'incapacità di 
quegli anni pefo si grane con cosi ingegnofi 
docilità, che qualfamolò AlelTandro appun- 
to {lupi , & rallegrofsi ogn’huomoin vederti 
trattare, & reggere quello ferocilsimo Buce- 
falo .In età poi maggiore, & più confermata, 
intorbidandoli il fereno delle tue profperiti, 
pentitoli per auuentura quello corfo fauore- 
uole delle grandezze humane dihauertì por 
tato tant’okre , con intrepida perfiftenza di 
vaierò la,& elperimentata circofpettione» ri- 
fofpmti,& inualiditi gli affalti d’ogni maligna 
perturbatione, hai condotto la tua venerabii 
vecchiaia in Serenifsimo flato di rifplenden- 
te,&ftabilita Altezza, Nella pueritia cóvna 
facile, & crefcente viuacità accommodata mi 
rabilmente à tortele cofe, concitali! in quan 
ti ti conobbero fperanza,& opinione liraordi 
nariajdella tua vita: nella giouétu con afsegna 
ta cautela di modella, & conueniente prudéza 
moderali! affai bene, & ifcufafii quella liccza 
di fenfualità,che l’età fragile.&cómodità abó 
danti la rédono tai’hora sfrenata, 8c incorri* 

• ... - B 5 gibile: 


cibile r'nella virilità con interrotta franchez- 
za di configlio,& d’auttorità confermafti fem 
pre gràtiofamente tutti quelli , chericorfero 
alla protettione, & all’aiuto tuo ; nella vec- 
chiezza poi rinforzando con caritatiua vehe 
menza difpirito la tuaantica,& naturai Pie 
tà,èfpiafti Chriftianamente quelle colpe, che 
. per l’humaua caducità ti furono communi,& 
quali ineuitabili con gli altri vìuenti;& chiu- 
deflila tua vita altrettanto confolatoin te 
fiefso, quanto pianto, & delìderato da tutti. 
Che piu? T u facondo per natura, & eloquen- 
tiffimo per fìudio ,• Tù affabile per p.rofefsio- 
ne,&auuertiro per efperiéza ; Tù cortefeper 
.propria d;‘pofitione > & liberalissimo per con 
fèguenza di dignità;Tù generofo per non de- 
generare dai tuoi maggiori, & magnificenti^- 
fimo per edere imitato dai tuoi pofìerij.fofti 
• Padre, & figliuolo della tua Patria; Prencipe, 
& Sacerdote in quella gran corte ; {limato 8c 
temuto da i Rè del Mondo; Si viuo. Si morto 
per mille Pegni grato & diletto al gran Si* 
gnor dei cielo, & della Terra. Mi ohimè che 
i particolari della tua vita (anima fànta)fono 
catltl .i & cosl miilerioii fono gli arcani 
deli anioni tue.che non poffono toccarli an- 
co Superficialmente fenza fcopnre ò gli inte- 
rcisi deiPrencipi , ole deformità di quello 
Secolo . Quelli però , che ò per commumea- 
tione de negotij,ò per curiofa inueiligatione 
intelligenza ne fono partecipi , tri Se fìefci 
considerino, quando mai hebbeiìgouerno Po 
«ideo foggetto tale , à chi per cofi lungo fp^.e 
. ■_ tio d’aa 


tto- d’anni , & per interelTata continuatone 
di fopraintendenza follerò di maniera matuv 
rati,& aperd i configli, & i negotij public>,.& 
pniiati, che ne fedèflc qua fi arbitro , & mode- 
ratore, & fodero necefsitati i Prencipi (per 
auentura conrra voglia loro) di partieiparoli 
il miftico fenfo de i loro più reconditi con- 
cetti. Quelli anco, che non penetran tant’ol- 
tre, ò che non curan forfè di faper più là del- 
la lecita prefcrirtione , contentinfi di ricor- 
.darfijche di fettant’anni di vita, cinquantacin 
quen’hd viuuto cardinale, parente di Papi, 
d’Imperadori.di Rè,& di Prencipi grandi;in- 
teruenendo fempre , & per vffitio dei grado 
fuo, & per attenenza d’occafione in tu tre le 
-più grani materie, chefiano occorfe di tratta- 
re a i giorni 1 noi; & che non fenza gran cagio- 
ne il potenrifsimo Rè cattolico hà racco- 
mandatola ricuperatione del;fuo Patrimo- 
nio deila Fiandra aliìnuitta , & valorolà de- 
ftra del Duca di Parma ptefente, tanto filma- 
to da S. Maeflà & tanto celebre à quefio no- 
firo fecolo . Et quefio balli loro per termine 
, di quella confideratione,con che poilono ar- 
gomentare fomcientemente le oecnpationi * 

* maneggiò penfieri.&Ie negotistioni prefea 
ti , & pallate di quello gran Cardinale . Ma, 
: perche quindi per auentura non deriuafenli- 
riuamente il ràmarico.la mefiitia,& la pafsio 
ai e particolare di t e fconfolatifsima Roma; & 
perche al troue riuolgi gli occhiò & la mente; 
Ecco, che reco mene vengo anch’io, &có que 
fie fabriche ecceife,& immortalinosi reco ra- 
c B 6 glorio. 


giono, 8 t piango. Deh fuperbe,& gloriore re- 
liquie; cari, & pompolì pegni della Farnefia- 
na magnanimità , & dou’e il noftro Aleifan- 
dro ? vi vagheggiò egli adunque imperfette 
non tanta follecitudine,vi conduffe con tanta 
accortezza à quello fplendore, à quello cul- 
to per lafciarui vedoue, & difperate della pire 
lenza fua? muti, & derelitti cadaueri ben fete 
voi , poiché egli rapito al ; Cielo in più felici 
ftanze gode i beati premi j delle fue Chr: dia- 
ne fatiche , & voi hà priui d'anima & di luce. 
Portate ben in fronte il fuo gran nome , che 
farà fiulta, & gioconda memoria della fortu- 
na di quella età.che puote hauerlo viuo j mà 
quanto più adorni làrefte uoi.quanto più già 
fcilaremo noi,fe quelle làcre piante hauefie- 
ro potuto eternamente calcami, lì come per 
petuo è per eflèr trà voi i m preffo, & ri fonan- 
te queiraugullo, 8 t memorabil nome. Voi P3 
laggi Regali, che con fuperba concorrenza ri 
nouate à mortali la maellà delle perdute lu- 
briche Romanelli veltro coftruttore(ahi)che 
in anguftiffimo, & pouero luogo fe ne giace a 
bandonato in fempiterna quiete. Voi Horti, 
voi Viile,doue l’emula,& lìudiolà fatica del- 
l’Arte con non indegna vittoria trionfa de gli 
ornamenri della Naturaci voftro à voi tanto 
fiuttuofo frequentatore(ahi) che détro àpic 
ciol’vrna rifolto in poca terra fdegna i dipor- 
ti^ i ricetti voftri.Fonti nobilifììmi,& incef- 
làbili, che con mirabil magiftero verlàte le vo 
ftre liquide ricchezze con altera prodigali- 
tà, & mormorando faftofi ue n’andate dùco* 

• a ii rendo 


rendo peri grand’atuei preparatiti) da ìnge 
gnofa, & maeftreuol mano in tante riguarde- 
uoli,& artìfitiofe fcaturiggim, il voftro Vene- 
rando Sacerdote ( ahi ) che altroue fi fpec- 
•chia,& fi ricrea ; & in ofcuriffima parte fianco 
da quello pefo mortale dorme vn Scuro’, & 
dolciflìmo fonilo. Voi Statue merauigliofe,& 
rare, che tratte dall’ofcuro filentio di quelle 
miferande rouine, refarcite, & collocate cosi 
altriméte vedete la voftra Roma dominar, & 
rifplender ancora; il voftro reftauratore(ahi) 
che fepolto in voftra vece,occulto al Mondo 
fé ne ftà in piccol caua indegna quanta di po 
uèra, & nuda poluere.Mà ni Tempio.tu Mole 
Sacratilfima,& veneranda,Figura adequatiffì 
ma del religiofò cuore, di chi ti fabricò,dou’è 
i’Auttorc?dou’èil Protettor tuo? ( ahi) che 
nelle vifcere te l’hai rmchiufo : troppo auido 
(ohime)troppo innamorato di lui,forfè temè 
do, ch’altri te rinuolaffe,dentro alla più inti- 
ma parte del petto te l’hai ripoftorAhi, cam- 
bio ben meritategli uiuendo, GES V portò 
fingolarmente nel cuore; morto è ben ragio- 
ne,che’l Tempio di GESV, nel cuore ancora 
felo ritéga;fi come creder dobbiamo panine 
te che quella lanta anima raccolta nel gratio 
lìffimo fieno di GESV godala gloria, & l’affi- 
ftenza di quello, che tanto amò, & per chi ta 
to fudò qui in terra. Aleffandro cognomina 
to il grande fuperata Tiro , mentre, che con 
imperiofo,& nemico propofito.fe ncpaflaib 
pra Gierufalemme, incontrato dal Sómo Sa 
cerdote eol fupplicante Popolo per il perdo 
*■* no,& 


no,& per la pace, con aduhtricc oftentatione 
di riuerenza l’adora, & con fuperba diuotio- 
ne facrifica nel Tempio conforme al rito Ile 
breo. AlelTandro Imperadore detto il Selle- 
rò commofTo da certa (adombrata pietà pen- 
fa , & tratta di voler nelTindegna moltitudi-- 
ne de’fuoi mentiti Dei erigerejvn Tempio an 
cora à G E S V Chrifto Crocifiilb. Il noftro 
Aleffandro meritamente grande per nafci- 
méto,per fortuna,per fatti h eroici, & per prò 
prie,& naturali virtu^ntrodotto nella Chie- 
fadi Dio dal Sommo Sacerdote , & Vicario 
di Chrifto Paolo Terzo.comeneporefuo , & 
Chriftiano doppiamente l’adora 5 & facnfica 
degnamente in ella non profcntuofo, mà elet 
to.-non profano,mà facro.-non fuppofito , mà 
legirimomoa ftraniero,mà naturale z non ar- 
mato,& afperfo di fangae, ma vellico di can- 
dida,& paciiica innocenza: non finalmente có 
faftofa,& tumida infoìenza/mà con timorata, 
& pcrfeueranre humtkà.Seuero poi nellagiti 
ftitia,& nella difcfa della gloria di Dio, edifi- 
ca quello ricco Tempio al noftro Saltatore 
GES V, Dio,& huomoyma prima di quella co- 
degna Eabrica vi confacra il cuòre: prima che 
•di adornario,purga le Hello .* prima che dia» 
pnrIo,fcarica,& apre la confidenza fua;prima 
che di legnarlo del nome fuo, à belle lettere 
difuoco di vn’ineftinguibil carità , imprime 
nella propria méte.r.el cuore, & nella lingua 
^uefto dolciflimo,& tremendo nome di GE- 
SV. O degno Sacerdote adunque, ó pietofif- 
fimo edificatore ,nui'ericorde nella tua grane 

feuentà» 


fèuerÌtà,&KtinnIiflimo nei fàuontoapolau. 
fo delia tua publica fopramincnza,quanto co 
ueneuolmente quello Tempio fortunata T5 
ba delle offa tue,& chiariffima Tromba del- 
le tue lod-dnueftito di nera meliitia.ardendo 
di languidi, & vacillanti fplendorì, & donan- 
do tutto di lugubri^ dolorofe Yoci,ti pr ella 
con i’afliftenza della tua derelitta Famiglia 
queft’eftremo vinti o di funerali eflequie.vffi-- 
tio che con maggior folénità ancora celebre- 
rafli poi per ogni iecolo nel milieriotò Tem* 
pio della Kepublica Chrxftian a, mentre, che 
collocato nell’altezza d’vna folida, & ben co- 
fermata grandezza temporale, & fpirituale , 
circondato da mille lumi immortali deli’o- 
pere tue;pianto,& ricordato con eterne bene 
dittioni da tanti beneficati da te: la fama con 
g- atifìimo , Se indefefib grido anderàincefla- 
bi! mente fuggerendo , & connumerando à i 
prefenti,& à i poderi i fatti preclari, & memo 
randi della vita tua. Piangete ben ragioneuol 
mente voi feruidori la perdita di cosi gran Fa 
drone: piange grullamente la Serenifiìma Ca- 
fa fua priua del fecondo anttore della Tua ara 
dezzarpiange meritaméte Roma,; ella ta vedo 
va di coli caro,& benefico signore & Pighuor 
lò.-piange degna mente la Corte, fpoglìata dei. 
luo decoro: pian gei 1 ìtali a non fen za ra gt on e, 
mancando d’yn Prencipe,che Teppe, & volle, 
difenderla, Se afficurarla togato neli’armi , & 
armato nella toga: Piange finalmente il Mon . 
do con prudentiìfime lagrime relìato fen za. 
i viato medico aìieiuepiaghc; séza il vecchia; 

11 Confi- 


ConSgliero ne i fuoi perigli,- & Tenta l’incor- 
rotto Giudice delle fue pretenfioni . Mà fo - 
pra tutti con giuftiffimo profluuio di pianto, 
& di querele piangete bene amaramente vo i 
Padri' Giefuiti,voi altri Religiofi tutti.voi luo 
«hi pii , voi afflittiffimi poueri di Chrifto . 
Quelle cotidiane elcmofine publiche , & fe- 
creterquel maritar tante Zitelle .-quel ^occor- 
rer tanti Orfani.- quell’aiutar tant’ i nfermi : 
quel liberar tanti Carcerati: quel Pane , quel 
Vino,& quelle Velli , che fi difpenfauano fra 
tanti mendici.- quelle lagrime , che yerfaua 
no quegli occhi,& quelle vifcere Chriiiiamf- 
fime,quandovdiuale miferiedi qualche me* 
fchinoinoa meritano quelli gemiti,quefti era 
ciati.quefte {Iridi dolenti, &inaudite? Dio 

Dio onnipotente, ch’egli con vn femphce.Sc 
breue iofpiro , quali eftrema concitinone ap* 
punto delle fue noie terrene , & principio ia« 
grimofo de i noiìri danni , incendo di quella 
carcere módana fe n’è volato al Cielo: & noi 
tremanti ilendendo le palme, & iolieuando 
gli occhi Iasù con aifannofi finguiti Io nenia 
mia.no in vano. Ogn’vn piange, Alefiandro , 
ogn’rn s’afQigejlolo il Cielo che ti pc diede fe 
ne rallegra^ tù medefimo,che acqui ita:» te 
l’hai giubili di beata có{blatione,& com mol- 
lo per auuétura dalPalternar importuno ad 
noftro dolore, gicuici Hormai di creaere per 
vltimo conforto no Uro, che tu dica con.-Ccfa 


te,ceifate hormai incontentabili mortali ; so 
viuo, & viueró eternamente, merce della mi 
fericordia del mio demenenfimo G I £ b V » 


quel poco, chevihò lafciato in terra, ò d'o- 
pre, òdi fiato dopo tante contefe , & tante: 
anfìofe fatiche, -'fiaui colia tifsimo tefti monto 
della fiufsibile,& mifera còditione della feli 
citi mondana; la quale_ quando è nel mag- 
gior, & più tranquillo colmo,aH’hora appun 
to è fomma,&fpauentofà mileriarricordate- 
ui di quella legge irretrattabile della voflra 
natura,- che s’hanno à finire quelli yofìri gior 
ni.-preparateui però à quellVltimo paffaggic, 
per condurui à quella vera Patria Cdefte.- 
effempi,precetti,& ricordi non vi mancano,à 
ì quali obedendo anch’io ho potato far quel- 
lo Chriftianamente.che voi fofpirate>& cele- 
brate con tanto affetto. Tù Mondo, tù Italia, 
tù Roma, voi Religiofì.voi poueri tanto ama 
ti da me,confortateui,ccnfortateui adunque^ 
Ecco ecco, il gran Siilo Quinto gloriofifiìmo 
Vicario di Ghrifìo, Précipe,& Palior vofiro, 
che inuigila fapientiffimo alla quiete, ali’ho. 
nore,s! beneficio voftro,-Et,fe fouerchia tene 
rezza humana vi conduce forfè à delìderar 
vino in terra il uoftro Aleffandro , Ecco , che 
fr-à gli altri vn Nipote vi lafcio con quefto no 
me,herede della prótezza,& dell’obligo mio 
à difenderai, & verfarla yita, e’1 fangueperil 
publico bene. Et vn’altro Aleffandro Nipo- 
te di Papà, Romano anch’egli, com*io,yirc- 
lla.che con quella lacra porpora farà per mol 
tiannifelieiflìmo protettore, ornamento , & 
rito nero dei poueri, del Mondo, & della 
Chiefa di Dio. 


DEL 


del s~lg. to.r qvato tasso. }ON. fu la morte d’ Aleff andrò 
acerba 

De fi Afta 'vinta à -vincitori 
iUufiri , 

Cornea Roma la tua, chs tan- 
to Ulujlri 

Let, che d’antico honore men fuperba. 

Per te fica Mae [cade elio, riferita , 

Ne Spenta fia per cor fu d’anni ì lufirì, 

Ail’hor ch’i nomi altrui quali ligustri 
Eaton cadendo, ò fior troncato in berla, 
ter te piange, e fi gloria ancor nel lutto, 

ÌA ir and o le belle opre el fatilo ef empio , 
lì a fette colli in tanto a noi rimbomba » 

£ dal Tebro alta voce ,àte cofirutto : 

Padre, qual rogo fa qual degna tomba i 
Se Maufoleo non b afta, alziamo il Tempio . 


Del Medefimo. 


QV ESTÀ morte non e, che non anctde 
L’alma del grò, FARNESE , ol nome in terrà» 
Benché tra bianchi marmi vn corpo ferra, 

E’I fuo fpirto immortai quinci diuide. 

Bla vera eterna Vita in Ciell’afftde 
Stura ogni fella, che fi volge & erra , 

E vittoria di lunga incerta guerra , 

- O u al non hebb e Alefj. andrò, Achille, Alcide , 
E trionfo di morte , e di fe Beffo , 

E porto di marine atre tempefie» 

E Reeno,oue al Cuo Re congiunta è Palma. 

J Contefe 


Contefe, viofi., bora ha Corona ,e Palma* 
Mora tifa premo honore a lui con: e fio 
Ha Roma fua,ma pur Roma Cele]! e . 

Del Medefìmo. 

HO R verfivrna di Piantoli Tebro, e ì Ponti* 
CUtafi de gli occhi tuoi lagrime, e dille, 

E fan qua fi una Tomba t fitte Monti , 

E sadan mafie voci d mille , à mille. 

Caduta eia tua gloria , e'I noftro honore , 
Roma, chi fia che “/ duolo tu noi tranquille f 
Roma , qual lutto e quello, e quale barrerei 
p ARNESE ì morto . Ahi lxgritne,aht dolori. 

DEL CAVALIER GVARNELLO, 

ERREMOTO fich’i monti apre, & ' 
atterra 

£~M ~^ e fablimi Ghiadi al fondamento* 

Tuo» i che frangendo il Cielo ogni 

elemento 

Turba, fagli horrendt fulguri difirra. 

Cruda fame, atra Pefte,horrtbd Guerra, 

Tal non recar giamai duolo, f? fpauent o: 

Cìua Ifà in ved er del g ran FARNESE tfienii 
La glorio fa Ipoglia irne fot terra. 

Barbara mano a V infelice Roma 
Colpo non die fi fero, fa fi mortale; 

Nifi pria olla di fina altezza fa pace. 

L’vltimo crollo a la reai fita chioma 

E‘ quefto ; fa quefio il giorno empio falciale . 
Cadde più volte, fa firfii hot cade, fa giace. 

L 


Del MedeGta® 


L A corona ri ri fuelse da’ crine 

Roma, & firme fi al Cisto amari accenti,^ 
Vomire Ae.gr indi Aurt-ì'hou eran Spenti, 
Gemito dierfra l’Vrne, & le Vanne. 

Crciiarfi intorno tfete Colli;.- pne 

Giunti de tur gran pregi, & ornamenti. 

Cadde Parnafi, & £"0 egre, & dolenti 
V alme Virtù difterie, & pellegrine. 

Piange hor pentita Morte, e in fen non ofa 
- Chiuder tara ’ Huom la Terra-.e tanto lume 

Par eh' al Mondo celar nieghipieto fa. 

Xut o è pianto & horror , Spento il gran Nume, 
Sol de fuoi fatti alt era, e glorio fe 
Spiega la Fame alCiel lieta le piunte, 

% Del Medefimo. 

& mtrt ALLESS ANDRO là, di palme adorni, 
A i r ubelii di C brillo impone il freno ; 

Et vince i R egni;&g’à china al gran Reo.» 
Al'inuitta fua defira humile il corno: 
Mentre Ale jf andrò qui.cinto d’intorno 
Le Tempie d' ojlro,a la fua Roma il fen» 

Di ftlendor, di thè fori orna & Sereno; 

N 'apre coi rai di fua vertute il giorno , 

Et auejio pio, quel bellico fo , e forte, 

Van procacciando a noi flato giocondo; 

Colmi tf ardente fe,di fanto Xelo; 

Tarue.che troppo fujfe a l’empia M orte 
felice il Tebro; & glorio fo il mondo ; 

Onde vn ne tolfe, & arricchirne il Ctel »■ 


ALLI CANONICI Dr $. PIETRO. 

Del Medefimo, 

T) ® L gran Tempio di Pietro in Vaticani 
Sacri Minijlrì^che fui dof/o ergeile 
Lagnmofi il Feretro, & fisìenefte 

^ ( Pondo maggior d‘ Atlante •) il gran Romani, 

Sul corpo altero dalbalcon /barano 
Scefaportafte ancor fihiera colette 
Ma, cometa pie tate, onde fi ardefie, 

Tu grata al Cieli così f u ilpianger vano. 

Che voce rifinar d'alto s'vdìo: 

Spenta non /et, non /et di //irto priua 
Spoglia,/ cara al mondo t e cara a Dio: 

C he in te s' interna,™ te s’ eterna, & vino. 

Suona la F ama ,& giunta al /uo defio 
La tua bell’ Alma in jciel ri// tende htr Dista. 

Del Medefimo. 

1 T VOI fi cari,& odorati Fiori, 

Onde fi altera, e Roma, il crin cinge/li, * 

Ft dolce Prmauera vn tempo hauefii, 

Suelti han d korrido T urbo a/pri furori. 

Spenti non già , che da i beati chori 
Tran/lati hor fon nei campi alti celefii 
Oue non temo» più venti molefii; 

Ut d’atro Verno i tempefiofi horror i . 

Hor chi più ti corona, & più Tadorna* 

Vedoua,& egra,& quafi efiinta homak 
Uri tuo fiato primier chi ti ritornai 

Ahi dolor-, ahimi/eria.Anchor ch’irai 
Scaldin del Sole al Tauro ambe le som** 
Prtmaueraper te non /a gi* mai . 


Dei Medcfìmo . 

Gkttinetto ALESSANDRO il grande impero 
Re fon Sant* Chi? fa. A l'empio, & no 
Gennari freno i orgoglio. In pace vnto 
Col fronde Hispano il Re de Galli aiterò, 
Ripeti», * riZro.alReno, & al’ ibero 
Cor fi, di Santo %elo ardente, & pio. 

Splendor accrebbe al culto almo di Dio. 

Gloria, & grand 'AftJt, a tfucceffordi Piero, 
£rje,d’ A grippa aparo, & d Adriano, 

Supèrbe mch. Et copri d'oftro,* d’ero 
K aia Virtù con la pietà fa mano, 
per quelle heboer ai Al etra il crin decoro 
Quattro purpurei Padri in Vaticano. 

Al fin lui coronò cehfie Chero. 

NELU ESSF.QVIE. 

Del Medcumo. 

V Aghcpomte.Trionfi, & Himenti 

Sian le tue efeqttie,o i tuoi funebri honon : 
JE t d’ oflro,& d’oro, & de pili bei colori 
Ominfhà' Tempi], ir Cerchi, & Maufclet: 
Poiché giunto felice ir, porto hor fet 

Fuor de mondani tempeftofi horror p « 

E fra i celefti Angeliche ffilendori 
Ne l’eterno Motor ti glori] e bei. . 

Sonvani il duolo, e i lagrime fi ritti 
Sparli d'interno al glorio fi hu fio; 

Tu non fi mortai noi di te nonpnut: 

Ch’ in Ale fiandra, il gran Nipote, onufio 
Di ■vincttri Palme, ir splendi & vtu<i 
Netta /Iella di luho ai crin tf A ugufit» 


Del MedeEmo. 


QfANDO la glorio fa Anima alter jt 
V ider del gran F ante fe in dito afceft, 

1 celesti Pianeti, hebber conte ft ; - 
Di quella ògnun bramando ornar fu a 'sfera, 
'Tutti batter parte ih lei dicetm y-cb'eUa erct 
De-ilor diti ini infili fi adorna re fa, j 
Che gtà V hxuedn nel mondo a gara àcceft 
D’ ogni fphndor, d'agni viriate intera. 

Sorfe il gran padre Gioite allhor, dicendo, 
il di feorde voler vofiro s’ acqueti: _ . 

D' Alma fi fama è fil degna mia fede. 

Cefi il beato Spirto inferi prendendo. 

Portello nel fuo cielo) e a fi Pianeti 
Vn Giglio per ciaf iindin frenilo diede, 

DI-DON LVÌGI DI HEREDIA 

Q VEST lì il grande Aleffìnàrcile qui fattemi, 
'v. Dopo il molto girar danni e di ladri 
Staranno l opre' in'uitte , égli, atti ili afri. 

Di etti termine fùhreiie la terrai 
l Ifio Short af qiti falò il marmò frrà. 

Immortai fonie glorie; ónde s'/.Hh fri 
L’ affitta Poma, e pur ritp tenda, e lujlri. 

Non curando di morte orrìbili guerra. 

Morto egli chi ergerà, /aerato il temilo? 

§Dtal refugio hà V affitto? il gran nipote 
1/e l’ opere di citi Sembra rinato ; 

D'oftro fpknderà anch'egli eterno e/f-mpìó 
'Al mondo, e b pur m' intenda il Ciefche piote 
Nel Vati candì tre corone ornato. - 

Di 


Di Gto. Domenico Dati da Origliano. 

Tj Alfa freme .rio c a fo, inopinato: 

* Crede» Roma gioir, (piegar i vanni 
Ne Vte àpiù felice, e miglior anni, 
Rriueder,ùfù,prim aureo fiato. 

Ahi cieco mondo, Jlolto, forfennatc. 

Caduta è voftragloria. Colpe, e inganni, 
Alejfandro v’han tolio:hor neri panni, 

Sten vefli, egli è nel del da Dio chiamato, 
lui prega il Stgnoe, iui s’adopra. 

Che miri il gregge fuo fmarrito,e folle, 

E con pietà confoli.lndi di fopra 
ODO voce,àche piangi? hai’l vifo molli? 
ARDO pe’l tuo rifioro:hor mente, & opra 
Degna conuienti,e frnta,eUa t ejlolle. 

DI DIOFEBO PALOMBA. 

M ENTRE guerra facea Morte à la Vita, 
E la vita inforgea centra la Morte. 
Cionfe la Vita al punto della Morte , 

E trionfo la Morte de la Vita. 

Il gran E ATTOR de Tvna e l’altra Vita 
Carta di Giglio d’or mirando Morte 
DifJe.Con quella man eh’ dnciji Morte 
Sm datahoggi à F arnefe eterna vita. 
Gioifce hor Palma, efrre^a quejia Vita, 
Chela condttjfe in grembo de la Morte 
Lodando il gran SIGNOR de la fra Vita. 
Non pianger Roma mia, eh’ è pur in Vita, 
Quel ch’ejlinguer penfato hauea la Morte, 
M trionfa di Morte in P altra Vita. 


DI GIO. BATTISTA TIRABOSCHI. 

Me fio Ragionamento di Giglido Paftore 
al Tebro . 

A L duro (compio , al difetto fo hcarco. 

Alfiere oltraggio , e di pietude auaro 
Con duol penofo amaro 
Mette lamenti, e fofpirofi homei 
Tebro non più d' bonari , e di Trofei 
Almo, & adorno. In [nono b/umide parco 
Mormori l’onda , e le tue riue ammanta 
D’borrido velo ofeuro , & ogni pianta 
Ogni rufeete fonte al piano al monta 
Arido fimbri , e ie tue Ninfe intorno 
Colma di pianto in fofeo e rio foggiarmi 

Ecco (fi miri) il Duce il gran 'darne fi, 

L’ alto pregio , il tuo fplendore 

Inuida morte ha fiento . ahi crude cjfefi 

Empia cagione ( ahi lajfo ) al grane horror^ 

Al mio lutto , al mio dolore 
Giglido ( vn Paftorello ) 

Languido qual ifuelta ò pianta , è fiore , 

Defio ( cofì ) nel matutino albore 
Dijfe con doglia a fi fio à vn arlor fieli» 

Cor fi lagrime il Tebro , ai mefii accenti 
Ir penando i vaghi augelli 
Ter le fielue tapinelli 
Tur le Ninfe egre e dolenti . 

Chi pietade ò rei lamenti . 
e Affiti lai , fifiiri ardenti. 


C 


Roma 


DlGio.Battiffa T'rabofchi. 

Roma la mence uole. 

JL 11 pregio altiero, il mio 
CA R Caro Duce,e Teforo 
D I Di gloria va Tempio, il foggio di spie doti 
N A Nano per fol valore, il mio decoro 
DE Le dine luci hor chiude? Chi duque vn rii 
FAR Fargli conuenne eihjfe? O Dio o Dio, 
N £ Hèghitofa morte ingrata, 

S £ Sei b ufi o giace, e l' alma ’.n Cìel beata, _ DI M. BARTOLOMEO DE ROSSI 


R ABI odor la Terra , Amlrcfi a Sffi. 


Spargono , e raggi il Ciel , gemme l 


Terrai 


Cancan gli Angeli in Ciel , plorando in Terre 


Gli huomini, e ride giubilante il Cielo, 
Rompa di Stelle, e d'alme luci il Cielo 
Rinoua, negre Infegne orna la Terra, 

Sfere lucenti il Ciel, Roghi la T erra ; 

Vien Notte in Terra, , eterno giorno in Cielo, ’ 
Tomba marmorea chiude hoggi la Terra 
Il V el eh ’ ombraua in Terra il bel del Cielo, 
Serra il Culo il fuo Sol che Jlaua in Terra'- 
Gloria rifkonail Ciel , Pietà la Terra 

D’ALESSANDRO, ch’à Diosvnifce TCtdh Del Medefimo . 


VINCITORE Alejfandro il Mondo vinto 
Con l' Armi , e Quelli col valor fe ftejfio . 

E di pietà, magnanima fi cinfe 
Contro, l’imbelle à. Dio nemico ejfirejfo ; 

Vide affai, molto iniefe, opro^ conumfe 

Quanto in fesìejfo hauea d’honore imprejfi>\ 
E negli ardenti (in Dio ) Lumi fi slrinfe, 

A Morte hautndo ogni fuo fi al concejfo . 
là enfia Nebbia i bei Colli, e’I Vaticano 
Ricopre ; e Jfiarfi e languidetti i Gigli 
Ean le lor Glorie à nuouo lume ìntefie $ 

Con chiara Tromba à i mesti alteri figli 
Del Tebro Angelf Dicea ) fiacre e fourano 
Hor v tue eterno in Ciel, l’alto E A RN E S Se 

Del Medefimo , Al Sepolcro . 

Mitre , è Scettri, e qui Corone e Fregi 
Qui basirò e toro, e qui Metalli e Marmi 
Qui Piramidi eccelfe.e Note , e Carmi 
Pofian qui fanti e glorio fi Pregi , 

Qui di fammi Patì or principi e Regi 
Ghirlanda fan dì Spoglie oflili ed’ Armi 
Qui foli’ eternità diveder farmi 
Magnanimi intagliar fiuccejfi egregi ; 

Qui Roma e il Mondo con lugubri Imprefi t 
Qui tilluHre di Dio drappello fiacre. 

Spargati Tebrt di pianto , al Tebro intorno % 
Qui d’vn alt r A LESS ANDRO vnSimulacro 
Po fa, e qui fanno gf Angeli fioggiorno. 

Al fin qui morto vitto il gran FA R N ES t 
C a DI 


DI BARTOLOMEO SPADA. * 

G LORI A del Secol noftro inuito , e raro. 
Spirto , che nella tua già. vecchia etade. 
Sei gito al Ciel per sì gran lunghe firade ; 
Che dopo Ce far pochi vnqua varcato : 

Hor che dal gran Motore } à cui sì caro 
Prendi premio de V opre alte , e pregiate, 

E forfè narri al Gloriò fo Frate 
1 chiari gefii tuoi , che'l mondo ornare. 

Roma, c'hai pur lafciata in pianto, e /Irida 
Già douria batterti vn Mau folco conBruttl 
Maggior di quel , che fi la gran Rema ; , 

Ma farlo vguale almeno tuo fi sfida, 

Arifi fi lagna che'l fuo corpo tutto 
£' hreu'vrna a coprir tanta ruina. 

Del Medefimo. 

S £ quando va mefo il fuo viaggio feorfe 
Uhorr'éil cena, e cruda diTiefle, 

Coprendo il Ctsl di nebbie atre, efunefit 
Il Sol vers Oriente indietro corfe, 

Hor come il carro all’ hor anco non torfe , 
Quando per morte à tal vèrtuti infette > 
Vtdde cader quel corpo alme edesìe 
Che con lui liberal fempre ccncorfeì 
E fe pur me fio il fuo corfo finto , 

Poi che l'aria veder più non douea , 
come pur d’iUuslrar la terra vfeio ? 

Certo bella cagione il mondo hauea 
D’ali’ hor finir , eh’ in vn punto sì rio 
Doler molto il fuo fin non ne Potè a. 


DI 


DI BOETIO GIVNTI 


OMAttt piangi, , e nel tuo amaro pianto 
Piangi V Italia teco , eì mondo tutto, 
Humano occhio non vi è , che refti afciutt» 
In quejio cafo tuo,dogliofo tanto. 

Perduto ha il tuo gentil, cortefi , e fatuo , 
Signor, Padre, e Pajìor; eà tal condutte 
P I popol tuo , che in angojciofi lutto 
Sfoga il grandmi in tenebrofo Manto, 

P tutto meflo , doloro fo , e afflitto. 

Raccolto già fi vede d’ egri intorno 
Per honorar la tomba alfagro Tempio, 

Di quel ckor gode in CielFARNPSp Inulti» 
Carco di mertì.e dì gran fregi adorno. 

Di Gloria ,edì Pietà , Norma , & PJfempio 

DI FABRITIO GAROSO. 

ALMO Padre , Pali or , Prencìpe pio , 
f* Splendor del Mondo , e del Collegio vn fole , 
Per batter perfo i fuoi bei gigli; vuole 
Star Roma in lutto ; e far coi pianto vn rio. 
Ad alta voce ferito efclamario. 

Di fua improuifa morte egri vnfì ditole » 

P nefà or attori più che fi j itole ; 

Aceto che gli perdoni il fommo iddio . 

Per 1 infinito ben che ha disenfiato 
A tanta pouertà ; con sì gran Zelo 
Hoggi per quejio Dio lofà beato. 

Roma non pianger più , deh cangia velo , 

F à fella-, perche Dio F ha à fe tirato, 

Pgli morto non ì 3 ma viue in Cielo. 

C 3 D EL 


DEL SIG. FRANCESCO POLVERINI. 

E CHE più re/la ,onde la nobil ROM A 
Acqueti il duol che dentro Palma ferra , 

Se chi F A R-V ES E curi èn pace, e’ n guerra 
Sol col nome potea,c hor piange, e noma, 

Volo nel Cielo?' e ùnta d'or la chioma , 

Che pria fu d’Otìro , e glorio fa interra, 

Mira l’opre Mirande anco fotterra , 

E i fuoi pregi , eifuoi merti , e i fenftdoma. 
Rtflerà ben, che del fuo pianto, e duolo 

In -vece, alfuo gran Padre e Bronci, e Marmi 
Erga via più che non à mille Augu/li . 

I ne tempi, e per ftrade in aurei carmi » 

Diagli lode che pajfi a l altro Polo, 

Qual folca FAR PIE SE coli vetufti . 

DelMedefimo. 

CHE più, ò Roma , t'affliggi a pie la Torniti 
Del tuo famofo Padre ? il gran FARNESE 
Non morì giù qual credi, in Ciclo afcefe, 

E falfo el fuon che del morir rimbomba . 

E ritorno colà quafi Colomba, 

Onde qua giù per amor tuo fen fcefe « 

Chi t' amò ,t h onoro, chiù difefe. 

Chi è parte inanxà à Dio finora tromba . 
Altre grafie , e fauor di là t impetra. 

Et altri doni. Q pur felice etade. 

Cui tanto al Cielo inter cejfir precorre , 

Eia fuapuritate,e fu a pleiade. 

Che conia Fama al par volando corre , 

Son le preghiere, ond' ammohfce, e sbetra. 

GiO. 


GIO. ANTONIO ZITTI. 


ALLA tomba felice , oue trahorrori 
Rjnchìufa è quella auenturoft falms^, 
Qual fifìenea del gran FARNESE Filma , 
Che bora gtoifcefra Celefii chori, 

Fort : la pouertà pretiofi fiori 

Di fante orar ioni, e palma à palma 
Di batter lafci , che in ver' altra palma 
Egli gode hora in cielo & altri honori ; 

Et ancho in vece di funefte faci 

Arrocchi la rie beffa voglie ardenti 
D'imitar luì , e da lui efi empio prenda, 

E cantìn , godi , alma beata in paci , 

Che ai potenti già fufliidea fiupenda , 

E fi (legno ancho delle afflìtte genti . 

Del Medefimo . 

Confiamoci ò ROMA, 

E raffrenamo il pianto , 

Che fi ben la iattura e fiata grande, 

Qual h or piangendo io canto , 

E fi ben priui fìam deli àdmirande 
Virtù del gran FARNESE, 

Con filiamoci al fin già che l'imprefi 
Di lui figuirà quel , onde io tutto ard o , 

IL FRESCIFE A D V A RD O. 


C * DI 


DI Gl O. BATTISTA GARDONÉ 

VAL candide l iguflro à vn tratto accolto 
Da fiera di tempefte , atroce guerra , 

Che lo percuote, lo conquaffa , e atterra. 

Lo cangia fe lafiia in languidezza, inttolto. 
Cangiar ti • viddi -, o Lorna, il listo volto , 
Quando locato in non fratto fa terra , 

In arca angui! a , che lo chiude, e ferra, 
Scorgefli il tuo FARNESE effetti tolto • 
Ma , tei che affamo lo contempli in Cielo , 

Era Santi fiammeggiar lucente, e bello , 

Fà, chel per fi vigor facci ritorno . 

Cefi nel lampeggiar dell’aureo velo 

C he friegd il Sol, ceffata il fier flagelli. 

Rifar ge il giglio . e ne riuiene adorno. 

Del AfedeGmo. 

V IV E la fu nel Cielo , e qua giù frira 
di mio bel Giglio quell odor, eh’ al Cielo 
Spiraita inu cito già nel mortai velo, 

E la Diuinitk contempla , e mira. 

De l’horride tempefte il f degno, e l ira 
Da fi vede lontani : il freddo gelo. 

Nel raggio acuto delfignor di De lo 
A impallidir più lo fofpingefò tira, 

FARNESE c quello, i cui Tempii, & Altari, 
Ch’ereffe kGlESV CHRISTO immortai vita 
Con mille opere fuepreftanti,e dine. 

Gli fino in Ciel th efori vnichi , e rari, 

Pretiofa , ineftimabìl margarita, 

E fan, chel alma fuagloriofa vitte. 

Del 


Del Medefimoj 


ESTINTO e l tuo FARNESE, il tuo S ignoro. 
Il tuo Mecenati tuo pietofo Enea, 

Il fido Achilie tuo, che ti file» 

Roma,gradir,e amar con tanto amore . 

Tflinto è quello , il cui furari valore 
Noto nel mondo, e celebre il rende a. 

La coi virtù, la cui pietà l face a 
Di laude degno# di celefle honore. 

Ar.^i e flint o non è , ma fu nel cielo. 

In quell’ eterna Ratria de' viuenti 
Riceue ad’ opre f uè condegni doni . 

Quindi, Roma,ripien di finto Zelo 
Porge aW eterno R° prieghìf cruenti. 

Accio che pace ■ & ogni beati doni. 

NATALITIO MAESTRI. 

M ENTRE viuo gioì fee , Ecco la morte 
Lo fiumi anade , &à te Roma priua 
E fuo malgrado d vita via più viua 
1 1 gran F tsme [> inficia# ad altr a Corte, 

Di quel penso trionfar, qual Guerrier forte, 

Et -co che fchemo , t fregio ne deriua 
Cagiona in morte eh’ et morendo viua , 

E fan per femprechiufe le fue porte . 

Chi non sci , mentre Thebbe il Mondo#utto 
Fu amor, fu padre, (? egli amò# raccolfe 
Riccioli , grandi , eguali , epadri , e figli. 

Di quello feme hor ne raccoglie il frutto , 

Dal corpo con ragion l’ alma fi fciolfe , 

•Che fai? 'gioì fri , a che dolor ti pigiti 

: * * - c s Lo 


Lo Spallato Academico Aggirare. 

A h M A beata e bella. 

Gl bora nel del risplendi 
Quafi benigna à noi lucente sieda, 

V orecchie piega, e intendi 

De la tua cara Roma il duolo e l pianta 

E F interrotto canto 

De’ piu fidi Fasi or, eh e il Tebro honoru 

Mentre cinta di gloria , e di splendo rt , 

Da noi ratta par tuli, _ •irta- '* 

E in grembo al Padre eterno in ctelfaltjh, 

Lafciasìi il Mondo tutto 

In pianto, ,in duolo, in gran tormento* in luttu 

Dei Medesimo • 

JP Arnefe allhor,che chiù figli occhi al Mondo 
Volando in Ciel falifti 
La fidando noi cofi angofictofi* trifii, 

V iddi per gran dolore 

Ogni colle,ogni Monte 

Crollar fi , e d' A gannippo il fiuto Fonte 

Mutar fiato, e liquore, 

£ i baldanXofi Agnelli, 

Ch' errando gian per te mefite dolenti 
Mortirefiar da Lupi iniqui e felli 
L’ Aria, la Terra, et Venti, J 

Fllbel gemmato Manto 
F temer fittr vidi , & ofcttrnrfi infanto* 


J 

; DI 


DI MATTEO A LFANETTI. 


“| ~ T E Rime dolentidte piàngendo, 

X Piangete Celli, accompagnate il pianto 
Del Tebro fi. eh 'arrtuiin alto tanto , 
i Che Roma inondi,i duri fa(ft aprendo. 
Piangan gli y. intrìde Valile voi, ardendo 
D’ angcfciofì penfier n andate , quanto 
Visforza il duol,piangete,e’l pregio, el vanto 
Lafciate à me, che à lagrimar m’incenda. 

Ma voi tra gli altri fior Gigli piangete. 

Poiché morto è colui, che belli e frefcki 
Giàvi nudriua, hot pallidetti e /morti. (crefcht. 
Pianga ALESSANDRO ogn'vn , ne mai gli in- 
£ rallegri/ il del: voi Marmi attorti 
Sacri fuperbi , auenturofi hor fiele. 

DcIMedefimo. 

FARNESE horcomef ohimè) M arte t’ ha morte. f 
Come( ahi)mcrendo tu Pietà n’c morta? 
Come à lui Morte hor fofti dolce /corta? 
Come accorto Nochier ti moftrò il porto? 
Gioi/co fi, che da qttefle onde afforto 
Rapide fofti, e non pero diftort* 

Ti fu del Ciel la via,chiu/a la porta. 

Ma cotta e aperta dall' Occafo à F Orto » . _ 
Poggiar Morte fife a F eterna vita, 

C he non potendo darti il giulìo metto 
Di tante opre Uggia dre , Eroiche, e fanti, 
Cueflo mondo fallaceli* ti ha aperto. 

Il ver fentiero àia Bontà infinita. 

Ripe fi verde le fattghe tante. 

id c £ PII- 


PIETRO GRAT[ANI DANCONA. 

ROM A rigar di pianto il volto , 
vj J fon meta ai tanti tuoi [off tri , t lai, 

laiche mirande al del lieto vedrai . 

lituo FARN ES£ dal fiattor fuo accolo » 
t L, da cure mortai libero.e [ciotto , ^ 

Fruìfce ilfommo ben , di cut già mai 
Lo /pino ì /lineo , e ne gli ardenti rat 
Del file eterno , flàfijfi> e raccolto > 

Immortai gratie, eccelji doni , impetra 
ter te capo del mondo , el tuo Pa f° r * 
SISTO fplendor del Latto , e del Piceno ? 
c l, r pezz .i homai la fonte angular Pietra , 

La dura flatua , piena d’ognt horrore. 

E la fitta / anta fpofia gl’ apra il fieno . 

Del Medefimo ♦ 


M F NTR R Morte mi tronca il fidi vita? 
Mi forge vn altra vita da la morte ; 
Vincitrice è la morte de la vita j 
De la vita e la vita, e de la morte. 

Benché contrari fian la morte e vita. 

La vita nondimeno amo la morte • 

Non pianger più : poiché per Morte Lo Vita 
Di Gloria ,e di Corona ,al altra Vita • 
P» 


• DI F. M. 


V Uggia di teF ARNESE al Gàge,al Tago 
E dal fupremo à quii più ba ffo Eolo » 
Felice alfarfi il tuo bel nome à volo, 

E Roma tuaverfar di piamo in Lago. 

Dal di, che di morir contento, e pago , 

Al Ciel poggiaci dal terrestre [nolo 
Da fiondo il Mondo tutto in piamo e in duolo , 
Gduu{i di più bel Regno altiero e vago. 

Trenaro il corfo allhor freddi, e gelati 

Il Tebro , e i Fonti , e ale doglio fe (Irida 
Rifonar gli Antri efcuri,e i<aui Marmi. 

Dal che mentre tua Morte piange , e grida 
Roma per gli aiti tuoi chiari e pregiati 
Rii Fama ti procura in Ero fa , e in Carmi 

Del Mede fimo. 

enr E SDO, che in del rìLf tende 
Afro lucente, e chiaro. 

Che fìbtl lume rende, 

E forfè quel FARNESE al mondo raro ì 
Quello è, che mentre viffehebbefi caro 
Il Ciel , che lo conte fé 
C ontr al Nemico rio / 

E fil in amar Dio fue voglie intefi , 

E tanto fe ne accefe, 
che gli fu bendouere. 

Ne le celesti fphere . 

Ri f tender vago , dal di, e he morie. 

Se pur morir sintende 

Quan dt morendo in T trtft » al Citi i a fende . 


TIBERIO SBARRA. 


S T'E N T E fonie ine glorie , il tuo Fani 
G di quanta meftitia ornar ti dei 
Roma , in vece di Statue , è Maufoki 
A volerti mofirar Madre cortefe. 

Tanto de Hallo , e vero ben s accéfe. 

Che ne Infama fua tefieffa bei , 

. Nè fon opre di Marte i fuoi Trofei , 

Vincer none Città , vane conte fe : 

Ma di fanta pietà -, di fanti ardori , 
Confilar i dolenti , erger al Cielo 
In onor di GESV più d’vri Altare. 
Vefiuierbata Madre , il negro velo , 

Et in figno d' eterni , afpri dolori 
Córrano Vende tue di pianto amare « 

Del Medefimo. 

ARAR cCAuguflo,anm ciwjuantafet 
Gloriofo Farnefi al Monde viffe , 

Il Cielo ad ambi vn termine preferire * 
Ter dimoftrarti o Roma , 

Quanto di qusfiidue lodar ti dei. 

L'vn refe Arabi, Perfì,lndi , e Caldei » 
E d' infoine Palme ornò la chioma : 

V altro dpMaeffàk, d'opre , e d’ ingegna 
Fu di tutti più degno, ■- 
A V vn s’ereffer Pire , e Maufilei , 

A l'altro fi ver far fiumi di pianto « 

Onde, ò Róma,nsl vanto 
Di così Eccelfi , e Glorio fi Heroi 
Dirti ben Alma, e Fortunata puoi. 


GIO. BRANDIMARTI FRANCO NT, 


S ’ AL tremendo cader del Vincitore > 

De V Afia.Tebe, Dario , Perji, e Tir e, 

A Lindo , Gange , e Nil in copia v fitto 
Lagrime di dolor dagl’ occhi fuore. 

A queflo di mio figlioli al gran Motore 'i 

Spiegai’ hà i vanni, men piango, e folcir», 

Ch’ ini bearlo , e coronarln il miro 
Di quanto hit debellato al cieco errore. 

Vero ALESSANDRO , che pietà, non ira, l 

O firage à vincer tuoi minifiri foro 
L’oblio , Di te, te fteffo , e ogn human feno. 
Vius : in Ciel te ingrata attende , e mira } 
Roma sii fegut , Dijfe gigli , & oro 
, Portando hier il Teb ro al Mar Tirreno. 

dì Antonio Quadralo di Sermoneta » 

ROMA negri fan gVazMrri Gigli, 
he ti facean corona, & chiaro f reggia. 

Poi eh’ e morto F amefe , il vero preggi» 

De Tlllusìre tua prole, e de' tuoi figli. 

Piangi , ch’à gran ragion il crin [campigli. 

Non per hauer cambiato vita, & foggio, 

Mà pianger deRche priuahcggiti veggio 
Di bene , difauori, & di configli. 

Piangi, perche piangendo il duol interno 1 
Si moflra filo, & con ofiuro velo 
Stanne qual me/la, e [con folata Madre, 

Ira tuo figlio , & de’ tuoi figli Padre - 

Tutor, Chdifenfir, & hor nel Cielo- 
Per lepre fue frutice il. bene eteri}?, 

< SEBA- 


DI SEBASTIANO TELLAR1NI. 

C E nel crollar di morte eccelfa XO U A 
O xiddfe mai di tanti Herot giafpentt, 
jìcr ti cornien con noni afri lamenti 
Stracciare il vifo, e la tua nobtl chioma . 
Caduto ì il tuoALZSSAN DRO.ondefi noma 
Ogni gloria, e fplendor: norma alle genti. 
Ma non fi* già , che in tutto tifgomenti , 

Che manca folla fua terre flre firn*. 

Vinoni’ obre fu e fante, e i fatti egregi. 

L'alto valor , la gran prudenza, e l \elo. 

Che nel fu » biffo , & Oflro eranpiu rari} 

Onde tra quanti Padri, e Duci, e Regi, _ 

Che rifplendon per Vama illufin , e c ” tart * 
QvESTlgTauanzatn Terra, e forfè in Citi » 

Del Medefìnio . 


PEREGRINO, ch'arriui à quefla Tome* 
I>’ Aleff andrò Tarnefe, e inarchi l ciglio 
Pìen di sì ui or e, e fritto di configlio , 

Ch’ogni voce hor di lui mèfi a rimbomba, 
permanenti fmarrir : eh’ in chiara Tomba 
Già, già fttona la Fama e da F artiglio 
~Di morte il traggo, e di niondan periglio, 

E in alto il lena * gufa di colomba , 

La viuace virtù,ch'inlui fiorista 

Li face a il nome ad vna eterna vita » 

X rende l’Alma à Dio , da cui dfcefit . 

Dotte le pie fatiche al mondo fife , 

Co i fttoigran Padri in pufi cura ritta , 

Gii fan Scettro,* corona cnXielgtadifa-^^ 


Del Medeflmo « 


CAGGIO Signor, da In cui pinta mente 
Pioue quanta •virtù n infonde il cielo , 

Qh’a gli affetti del fenfo fquzrcil velo , 

F te rapi fci al grand’ Iddio fouente. 

Deh per l’ amor , che ti portò viuente 
Farne fé il tuo collega , epe’l tuo felo , 
Ch’auampa ogni mortai caduco gelo , 

Beffa nel cuor quel tuo pregar pojjentt . 

E per il morto Heroe k l’alta Reggia 
Spargi pitto fé preci in huir.il i voglia 
Che Dio lo chiami à glorio fa parte. 

Chi in tanto al Nome, à l’honorata foglia 
Monumenti Regali , eterne carte 
Ch {aera il Mondo , e quinci’ l duo l n’alleggia. 

DI HORATIO TROMBONI. 

C Ingit 'h o Tebro, il erba pur di funebre 
C_ipreJ[o,e -volgi al mar torbide f onde , 

Che mainonmancheran mille palpebre 
Di miniffrar a tepioggie profonde; 

Et è ragion,:’ habbiamo ofcure,ed ebre 

Dal duol le mentepoi,che Morte afeonde 
Non pur , ma toglie a noi con crude, e crebre 
Piaghe quel ben, che non fi ipera altronde ; 
Ne piamo fei già tu FARNESE: I danni 
No fi ri fi : che tu godi vn Tempio in cielo , 

Di cui lafciafti in terra ampi vetligi : 

Mcua il commun dolor tuo fanto felo: 

Prega, che te poffiamfratant affanni 
Seguir lunghi da Laghi Alterni, e Stigi - 

Colmo 


Cofmo'RofelIo,c!a Ciuita Ducale. 

F ARNESE ahimè fei morto ? hor tsco infìemt 

Spltndor ,gr ande\fa,e la bontà, eh unito 

Nacquero, e viffer teco,hora j aiite 
Sono a regnar con le virtù fupreme. 

Ahi Roma ofcura t e chi porrà piufpeme 
Nel tuo fplendor,fe t alme piu gradito 
Poca in te fan dimora, e meno vdite 
S o» da pietà le tue mi ferie eflreme. 

Hor piangi dunque amara,e di fofpiri 
Fa nebbia tal, che l Sol a altro pacieri 
Tinto rimanga m fempi tema Ecltffe. 

Tu rallegrati del, ch'entr a tuoi giri 
Farne fe accogli, in cui vago jplendore 
Ogni fuo Jpirto ha le /ue luci fiffe. 

Del Medefimo , al Sig. D. Duarte Farnefe , 
quando andò all’Efeq ui e al Gies ù • 

Di' A R T, ch'ai F unirai negro ne vai, 

E fo'-g: accanii quel eh’ in dietro laijì 
C '.or. li chini occhi ingrani e lenti paffì, . 

Me> l’indri%z.i ai mefite ardenti rai t 
Se Mau folci, Te atri , Archi vedrai, 

Se Colo me fuperhe,e altieri faffi 
D Augusti , di Pcmpet, di Bruti, e Caffi, 

Pieno de! giallo affetto, all' hor dirai : 

Cedete alte memorie alle grand opre 
Di Fa--nefe, cedete opre mortali. 

Non (icure da tempo, ò ferro, ò foco. 

Che fila virtù , che da tant' alto loco 
A Dio fi moti et, è eletto tra immortali , 

1 1 cui bel corpo vn negro marmocopre, ^ 


DI GIROLAMO PIAZZA 


A L me fio grido è gii FARNESE eft'mto , 
^ Reflar languidi i cor , pallidi i volti , 

E si furon gli horrori indentro accolti, 

Ch' ancor ciafcun di pallidezza è tinto. 

La terra , che’l fuo fmalto hauex dipinto 
Di verde , Irebbe gran duolo , e i fiori inuolti 
Trai più teneri manti, ingiù riuolti 
Languir, fubito fuelto il gran Giacinto. 

Si lacerar le chiome Italia , e Spagna, 

E pianfe Roma amaramente , e il fiume 
Crebbe per lagrimare , e orefice ancora, 
ì Vlefio apparue ogni monte, ogni campagnas 
Ma il del, eh' a fe ccngìunfe zn nouo lume, 
Mofirb fieren l'alta allegrezza' fora. 

Del Medelìmo» 

HE ta Città ceìefle 

Hor Alejfandro alberga, e tra gli Hiroi 
A pieno adempie i defiderij fuoiz 
Hor ha Mitra lucente 
Di più valor , che tutto V Oriente : 

Hor gode il gran Palagio , e lieto il mira 
Che più che l’Oceano intorno gira : 

Hor dice egli , ( e non erra ) 

’gluefio più vai , che mille mondi m Urrm. 


DI 


DI NICOLO A C QV ISTI. 


‘ALTRE torpore ornatole d’altri Gigli 
D Sacerdote , e Patì or , Prencips , e Padre 
Vattene homai fra le cele fi [quadre 
A quelli Altari, e Greggi , e Stati, e c igli • 
Bachiti gran corpo tuo tra fieri artigli 

Alerte Labbia, e fra futrinfegne ofeure, & aire ; 
La Santa C hiefa , la tua cara Madre 
Trina nonfiagià mai de i tuoi configli : 

Dal del tìt hor miri il facro Concifloro 

E fenfa te [narrila hor la tua RO MA, 
Di cui tìifojii Lampa alta , e decoro : 

Miri il gran Tempio, otte per tè fi noma 
G l E SV , e fluente impetrarairiiìor» 
glTebre affitto con la [par fa chioma . 


Del Medefimo. 

*T fiLT Ada morte la Terre f re •. [alma, 

J Qual bianca nube, e la Maesìa del volto 
£d tuo gran Padre ù Roma, hoggt [palio, 
sJerdè hor qual Sol la gran pietà de l alma. 

Gode ella il del, tu batti palma a palma. 

Ella bordi gran fornente il frutto ha coi , 
q ua l Sol lo fpirto hor dal bel nodo [tolto _ 
infiamma , e l mondo alla cele fiepalm ■ 
O auanli egli afeondea doni, e tefon , 

q Conlefueman P ietofe,inpouer grembo, 

O auanti hor troua in citi Regni ,& bo 
Dante beli opre gli han fregiato 
Di cariti, ebe hor fanno tfuot fplendo 
Diadema a Roma, e al mondo un chtar 


Di Au?ntu-ato Auer.turati Meldolefc. 

Parma à Roma. 

I cehsìi Giacinti il capo adorno. Ne l'età ter fa, che può dirfi d’oro , 
Haueflt.o Rema ,e ti reHo thè foro, 

C’hor perduto lo piangi , e il mondo a tomo > 
Teco mi doglio, e nel mefio foggiamo 
AJciugagli occhi tu, s io piu non ploro , 

Che ferbo feme da frodar rifioro , 

Al fempre acerbo , & honorató giorno . 

E poiché fiam ne la funebre forte , 

JDi cui bramo fa f àia morte ria. 

Celebriamo hora il fanto officio e degno. 

Che s‘ ALESS ANDRÒ hauea tal vtta a filc- 
Ragion è ben rimprouerare a M arte, (gno. 
Ch’afcofe è al del per la Chrifhana via . 


Roma à Parma. 


PARMA figliuola mia non fallo il giorno. 
Ch’io redi ai-, com’hor priua del T he foro. 

Del qual ti comparti] , e a danni loro 
Prouan S team bri con eflremo fic orno . 

Teco mi riconfolo,e in me ritorno. 

Poi eh’ ODO, OV" AR DO , la Jfieme,e rifioro. 
Che mi proponi. Da porpora, e l’oro 
In breue a te, da mefaran ritorno. 

SenX*. I voler di Dio iniqua Morte, 

Non hai aigran F ARNESE lafitavia 
Intercetta, ma a darli F alto Regno. 

Dentro Getuglia ,b de le Sirti’ l fiegno 
Piglia fempre faro con la mia Corte , 

A l’Alma fu a ricordeuole , e pia. 


DI 


PI BALDO CATANA 

■ì i ORTO Me f andrò a la f amo fa tomba 
M La dmtro a [acri auuenturOjt marmi 
Spiego la gloria quefh eterni carmi 
Jil mormorar di lagrime fa tromba, 
dui dotte chiaro piu il mio dir ribcmU 

Calcamo deh eetre,alfuondel a f ml . 
Sarà il mio regno , equine: arsolo alarmi 
Potrò spedita e candida colomba. 

Ornata de' fuo: gigli alafaa fieli» 
pomari gli ojin e i mentati honon 
Del qui /erbato incenerito ueloi 

indi trarrò, che fra kePM f orl . , n 
Viue quell alma cltra le belle beO*, 
Maritigli* *da termopompa al cielo. 

PeU’Uluftrifs. Sig. Scipione Gaetano . 

X-E S T R E di vegghiar falfo e lufnghier » 
M Stanco Farne fe al formo eterno l ale 

Chiude degl' occhi, e 

Li aorta, & a vegghiar afatpiu turo . 

poco nafte -nei Cui: atroce e fero 

Sdegno tra tutti li pianeti, qua* 

Debbia dilor hauer prenctpe tale. 

E nel Fuo del tenerlo, e nel fuo impero. 

Ma Gioue,e he col fil volger de ag i 

E Col parlar fenica montar altr armi 
Tutti quanti gigli t 

Che quel ch'era di Roma horfia di ^ 


Del Medeflmo ', 

ROM A nel tu» bel fino 
Sorgea giglio immortale, 

Qua.nd’ecco in vn baleno 
S’apre il Cielo-, e ri ferra 
In se quel giglio honor della, tua terra, 
Gftteft’opra tua fu Flora, 

Ch’eri sdegnata e doma » 

Che fi trouaffe e fofje 
De’ tuoi bei Cigli •vnpù bel Giglio in Roma, 
Dei Medefimo . 

Chiefii Giacinti , quefii 

Lucidi Gigli , choc veggiam dipinti 
TràV Imagi» Cele Rii 
De’ Gran Farnefi, fon l’antica Infigna: 
Gfuiui chiaro ne figna.e ne dtmofirai 
Lanuoua luce , e bella , 

Com h or , nell alta Chioftra 
Viue AleJ]dndro,& a la par fitta Stella, 
Dei Sig. G. C. 

A L fin del afpro verno , 

Quando i G acinti e i Gigli , 

Fai ch’ha n le neuificoffie , 

Prendo» viger fier Aqudm ft tnofifie, 

E’I Giglio che doueua ejfier eterno , 

Per gloria d ’z bei colli , e honor d’i figli 
Di M arte, (o eterne lagrime o dolore ) 

A terra pofi.Hor ti j. ha fiffio al core ; 

Sei tuo danno ti mone , 

Tebro , pregar ch’il tutto regge e motte > 

Che ton benigne felle , 

Porger faccia d't Gigli le nouelle 
Piante, e le guardi d’ Aquilonirato, 

Spirando fiempre in lor Zefiro amato. 


Di Honorio Lunghi. 


t ASC 1 ARO il verde Icr fiorito manto 
Metli per gran pietadci fette Colli, 

Gli occhi ogni Ninfa hauea bagnati e modi , 
Cangiar le none Suore il dolce canto 
In duol , lagrime , e pianto , 

F'iTebro irato va co l crin negletto, 

£ in tanto fi fi compagna dal fico lotto. 

Ch’i Monti anco inondar par fi dia vanto’, 
poiché franoilafciando il mortai ve.o 
"Ratto volafili Alma beata al Cielo . 

Di Barattano de’ Barattane . 


C U E tipenfaHi far inuida Morte , _ 

Oliando la man fiendefii in fi bel Fiore , 
Ch'era di Rema gloria, & primo honore , 
Forfè per far fuegiane al mondo corte. 
Prima auerrà.che'l Sol il giorno appone 
M noi dalfofco Occidental rojfor e , 
Misfacia i fafifi in liquido Liquore , 

Ch'elle fian mai per nijfun temp o morte. 
La firn pietade anchor,che a giorni noftrt 
Inpouer petti viua, anchor in marmt 
Vedrà Farne fe più d’vn altra etade : 

E i meglìorfabri de' lodati inchìosìri 

L’han fatto fatua d'altre lodi.etn marmi 
£ fiacri i al tempio de l’Eternitads . 


Di Barattano Barattani 


SACRE reliquie, che sì poca [offa 
Chiude , è* inferra, il cui bel corpo adorno 
T’ a Roma vna gran gioia, e’ l mondo interno. 
Ch’altro pari veder non hehber pofja . 

Dopo che sì crude l Morte hebbe [coffa 
Tanta pietade, a riuederti io torno, 

E di quefte parole il [affo adorno , 

Tacendo riuerentia alle facre ojfa. 

Qui giaccion quella membra honejle , e fanti 
Del gran Tarnes'che far' un Sol in terra, 

Hor Palma e in Ciel tra le più belle bell a , 

S. chiunque qui d’intorno il puffo ferra 
Riuertfca con cor & col fembiante , 

Quefla de tutto il Mondo amica Stella , 

Di Nicolò Mfitij, Romano. 

C E il noflro REDENTO R, che per noi prefi 
Humana carne, moflrò à noi mortali , 

Che Morte chiude il varco a noflri mali , 

Ne [er.lfeffa ft falco negli afcefe-, 
forche piangete dunque il Gran Tarnefe ! 

Hor non mirate già con quanti e quali 

Effempi di pietà e bontaie vguali 

jil noflro S ALVATOR lo fpirto refi! 

Se chiaro fpecchio ne fu à noi con tanti 
Communi ben fici, hor fi prepari 
Ctafcun feruir pietofi affetti, e fanti. 

Eoi che li Tempi eretti e ornati Altari 
Con carità, e Pietà il fali r o al Ciel » j 
Ceffi no dunque i pianti cefi amari . 


DI LATINO DONI. 


V incitore Ale fiandre, inttitto.e altero 

Il Romano si la jf andrò baite* già vìnto , 
T; era quafiìil Greco Marte ejìinto 
In grembo a le [ne palme, e al morto Impero. 
'Vinta la terra bauenS-h al gran pen fiero 
Ir, piscici Jpaiio, cu et non fumai fifiinto 
Da jgrcn d'horror , ma di burnii freno auintt 
St rtuolfe a celéfile altofentìero. 

In altri vincitore vinto in feflejfo. 

Con lunga incerta guerra al fin pur volfo 
Di morte trionfar -.mentre mono . 

Cefi dal fuo terre sire pondo fciolfe 

V stima, en l’ eterni raififi.e rimejfo, ^ 
Menti in fe chiufe i languiti' occhi , aprii , 

Del Medefimo. 

j; o N è morto Alejfandro , anXj nel Cieli i 
Viue,e regna, al fuo Dio nel caro fièno. 
Benché qual del notturno ancor fereno 
Chiud’in terra aureo marmo il mortai ve*, 
ytuoei morir s' in fin f e , e d' aspro gelo 
Sparfe di Morte il fuo career terreno -> 

Ma poi libera al del difciolto il freno 
Sen volò viua V alma acce fa in ’fijlo, 
Mentre vifife morì, morendo nacque 
A noua eterna vita , e feri^ajfannO 
Ber lafiìradadi Mortea vita corfii 
Morto vtuer.de, e di morir in forfè 

Diede Morte alla Morte , ò tllufbr inganni. 
Che menti a esìinguer forfè, ejhnta giacque- 


DI Gl V LI O CESARE GRILLO* 


V A pur morte mordendo nofìra vita; 
Che fe beri 'a Farne fi hai dato morte , 
Hà pur vinto morendo la tua morte. 

Et hor gode nel eie!' eterna vita. 

Se contraria a la morte fu Jua vita, 

E Patire fue non far tinte di morte: 

Jgon potrai dunque difpietate morte , 
Nocer di gloria e fama la fua vita , 
AnXj dal dolce fanno dette morte 
Vapiu ere fendo la famefa vita, 

E gode vita al citi per quefta morte , 
Morte dunque non già, ma doppia vita , 
Lafita'l nome odiofo della morte; 

Ch'ai gran E arneje hai partorite vita. 

DcIMedelìmo. 

CESSA homai Erma dal tuo largo pianto » 
Chenone mene il tuo degno Famef, 
Viue nel Cielo per fue degne imprefe , 
C'hà fatte al mondo con eterno vani e, 

Ced.zn dunque i lamenti al dolce canto » 

E i negri veli al mio bel jol pale fe; 

Che pochi giorni fon in alto afe fi , 

A far gerla fua luce in ogni canto . 

Jior difonutene ragionar di morte , 

Di chi gode nel del eterna vita , 

Con infinita gloria in lieta forte . 

Ya dunque Roma ricantando ardita 
V opre, gli gefii, e le parole accorte 
Del gran F urne fi ,e la pietà infinita. 

D a 


DI 


DI ANTONIO HERCVLANO. 

^Rotna. 

P arche Roma tu piangi il tr.o F ARNESE f 
Vedendoti d’ojcuri & negri Panni: 

Più che fatto non hai già mani Anni , 

R efiando /' Arme per Terra dfiefe ? 

Forfè non fai, che'l fuo Camino epprefe _ 
Del deli Infoiando i tuoi Mondani af anni: 
Oue fedendo in [empitemi [canni. 

Da Mene à più beata aita afeefe • 

Rendi grane infinite alfimtno Padre , 

Sbandifci il me fio pianto il velo figo mira ; 
Ergiti à fpeme più beata : & alma . 

Cogli Angeli bora viue, & tra h [quadre _ 

Di Santi , & di Beati gode à l' ombra . 
Alzando ogni Trionfi, & Gloria, 0> Palma . 
Rii po Ha . 

S £ 7 duolm ingombra, perche di F ARNESE 
Pianger non debbo, o di piu mefit Panni > 
Cinger miei Figli, & far molti , & moli Am* 
Fregiare il tempio d' Arme fue difiefe . 

Se'l mio gran Padre i [noi vejhgi apprefe ■ 

D e Ipoio eterno ? non fuggon gli affami : 

Se ben affamo à quei fuperm [canni 
Di Nido eterne, oue fua vi’ a afeefe. 

Mentre giro per tutto eterno Padre , 

Veggio chi l Mondo piange, &nullo [gemei* 
Il dolor penetrato in fino all Alma . 

Mi fera me che [ot r oofcure [quadre 

Carimeli’ ch’io viua.per rejlar fenz ombra 
D’inuitto feudo, & di hoimata Palma . 

Alla Terrena Salma 
Memoria et^rm fa' e àgli occhimi**. 

'■ yoi fttperbi Trionfi, Archi, (? Trofei. 


Pi Aleflaodro Coperchio , da CoUeuecchic 
di Sabina . 

M Entri di vaght,e d’odor aci gigli 

Cinge* la degna mia fuperba fronte. 
Bagnando i pr»tt,e i fior giaili.e vermigli. 
Stillanti onde di latte ogni mio fonte . 

Ma, poi che Morie con (noi fieri artigli 

Mcfir 'o centra al mio _ ben le voglie pronte, 

Le Ninfe vdtrno, e i miei dolenti figli, 
Querelar fi ogni valle, & egni monte . 
lajfo , quando fi a mai quel r hiaro giorno , 

Ch’io vegga vn altra volta (ahi penfier foSiJ 

Il mio bel fin d’arene d’oro adorno . 

Cofi co i ermi ruggiadofi, e molli 

Piangeua il Libro, a cui d intorno , intorno 
FARNESE rijfondean le ritte , e i colli . 

Del Medefimo. 

jt L M A felice, attuenturofit, e bella , 

Ch’ai del (piegando igloriofi vanni > 

Dopò a ufi a mortai dura procella 
Dato hai già fine a i tuoi grano fi affanni . 
Volgi gl' occhi qua giù lucente fi ella, 

Oue Roma piangendo t propri j danni 
Spera col tuo fauor celefte Ancella 
Far alla morte mille illuftrt inganni , 

Vedrai da vento di fo spiri , pianti 

Turbato ilTebro.e lacerarfi.il volto 
Le sfortunate fue Ninfe dolenti . 

Tu, che feorgt la su li nofiri tanti 

Errori.e’l vaneggiar fallate ,• e flotto. 

Tempra k or mai quefie lagrime, 1 1 amenti . 

• D ì Pel 


Del Medefimo. 

©TEI. che in quejla mortai mifera vita 

^~Potea fcaro altri render da morti. 

Ha già col belmonr vinto la morte, 

E folto acquisto di più listo vita . 

© Strana marouiglio , iui lo vita 

T rouor morendo, dotte albergo morte , 

F la. vita f degnando do La morte 
F orno fcsr cefi dolce . e cara vita • 

Onde dubbio fa ver pista lo morte 

Fu vi/ìa lagrimar, che da lo vita 
Col morir di FARSELE hebbe la morte * 
Optò d’ogn altra fortunata vita, 

‘ o più d’ogn altro ouueoturofo morte, 

A cut morte non può troncar la vita * 

O più lieue, e fugace 
Vito mortai del vento %. 

O Speranza fallace , 

O mio breue contento, 

O fempre vino affanno , 

O mi ferabil donno « 

Cefi piangsua Roma 

Già lieto, hor do fospir turbata, e doma » 


C ARI, fiotti, e dilettoji Gigli 
Che più Lieto, & adorno 
Fate hor nel del T angelico foggiornO 
One fra chiari, e liquidi cristalli * 
Glorio fa, & alter a 
Con più pregatati fiir vita godete* 
Foi chepriuati hauett 
D’eterna primauerA duelli prati infelici e quelle valli , 

Almen col grato odore 

Arrenate alquanto il nostro aspro dolore. 

SENZA fronde arhofcello , 

O qua! fenza acqua -vn fiume > 

O ferina gemma anello, 

Cfual giorno fen\a lume. 

Nane fenfa gtuerno 
N el hcrrtbil inuerno :■ ' 

Tal morendo FARNESE, 
dà vincitor Aitante aspre conte fi, 

( Ahi troppo ingiù fla mano, 

,4 hi cafo acerbo, e frano , 

Ahi noflre glorie ferite') 

Sembra dì Marte la Città dolente • 

Di Rettore Santa Croce d’Andria. 

Tv' Osi pianger ROM A il morto tno F ARNESE, 
iN perche viuendo in T erra era sì degno, 
Sendo il morire al ■viuetnoflro vn fegno » 

Oue han fin le Corone, e l’aire imprefe : 
Oggetto tal, come quel Dotto intefe ^ 

* Che fa la vita à l'kuom ven ire àfdegno, 
Mancar la for\», indebolir V ingegno, 

E curar poco il vendicar le offefe : 

Nè pianger, ch'egli fiadate lontano \ 

Stella, ch'era nel tuo gran chiaro Cielo : 

Che fplende altroue tra più chiari e illuflra 
Ma piangi ahi lajfa.e batti mano à mano, 

Ch' e morto quel di sì pietofo %jlo , 

Che giouo Tempre altrui dai primi lufi'i . 

. Od- Diala» 


Dialogo delmedefimo, La Parca, & noma, 

f. ROMA tu piangi? R. s'i.P. Perche? R.no’lfiai? 
P. lo no, R. Corri ejfer può, chi l cafoftran» 

Del mio FARNESE la tua lunga mano 
Tocco non habbia, e eh tufi i fuoi bei rat ? 
f.Mort FARNESE? R.s't, Inficiando in guai 
L’afflitto Popolmio , che l piange in vano, 

E fi finte da preffio, e da lontano 
Pianger ancor le piante, e gli animai : 

P. Sciocca dunque tu piangili fuo morire. 

Perche' l vedi fra fiafisi circonfcritto . 

E credi, ch'io gli huomint tutti ancida ? 

Nò nò ROMA.pon fine’ al tuo martire. 

Che FARNESE da Terra il camin dritti 
Prefie,ed è gètto alCisVv vitto annida. 

Del Mcdefimo, Ronsa,& Ecco., 

R. FARNESE h fiei? no odi il mio lame to’* E seti 
R. Chi fiei tu ,-che rispondi alparlar mio? E. it 
R. E fé tu fiei , fiei Spirto male , opio ? E. pio 
R. Sta duq\ al pidger mio pista fi lieto. E. intesi 
R Dimmi fu nèbo oficur,turbine, ò veto? E veti 
R. Che la pianta gentil fiuelfie del mio ? E. mii 
R. Hor tuo fi be,pria mio Farnefirfod’io. Ep Dii 
X. Ptdgedo ma io al Ciel querele a Ceto-E. ceto! 
R.Cdto.e be milleiahi troppo al Modo degno, E-di 
R. Precipe illuftre-.oime pche no viue?E.vius. ( gnt 
R. Come viue fé giace ì terra vngielo'E.Ciclo , 
R-S’eghènelCieljduq ; idi morte tdegnoìE Sdegni 

R. E nel libro deviui il Ciel lo ficriue? E.ficriue, 

S. Dunque io non piango piìr.tH vane al Cteh. 

Damai- 


lamento A' Roma, t!cl Medeffmo , Immi mia cara Roma, 
Gloriola, magnani itia,ed’incitra, 
Perche delta hai ia chioma, 

E fei tanto di a noi colma, ed af- 


flitta; 

Come ral’hor fuol madre 
A cui Sa morto il Sgho, ò’I caro padre? 
R. Deh ch’è si graue il cafo , 

Spirto gentil, per cui m 'affliggo tanto, 
Che m ai Smil dal vafo 
Di Morte vlcio.cagion d’amaro pianto ; 
Ondealmio Tebro vn rio 
Corre da gli occhi mici pe’l pianger mio. 
A. Ohimè che’ltuo dolore 

Apiangerteco ancor me ftelfo iauitar - 

E d’io vorrei co’l cuore 

Dar’al tuo mal qualche Salubre aita , 

Quand’io porcili mai 

Saper la gran cagion di si gran lai . 

R. la Sol non lai, melafla , 

Quel, ch’è noto da Gange à i liti Eoi t 
A. Vn po più inanzi paffa , 

Sel’ofcurotuo dir, ch’io intenda, vuoi; 
Pria che tramonti il Sole, 

E dia con l’ombra fine à le parole. 

R. Hòr’io vuo dir, tualcolta: 

Quantiique il duol piu rimebrado crefca . 
E Se la lingua inuolra, 

I auczza al duol,tal’hora il dir inuefea; 

Non fia perciò,ch’a Sdegno 

Ti verga il drr.di pianto amaro degno . 

Di A. Co- 


A. Comincia par , che’l Gielo . 

Lieta ti renda,e imbianchi inerì lutti» 

E f?exz-i il duro telo . . . 

Del tuo dolor, ch’io vegga gl’occhl afcmtti 
Edioftaròà fentire 
L’alta cagion deltuo tanto languire. 

R- Mifera me, ch’vn nembo 

D’ofcura nebbia al mio bel Cielo intorno 
Improuifo il fuo nembo • 

Scoffe l’altr’hier’.e vn tuo di eh era adorno 
Mandò qui giù Fra noi, . . „ 

Ch’vccil'eil primo tra miei primi rlbmUl. 

E fu corninone il danno » _ . ... 

Che i Stati fuoùgli Greggi, e i cari Figli 

. Piangendo à gara vanno » _ 

Cercando l'ombra de gli amati gigli » 

Che per pìetade i fallì 

Fanno fpezzar ; si fono afflitti, e laiii. 

F ARNESE è quel fi grande. 

Che tanto al Mondo tra’ piu grandi vaile j 
La cui gran fama fpande 
Le glorie fue di là da Fonde falfe » 

Ed ffora in picciol folla 

Giacciono fredde orme 1 honorate olla* , 

Io non vuo dirti, quante» 

È quante erano in lui virtù infinite , 

Quant’opre degne, e Sante 

Egli fatte fta cotanto al Ciel gradite.* 

Ma ti vuo dir queft’vna , 

C’hebbe feco Pietà fin dalla Cuna* 

E, per non dir più innanzi , 

Morto è calu!,del fecolo decoro* 

Che poco poco dianzi - - 


Fea di fe fteflb al (acro Conciffora 
Alma moftra gradita» 

Ch’era fpirta vital de la mia vita. 

Ma iopiangerei mai Tempre » 

Narrando di FARNESEifuoi gra Fregi, 

Mentre in dogliofe tempre 

Laffa viu’i o,che non ho mira à legi . 

Però tacendo io voglio 

Finir di dir.tu puoi riempire il foglio. 

A- Se del tuo pianto, ò Roma 

L’alta cagione vdita io non hauelTc , 
Direi.ch’m vanla chioma 
Sciolta tu porti , e finte fon le fpefle 
Lagrime tue, che veri! 

Da ginocchi fuor, da Mar ben grade afpcr£ 

Hauendo anch’io lontano 

Vdito il fuon di si fonora tromba, 

Che con pietofa mano 

Fè Tempre ài cuori afflitti vna lieta ombri 

E viffe Heroe fi inuitto » 

Che’l mòdo! piange , e n’è dogliofo.e af- 
Ma, Te più sù tu miri , ( Auto. 

E le cofe del ciel contempli vn poco , 

I cui continui giri 

Reggo la TcrraJ’Acqui, l’Aria ,e’l fuoco? 
Che le tue fide fcorte 

Vedrai, che corre l’huó('nafcédo)à morte» 
Poiché» fendo ei comporto 

D’elementi fra lor tanto contrari ; 
Nonvien dal ciel rantolio 
InflulTo mal, che con voler difpari 
Quello bell’huom mortale 
Alluoliofaiuiain vn momento vguale. 

- — •— D 6 Quinci 


Quinci Horna è , ch’ogn'vrto 

Corre al morir, ehi tardi, e ehi per tempo r 
Quinci io penfieri aduno , . 

Eincontro à Morte a piu poter m attepo , 
Accio per camin dritto _ . 

Seco m’accozzi, e muoia, animo muitto • 
E feoraerai più chiare , 

Ch’entro’l corpo di terra Alma celelte 
Viue, Tuo oggetto raro: 

Cinta dal gran Motor d’immortal velie? 
che’l fuoterreno velo 
Lafciando in Terraglia ne corte al cielo, 
A quello affifla ò Roma , 

Gioiola hormai,fe vuoi, rintcrne luci , l 


•' £ butta hormaila Toma 

Del tuo duol.e te ftefia in te reduci t 
Chcvederai varnefe 
Salito al Cielo inuolto in altro arnefe. 
Quiui non più mortali 

Cure gli danno ambafcia,e noia al cuore : 

Ma va fpiegando l’ali 

Di lue virtù godendo il fuo Fattore, 

E non Carnai, ch’il priui 
De l’alta vifion de’ Ipirti dìui * 

Quiui l’opre mirande. 

Che fe qui giù da D I O tanto gradite , 
Preti ole ghirlande 

Gii fanno al capo degno, ù Ranno vnice» . 
Ed ei ne gode in tanto 
Fra de gl’ Angioli ri fuon lonoro,e’l Cato, 
Pero mia Roma cara. 

Mirando 53 tao Farnefe al ciel faiito: 
ìuuita ogn’vno à gara 


Lieo 


Lieto à vederi! ben’al bene mito; 

E fà ch’ogn’vno canti 

Viuo è Farnefe mio,ceflìno i pianti . 

Poi ch’ei dal Ciel t’impetra 

Gratie.ch’à pochi il Ciel largo difpenlai 
Che l'alta argular Pietra 
Di SISTO ilQVINTO ne’ gran Monti 
Duri infiniti luiiri (denfa 

Per far mai Tempre i tuoi gra fatti Illuitn. 
R. Spirto gentil mercede 

Ti rendo del tuo dir grato in ifcambio. 

Che di gran lunga eccede _ 

Il mio dolor, ch’m allegrezza io . cambio, 
E ti &ò dir ben certo , 

Che da me deue affai quello tuo merto . 
Hcr mi racheto.e taccio , 

E cambiato da te ben lieta io prendo. 

A. Vanne, ch’anch’io dal ghiaccio 
Del Ciel notturno «cornarmi intendo, 

E imo afpettar l’Aurora , 

C’ho teco a ragionar gran pezzo ancora. 

Lamento del Giglio, di Horatio Fran- 
celchini da Sabina. 

E1 tuo partir giocondo. 

Cadde l’odor d’ogn’vnpertutto 
IN E con acerba pena (il mondo, 
Có doglia mi ruppe vita ferena. 
L’odore accefo poi 

Non potendo fidar più gufli Tuoi 
Nel bel ragio vitale. 

Fuggendo tra Beati, aprendo 1 Ale 

* Icari, 


I cari , e bei Giacinti , 

Di lugubri colori intorno tinti® 

Vaghi, leggiadri, e puri , . 

Languidi diuentar, fecchett e olcuri. 

Le Ninfe Tiberine 

Si fquarciaro per duol’il petto » el Crine * 
Fermorno il corfo i Fiumi , 

■ E il Sol oleari fpinfe i chiari Lumi.» 

II feetrro al fine carco , 

Spento gittadoal Ciel,ein quello varco», 
Pafs ò con gran letitia, 

Lafciando me con doglia, è con mefiiria 
Sciogliendo à gl’occhi il velo , 

Andando benedetto a l'alto Cielo «. 

Alfin tacque Parnafo , 

Effendo lenza lui folo rimafo . 

Et io priuo di vita y 

Grido : doue è la luce mia fparita r 
Nel tuo òluce partir ferenae bella, 

ScoL’è la Terra,eil Ciel metto e turbato* 
E tu lafciaftì me poi fconfolato . 
PianfeRoma,le Ninfe.i Colli,eilTebro» 

La virtù nera con fuoi chiari Lumi» 

Si feccaron Fontane, Riui, è Fiumi* 

E me ferifti con acuti dumi . 
Egl’Augelletti abandonaro il canto , 

■ L' Herbe, e li Fiorlalciar nude le piagge» 
Ei Lauri diuentar quercia feluagge , 
Parnafo vn Nembo à torno ricouerfe * 

; Efiendo poi,na meda voce odit3. 

Ahimè; x'inima mia dò feitu gita?^ 

O ROMA mia gentile 
Pili non lì vede in te quel vago Aprile» 


Che fio riti a già molto 

Di chi nel luo morir » l’Alma m'ha tolto. 
Onde rimafta fei 

Dolente per fentir l’affànni miei . 

E farmi compagnia» 

A lagrimar l’ofcura doglia mia. 

Piagni mifera tanto 

Acciò che nel mio dir abballi il pianto 

Lamento di Caprarola» & Conforto d’ Ama» 
canto » di F. Antonio Zanobi Semita 
da Fiorenza. 

M Vfe care, & amate, che già liete 
A ! eco cantar fileni allegre rime. 

Di vaghile vari/ fiori inghirlandate » 
Mentre al vofiro fignore 
Rendetti degrì honore. 

Scorrendo i Caprei luoghi : oh bora flètè? 

Deh shabitate ancor ^uesì' alte cime , 

Come f acem già, e verno e fiate. 

Che rifonaua il del de' vofiri accendi 
Venite a cantar meco bora i lamenti » 

Drittate pria le femplicecte chiome 
Di puri e bei lattar d edera e lauro » 

X.’n vece bora prendete 

Di ciprejfo le fronde l 

Che fi ben viuerà perpetuo il nOm€ 

Dinante fe fourana. 

Fi» tr avvitirne Sfonde, 

F del mare Indo e Mauri, 

Voi piu non gufi ere* e 
Quel fino affetto bumauio 

Ch' ègri 


Ch'ogn offra Beiti a * fe rende» a Burnite, 

Col guardo, e col parlar faggio, e gentile. 
Morte la vofira gloria , è Cuprei monti. 

Che poco tempi falieti godevi , 

Kon più da niluflrfftma fra pianta. 

Con UggiadrezxA tanta, 

Fremuti già farete: 

N on più limpidi fonti 
A lui Bor donerete 
Quelli Jhtie d' ar gerito, 

Come già far fileni: 

Non più conpajfo lento 
guani co Hi, e voi ridenti prati 
Sarete circondati 

Ja quegli efiiui mefi 

Da quell’ immortai gloria de rame fi. 
Mentre tra qnefii lagrimofì guai 
Caprarda doglio fi dimoranti, 

Amaranto Tafior,affififtau » 

Ad afioltar le mede voci e lat, 

A lui fi fe palefe, 

E con parlar cortefe 

Ch dijfe. Afe alta fi trottar ti cale 

Conforto al dnolo,e Buon rimedio al malo, 

amaranto. 

Caprarola gentil, che con gran doglia 
Le mefiti voci,ì lamentateti carmi 
Spargendo vai per quefia feluaogn Bora, 
Sappi che qui (accio facci mia voglia) 
Venuto fin,fi che firma dimora 
Raffrena il pianto.e (là fifs’afioltarmj. 

V ILLYSIRlì SMO-tuo Signore* ¥*<"*• ( 

-- — ~ &L9TZ9 


Morte ain è, Anzi da morte à zita 
Preshàil camino a le cele Hi [quadre, 
Perche non muor chi vitto v'tffe in vii a. 
Ben muor chi viffe meno, 

JE ancor viuendo muore} 

Scaccia pure il dolore, 

Che Morte mai farà, che dopi morte , 
Non viua ferina morte vnhuomo morte, 
Qual mentre viffe, ve dendofi morto, 
riabbia convìua vita morto Morte: 
Vitto A L ES S AN DRO morto , 
Perche viuendo vitto dette à Al orto 
Morte con opre viue, e cosi in vita 
N on temendo la AI erte, 

S’ acqui fio vera vita : 

O dolcefffa infinita : 

FARNESE à noi morendo , 

Refla tra noi viuendo. 

Dunque ? a fi or mio caro. 

Con animo collante , 

Senza punto temere , 

Deh lafcia il pianto amaro r 
E ancor dà bando à quante 
Doglie fon nel tuo cuore : 

E ti farò vedere , 

Come potrai lafciar prefio il dolor l. 
Partiti prego da queflo paefe , 

E piglia il tuo camin vtrfo la terra. 

Che già bagnata fu con fangue fante: 

E trotterai non mendel Zio pietofe , 
ADVARDO FARNESEt 
E à lui humil in terra, 

E con volto amorofo 
Bafcitdi mano, e mante. 


C A P R A R O L A. 

•p a fi or benigno e pio, 

Vòfar certo tua vagliai 
G ratte ti rendale D io 
Ti guardi ogrìhor da doglia, 

Andro con baffo fguardo 
Al gentil’ A DV ARDO; 

E auanti al jMQCofpetto burnite /lande t 
Gli diro lagritnando, 

(Z an fimo j. sonore , 

Capr arala. P a/l or vi dona il core. 

Del Medeficno. 

M E 'ITR E l’aurato, bel Signor di Deio, 

£ li cele fi, e fucili baffi, chic (Iri 
Adorna, e par che tutt’il mondo in o/l ri 
Co’ chiarir aggi fuoi dal quarto cielo , 

Se nimico di luce,efofco velo , 
in vn repente ne’piìi ahi chio/lri 
€} uc'do r inchiude, attrifta gl’ occhi no/lri 
Se ben f» certfch’ei s’aggira in cielo. 

Cc. ì mentre con vita hone/la è rara, 

Vi fe in terra Farne fe,quafì Sòie 
Rilucena ira noi con puro z.elo. 

Ho che furato c’è da donna auara'. 

Ahi che ciafc un dital perdita ditola 
Se ben con fronte lieta eigode in cielo . 

Canzone, & Sonetti d? Mutio Pania; da 
Ciuità di Penne . 

T ~t O R chi far a, che m’accompagni al pianto j. 

* i E dia fijfiri al cor , lagrime a i lumi, 

- F parole à la lingua egre e dolenti? 

Mentre ver dando fuor rapidi fiumi 

Vedetta, ' 


Vedou a fc (infoiata in negro Munta 
Piango fra me He e lagrime fi genti, 

£ con fofpiri ardenti 
Fa rifonare ài fette Colli intorno 
Voci di \elo acce/è , 

Voci dì pianto eterno , 

Del mio pietà fo Heroe , del mio Farne fé , 
Che giacer morto io feerno 
Jìor di /aerata e ricca vejle adorno 
Sopra fune fa bara, ahi come il core 
Non languì fee per pena e per dolore ? 

Piangi Italia infelice, Italia errante , 

C'hai gran ragion di deuer pianger meco , 
Hor eh" ecc lijfato è il Sol de gli occhi nostri . 
Piangi tu Mondo forfennato, e cieco. 

Le mie , te tue fuenture acerbe e tante, 

£ rallegrinfi fòl gli eterni chioftri , 

Dotte eifragemme & ojlri 

Forfè hor ne afeotta. E tu mio Tebro altero 

Non piu di verde Palma 

Cingi il tuo glauco crine , 

Poi che iltuo Heroe de la corporea film* 
Giunto è à l'vltimo fine . 

Ma intorno auolto di velo atro e nero 
Fuggi il fieno e’I ver de, e l acque chiare 
Corran fremendo ogrìhor torbide al mari . 

Caduta èia tua gloria , arido è fitto 
llnojlro vago e verdeggiante Alloro , y 
£ ficco il Fonte , c tronca è l’alta Ohua . 
Rotta è piata Colonna , el bel Te foro 
Nojlro è /otterrà, e giace efiinta à fati» 
Calta /per an{a,che tra noi fiorititi , -/ 

Non più felice , t Dina, . , 


J$en fon piti quella Roma , e tu quelTcln , 
Ch’ai gran Padre Tirreno 
Si al fere vn tempo andajìi , 

Psiche il pregio maggiore , hor ne vìe» meno. 
Già fono e {Unti e guadi 
Gli honori £ ambedue, fucilo ìil G inebri j 
y'jt atteggi aua il bel Romano nome. 

Onde è ragion che fusila anco iole chiome. 

I bei Gigli cele fi, che fiorirò^ 

Sì vachi vn tempo intorno à quefie fvor.de » 
Onde fur fparfi al cìel foaui odori. 

(La/a) fon feschi , e poca terra a fonde 
Qjie! che à pena cap ìa terreno giro . 

Coli dunque va tl biondo ? ahi vani h onori 
Ahi ferrini fplendo r i. 

Gemevi off afe a il Tempio? ahi fai fa vita 
Dunque cefi ne inganni ? 

Cof à morte ne meni ? 

Co fi ne ancidi coT girar degli anni ? 

Cofi di tofeo pieni 

Sono i tuoi frutti ? ahi ch'io refto fmarrittu 
Doto che ogni mia gioia in pianto evolta, 
E di mia vita ogni dolceffa è tolta . 

"gìglio, figlio re al , (forfa ì eh’ io gridi. 

Che troppo tl duol mi preme) ahi caro figlio 
Dette hor lungi dame formanti evolii 
Mira che fuelto ho il crithtorbido il ciglio 
E fpa r go ognhoraal Cielpieiofiflridi 
Per te, che dal mio grembo hor mi ti mudi : 
Deh fa chi mi confili 
in tanfi a/anni , in cofi acerbo lutto , 

Che la perla piu cara. 

La tua lucente e bella. 


Gemma 


Gemma, ch'io hzuefft, ornata Géma e chiara, 
Quxji lucida I iella 

Di tefia hor mi è cadnia.e rotta in tutto. 

E tal fon fatta,cbe trottar non [pero 
Chi piu facci ombra al mio fianco penfìero . 
Sperai figlio, fpcrai , eh’ in giorno hauefiì 
Vefiir nel Vatican dorata vecce, 

Etlcrin fregiar di triplicati giri 

All' hor di fi io : fian quefii Colli, e otte fio 

Valli felici , all' hor vinti & opprefit 

1 Media Perfi.e impiti i miei de (tri 

All’ hor fia ch'io rimiri 

Vinto il Britanno infido, e vinto il Trace* 

E nel mio antico pregio 
Sarò ripofia all' hor a : 

AlC hor cingerò il crin di aurato fregio , 

E [enfia altra dimora 
Reggerò trionfante tl Mondo in pace i 
Ma cruda, acerba, inefforabtl Morte 
Di tanta gloria à me chiù fi ha le porte 
frangono i fitte Colli , e quei Trofei 

Che già firbatt hauea, quando adorarti 
Crede ariti affi fio in niellato Trono , 

Giacciono tn Terra e rumati e [parti 
lnfiem con mille altri Trionfi miei , 

Ereda del Tempo hor pofii in ubandoti* . 

Deh tome afflitta io fonti 
(Lafia)cht fura homat che porga aiuti 
A tanti egri dolenti 
famelici miei figli ? 

A tante cafie Vergini innocenti? 

C’hauean da tuoi configli 

Da la tua [anta man largo tributo ! . 

Acuì 


A cui een'Popre tue fante e leggiadre 
Pofii Duce, Signor, Fratello, e Padre . 

Volgi hcr gli occhi dal Ciel,doue falito 

In grembo al fommo Padre affi fio hor godi 
Del tuo fi bene oprar premio condegno . 

Mira,' he fruirai con -vani modi 
Bagr-me, e Pi ridi e pianto alto infinito 
Di lor chan già frr.arritoil proprio fegno . 

Tè qui ctl. Jle e degno 

Inchinaci lacrimando, el proprio danno 

Piangoli dolenti e mèfli , 

Che teco la pietade 
Satcvolande à i bei giri cele fi 
Pi Amor, la Boutade 
Quindi teco poggiar r.el'alto [canno: 

Onde lor refian fol glorie interrotte 
Penfier, tianto, terree, (pauenio, e notte. 

Vie fi l’Adige, il Po, la Brenta, e l’Arno 
Pian fero lituo morir Jfietato e duro , 

Torbidi t lumi à capo baffo e chino . 

Ma lugubri e dolenti anco ne furo ' 

L’ Hibero, il Gange, il Rhenja Tana, e’I S amo, 
IP Eufrate, il T igre,il Nil,P ifiro ,e’l Tefino . 
Non già perche dinino 
Sei fatto nò,ch’i giorni tuoi già fer fi 
Morendo eterni.e chiari} 

Alà perche tl Mondo hai priuo 
Di tanti atti magnanimi e preclari. 

Sopra di tutto vn Riuo 
Verfaidi pianto,efia,ch’ ancor ne varfi 
Infelice tua Roma, al cui cadere 
Ogni mia gloria cadde, ogni potere. 

Cananeo fi ibei crini al aria [par fi 


Gli occhi di punte rr.olR 
Percoffa il petto e l feria 
Rorpa pianfe e gridò fra, fette Colti 
All hor che da vn baleno 
Furoibei G igh aTffurri e finti, & arfi, 

E al flebil fuori de Le fue -voci accefe 
Le Se tue, e i Bofchi rifonar FARNESE. 

Sonetti del Medeficno. 

il tuo ALESSANDRO è morto'- hor me fa piagni 
T orbida i lumi ò ROM A, e le tue ftrida • 
Sentano Atlante, e Calpe, Olimpo idu , 
Ch’à ragion del tuo danno bora ti lagni . 

Ver [ino gli occhi tuoi torbidi il agni , 

Fot che fmarrita è la tua cara guida ; 

So/pira pur dolente, alza le grida 
E’I tuo dorato crinpercucti e fragni. 

,Rcma,F ARNESE è morto? e chi fi fiero 
Sarà,cheteconon fo spiri e gema 
t Ne ti ac.ompagnilagrimofo al Pianto ? 

Ecco, che fecola miferia efirema 

Lagrima il Mondo tutto, e in fuono au Pierò 
Hcggi hà ritte Ito ogni fuo dolce canto. 

Fianfro intorno a la funefta bara, 

FARNESE il tuo morir con mefli accenti , 
Satiri e F aunii (y Eco ài lor lamenti 
Spejfo riffa fe in voce acce fa e chiara . 

Non fu Paftor,che la tua Morte amara 
Non piange [fi egro il cor. Sannoio i venti , 

Che portar feto i gran fosfiti ardenti. 

Onde a dolerfi ancor tpueft’ aria impara. 

Nel 


R t l tuo morir non fu Greggia ruMvifi* 

Intorno a quelli fonti, e n n gufar» 

Per dolor F herbe, i b&ldanfyfi agneRtm 

fu la luce del Soldi nebbia mifia , 

Ribombò il bofco , e da la Tana al Vari 
Cerfer torbidi al mar tutti * rufcelh . 

Tu fei morte Alt ff andrei 
Tu chefefli -vitando 
Utile onte à Morte, e al tenebroso oblio t 
Tu fu morto FARNESE t ahi che cadcnda 
Ogni atto Heroico e fio 
•fico cadde e mori». 

Jr.uide Parche & empi* 

Mal veltro grado al fin» . 

Viue ALESSAN DRO.e d' offre anctr le teff 
Cinge, tl fuo bianco crine 
Che, [e ben ei mortai cader fu vifio, 

Viue il ntme con nei, l'alma con CHRIS i • 


Canzone di Nicolo Acquici • 

I O che, ne iteti mai, ne mefli accenti 

Formai, ne /par fi, in fin da miet verdi anm, 
E fol fra pianti, e affanni 
Dolci, e doglio fe rim», her ferino, hor canto. 
Alcun rtjloro almen per mille danni 
Cercando vò tra le più affitte genti 
Sol co'defiri intenti 

Che addolcifan le Mufe.il commuti pianto, 
E che i perduti honor bram ati hor tanto 
He racqutslt heggi in Parte alta Pleiade. 

J. che piante dAmerbengna mano 


Larga al monte & al piano 

Ripianti nel terttn di Pouertadt , 

Poi che il Pafior de' gigli il Ciel ritolfi) 

P feco di virtù l bel Ramo accolfe • 

Sacre Mufe pietofe à bei Giacinti-, 

Al Tebro, a le fue Ninfe, eàfuoi Pali ori » 

Che de' lor primi bonari 

Spogliati i Colli Adorne hor fon le Stelle, 

Tra le faci cantate, etra Splendori^ 

Già acce fin Terra, e in C tei Rome àgli e fìnti 
Plori di duol’ dipinti. 

Piu vitto il Ramo hor’piùfi /monelle , 

Con frondi in Par adì fo eterne, e belle i 
Come i fior ' di virtude a la beli Alma 
Di ALESSANDRO coróna fan più degna t 
Che i Gigli a Laica infegna , 

E di quante ornar’ qui laminar falm* 

Che fe il Corpo adornò reai' colore 
Purpureo,hor 1 Alma i del" più adorna Amori 
Ninfe voi l alta Prete, onde egli fcende. 

Cantate, e di fuavita.il vario corfoi 
Ch'io fol’l’vltimo morfo 
Di morte attendo , e l glorio fo finte 
Rio fri il mondo da lui retto, efoccorfe t 
Come alte imprefe in cor di Regi accenda 

PraVarmiR fra le tende 

Già trap affando all' Alcman confine * 

Fido fofiegno a f ultime ruine ; 

Comefà in pace, e amor'girfi abracciandt 
CARLO.e Pricefco, aliar’ cht tratta, e ferma, 
Sinché orna il crin d’oliut 
1 Suo grande Auo à quei Regi, e ferma il brade ! 
Ma è quale al Chrtjltà gregge hor pe fa, e {piali 
£ ter- 


Perder chi Azi*? natitene in guerra, e in tace, 
Splendida mane, Angelico intelletto 
Siri gli afpri bofchifea fegnaticaUr. 

Sorche orna Monti, e Valli , 

Mentre in Cittadine in Temtq epa bar riluce* 
Supremi, e baffi, e Prencipi.e Vaffalh , 

Ch'egli adornò confi amoro fi affetto 

Cantiti r acce fi petto, . . , . , . 

Saffi, e fierpi, che infinti, e mfior riduce . 

: Canti fi ; che i Palagi alCtel 

Mentre conferma a fiat le gran Cittadi, 

E che à Gufai gran'Tépio a Roma innalzi , 

Mentre d'alpefire balza 

Fa Regie corti fuor Terre, e Contadi ; 

Come erge à Pietro la gran Croce d oro, 

E al Marti? fio Lorenzo altolauoro. 

Ma di tante, e mille altre, e più belle °P r f 

OuuF già mai flil’ tanto allo ,e qual indegno 

Giungerà al merlo, e al figno? 

Che dirne potrai mio debile e fioco . 

Beati fiirtivoi da l'alto Regno , 

Infondete nei cor quanto ilcieTfiopre , 

Mentre fa? che ? ad opre 

Morte à fiegne? dal Mondò rn / bel fu 

Che fu Morte à quel fimo altro che 

Vinto da Amor che>e vince , e Morte re\j^ 

Da Amor, che ne riporta ogn hor vittoria. 

Che à Fama accrefie gloria, 

È à Palme, e acarpi V ammortai bedezz.*, 

Ch’ e Face afeofa in fi agii va fi tn fi uerr ' 
Cìual rottole t arde,efilede in Cte o e tn ’ 

UAmor del gran FARNESE ardente Face 
Fu, e nebd Seme, eprettofa Pianta, ^ 


Che /otterrà fi pianta 

In Forte//#, in Pietade, e in humil core , ’ 
le amor che 'da ogni Spirto hoegi fi canta : 

Seme che morto al buon terre» figgi ace : 
Frutto d’oprar viuace • • ■* 'fif’fi - 
t Ch' h or e in Ciel, di beltà ; Ilice, & ardore 
E fiamma glorio fa e fpiga , e fiore, 

O Ve in Ciel ì hor vero Giglio, e M effe, e Palma, 
Che in h umiltà /otterrà fi radice: 

Onde humil pio fi dice 
F ARNESE , che in pietade apri la palma i 
Qnd'hehbe Pouertade il fuoteforo 
L’alma, e T honor Iddio, Roma il decoro. 
Amcr,paterno Amore , Amor celefle , 

Amor thè dal Gel nafte, e in Ciel ridonda. 
Alma in virtù feconda 
Ti fe in terra, hor di gloria in Ciel ti cinge : 
Alte Abramo che m terra,e in Cielo abonda , 
Altro Elia ti fembrò fi ardente velie, 

Hor con gemme conici} t 

Ultra più rilucente il cripti Siringe, 

E à gloriofì Altari Amor ti accinge. 

Mentre qui al Tempio eccel/o , ecce/e spoglie 
Terra rtpon, tue fingile anima inuitta, 

Qui al Tempio out hai tu fritta. 

Memoria di GPESF, chela Ciel i accoglie , 
Hor gli Angeli fanfefia à te d’intorno. 

Mentre in terra è per te funebre il giorno. 
Padre del ciel, eh’ vn fi prudente figlio 
Defili a la Chiefa tua, contante pondo i 
Figlio àtei. Padre al mondo. 

Che' l bel fuo Patrimonio, e’ Stati riffe ; 

Prónto à fommi Paftor'fempre.e f confi 

i. E a Co'l 


Co'Ivator, c e' l potere, t al anfigUoì 

Che creaci vn tal Giglio 

Del tuo ben colmo, onde il tuo ben (fargefft, 

£ gran conforte ogni Paflor n haueffe, 
Ch’horgle^pro e fra gli eterni lumi. 

Moli, Ardi, Armi, Vrne, Mete, Ordini, e Chort, 
Trofei, Torchi , & Odori, 

Mira al gran R ogo,e i pianti accrefii i fiumi 
Di Pietà nel Terren penero afciutto , 

Co’l Soldi Amor, che in del ne rende il frutto* 
pleiade è quefia pur Motore eterno. 

Che intorno a l'alta, e fiammeggiante Psrtt 

D /solfi, piange, e foffira 

Tra la Funsreapotnpa, e i funi Theatrt, 

Che in mille, e mille facerdoti infpirn 
He i fanti facrificij affetto interno : 

Ma ahi duol, ch'io ben difcerno , 

Da i mifer ah Uveiti ofeuri, & atri 

Di orfani mefii, e -vergogne/e mairi. 

Di ■verginelle, e infermi in chiuft chìcfiri; 

( Benché Pietàdel gran FARNESE aggiri 
Ciafcun la lodi, e ammiri ) 

Che da Pietà fon lunghi i penfìer nofiri t 
Deh s'auuien perche Dio da noi s’offenda, 
Qucfio à Pietade il cor vie più ne accenda , 
Ah' quanto è vago il veder chiaro in Cielo 
Ac cefo il Fior ’ di tal’ radice fan t ai 
Ah’ quanta gioia, e quanta ^ 5 

Ter quei campi ondeggiar’ fpighe lucenti j 
Veder' e in fiso vigor' belleiz,a tanta: 

Ah’ come irraggi ahor { Alma di queVfelo, 
Che Splende* qui nel velo 
£ che r infiamma hor fi» l’ human* mentre 


Onde Statue, Colonne . e Cerchi ardenti 
Tir amidi alte al fi acro Rogt^e F regi 
Lumi infiniti, e Gradi, t negre lnfign» 
Mofilran iopre tue degne 
Alma, e le tue Virtù gV alti tuoi Pregi , 

FI nofilro duoLDeh Tnoi il tuo Amore infonda 
Ch’arder j>uo mille Rome, e mille Mondi 
Con fi bel Sole egri vn che -virtù appre^f* 

C anfipn confila,e a le belle opre tnuita 
A vero Amor, e ardor. Pleiade, e luce 
Che d'ambi infierr.e luce 
Vn alma al mondo, enei eterna vita, 

T. fuggi chi ambi Jprr\za, odia, o difgiur.gt , 
Pai che dal nofilro Sol troppo va lunge. 


Sonetti del Medtfimo. 


G IOV Giacinto, hor che del tuo bel Rame 
L'honor e il del, fot terra è il tronco [caffo 
ODO & ARDO, e da Ardore à cantar mefft 
Serico nel nome il ben ch'io cantar bramo : 
Xtpote a chi fu al mondo vn Padre Abram» 

Da gli Angeli OD I tu quel ch'io nonpoff» t 
Te di Pietà, & di Amor F Aberro, elroffo 
ARDE, mentre li ve fi e il bruno , e l gramo : 
Ahi,' fé tanto ne infegna il nome filo. 

Se hai tu nel duolo A ngelici concenti , ^ 

Se O DO Giacinto & AR DO, e m ergo a vo.t, 
Qual fin rifioro à Roma, e al’ altre genti 
Roggi dolenti, fi hortu di figliuolo 
Ita suono Padrei Hor ODI i nojlri accenti . 


PER 


■9 


£ 3 


Del Mcdefimo. 


PER l# pèrduta, egranpteta patema 
Rema àpietade, c tutto l mondo hor volto 
Ritinge FARNESE , o come Amor s’interna , 
Quanto il ben più s’ attende atlhor eh’ e tolto . 

Za MmrSia.de accefe alta, efuperna 

FARNESE in Maiesià d’opre, e di volt» 
Ria qual d’ Abram tra noi memoria eterna 
Di lui, eh' e con Abramo in Ciel raccolto . 

Ah Ciel,bramo,ODO,et ARDO hor che nafcolti 
Mentre- a te volti i miferi mortali 
Erevan che dia à lor . mali alcun ri flore : 

Vn Mmt folco che fiat Che vn monte d’oro ? 

ODO, ARDO, e chieggio, e ploro, onde fan molti 
Da Amor accolti fatto à Pietofe ali . 

Di lacotno lacobclli da Gallefè » 

P Ofcia, che gli e pur vero 

■*- Che Roma, e il popol tutto 

Sparge lagrime ognhora à mille a mille » 

E ben ragion che in lutto 
Auuolga anch’io’l penjìero, 

V er fondo fuor del cor ncue fauillt 
In morte fi funesta 

D’ALESSANDRO F A RN E' SE, ' 
Per cui ne vanno al Ciel fi mefii accenti , 

Elevi e luogo, o paefe 
A cui non fio molefia 
Lajua partita-. Ancor a gli elementi 
Pi?» che,mentrela Parca tronco il. filo,. 

Si turbò il Mar, non che l’Eufratt,» H Nilo . 


Serietà ì la viua fiamma. 

Che femore ardendo in terra 
Non rajfembrò fi non cofa immortale , 

Gj^efto,- chemorte a t terra 
Ancor c human a falma 
Portajfe almondoj e vel caduco , e fralej 
Slanci cele de regno , 

E gode co i beati 

Gioiofo, e trionfante il Paradifir, ” . 

Come i fatti pregiati 
K e dieder caro fogno., 

E gode ancor mirar chinando il vifo 
Vorba ROMA, che con lugubre umetto . 
Squarcia la chioma.e fi percuote il petto. 

Jda retta vn di fue piume , 

Che ne fegueàlui doppo 

Si faggio, e fcaltro, che pur dir mi He* 

Douergli effer pur troppo 

In valore, e cofiume 

Vguale, & vgualmente ancor felice , 

Dico’l genùl' A D V A RjO O, i • 

Che già infocato il petto 
Si volge tutto à gloriole tmprefe. . ; - 
Però forma il concetto 
O ROMA, e fifa il /guardo 
Intento alle speranf qtucomprefe . 

Come voi pur la mia prefaga penna 
Ofar fcriuer di lui quel che bar ne accenna. 
Habbi dunque sferan\a 
Pouera cattila. 

Che retta in terra quella laega man » 
QueU’ifl.’Jfa pietà. 

Fot chi trouatt hafianxa 

1 E 4 . *» 


In vn fonile fughette, e tanto h umane. 

Che mai porrà in oblio 
Del patruo i opre degne 
Onde terrà di grafie aperto il fenty 
Spieghiam tuttil' infegne » 

Con benedire Iddio, 

Rendendogli ogni gratta, e gloria Mpteno, 
Che.fe quello ha rapito a V alte [quadre 
Quello ha laf ciato à peneri per padre . 

Trionfo della Fama contra la Morte, 

Di Egidio Pompa da Ronciglione. 

C Oura’l gran carro horribilmente apparfe 

^ Premendo al giogo.m vece di deftrieri» 
Negriffimi Animai pronti aì’imperi 
Del fren.che fuol per le narici trarre. 

Ecco la Morte.e veggio indi fermarle 
A mezzo d’vu meftiffimo Teatro} 

Il vcl funebre, e d’atro 

Tutti courendoje s'alto il petto gemi 

L’occhio anco il punto preme: 

Di la fra tanto inelìorabil fera, 
Ellan’affliggeje punge in tal maniera 

Io, che nemica de’cdelli rai, 

Cinta d’hcrror me’n vo, cinta di lutto 
Scorrendo infangatile per tutto 
( Mercè di colpa ) in quello mondo entrai 
Vincitrice di tutti trionfai 
Trattone Quel.che mi die Tcrollo in Cro 
( chirfofsi à quella voce) ( ce 

Ma qual forni più gloriola palma, 

Che da fi sobil alma. 


/ 


Del magnanimo Heroe.ch’al colpo vinto* 
Sotto quello mio ferro hor giace eftinto? 
Hor fìanS !e vittorie in vn raccolte. 

Ch'io riportai ne’fecoli vetufti 
De' Serfi,d’ Alefiandri,e de gi’Augiiftf, 
Nulla appo quella e’i ver,béche fur molte 
Ne inferme induco mie raggioni, e licite, 
JL d’onde pende il mio Trionfo altero.* 
Ch’ogn’huom ne velia ànero, 

Voluntario piangendo al calo reo 
Quello e’1 mio gran Trofeo. 

Scl Macedon io traisi à Ihemo danno, 
Rilè la Terra del fuo gran Tiranno 
Mad'Alelfandro via maggior Farnefe 
Chi non piange la forte, 6 non fofpira? 

Chi non raddoppia 1 lai.mentre lo miri 
Languir giacente.e'pur rant’alto intefe.» 
Hor d’ogn’intorno in duol s’ange il paefe, 
E le ftraniere genti,e le remote 
Rigan d’humorle gote 
‘ Che’l bramar, qua’ pacifico Monarca, 

La mente hauendo carca 
Di ltuporreuerenttr,e difperanza, 
ch’vfcian da i’auguitifsima fembianza 
Mal ferro mio che! tutto adegua, e miete. 
Tronca dal mondo le fperanze in herba , j 
Dunquelfofto,erhonor à me lì ferba 
Dunque io vincente, nè v’è già chi! viete. 
La memoria di lui confacro à Lete 
(Ciò detto)ccco dal ciel chiara Donzella 
D’oblio nemica è quella 
E d’auree fiamme,il fuo bel carro adorno* 
Ferie U aorte in giorno. 

è i Hat 


9 


Hor ramini» ctafctm contento.e pago , 

■ Ma toftose’n fuggì torrida Immago. 

_ rar ia in tanto la canora tromba * 

Sù Doke Prorompe in qucftì accefi accenti 
A bei cerchi del Ciel almi, e lucenti 

i ■ Alma di quel, che flebilmente bomba ^ 
Qua giù tra voijch’horhor chiude», itfto- 
" 2eta g poggiò»e china poi dauantc (. 

Ale forate piante 

Di GiESV pìetofiflimo Signore » 

Che nel diuin fplendore 

ISo al mio Nome,hai fi bel Tépio er^to 
Hot del mio Regno no t e chmfo il varco 
He ha, ch’io nejTeffor ne renda parco 
Ecco alle Tempie il meritato pregio. 

li tuoi configli» e 1 fenno, . 

C’hai moftro Tempre con guidino lano 
Verìa bianca mia fpofa in Vaticano » 

Ma come buon Pailor di tanra fame. 

In quella effenzade li noitri rai 
pafcer felice tutte ben potrai , 

- Ouatunque volte imagmace brame , 

poi ch’ancor toglieihal Mòdo infame 

J.e tante mie dilette Verginelle 

C’hor nelle calte Celle 
. M’offreno intatte in facnficio il Core 

P mio pregialo fiore, ^ 


A te cagione di penfier fi Santo» 

Quella candida itola hor farà manto. 

La Tirannide poi ch'aliai ti fpiacque 
Libero al libro afcritto Tei ben lice 
Qui Cittadin della Città felice 
Che dal principio cofi far ci piacque 
Si dille il voftro , e mio Sgnor, poi tacque. 
Gl’ Angeli all’hor con ordin vago accolli 
Nella lor luce inuolti, 

L’Alma pofar fi riccamente ornata 

Ne la fede beata. 

L’alto Diadema, hor la corona in mille 
Guife.ahzi al fuo bel Sol vicn che fcintile. 
V 3 ue Aleflandro.e fue bellezze ammira 
Ode il Cócento.e’D vn gli pioue in greb* 
Placida gioia.e licue feote il lembo 

L’aura di Dio, che dolcemente ipira, 

- Contefh doni , e’1 feggio à fronte ei mirt 
Del gra Nipote.c’hor trauaglia m Guerra, 
E la Barbara Terra 
A Dio rubella, ei vincitor ritorna » 

ET loco in Ciel s’adorna. 

N e gode, e ogni penfier contento paice, 
Chel fómmobene.ouunque ei mira.naice. 
Xafa 0 dunque qua giù, ch’a ciò ne venni 

La Memoria di lui, eccelfa vita 

t Ne le menti de gl’huominifcolpita* 
E’IPeregrin merauigliofo accenni ^ 
Gl’alti edifici fuoi ciafcun s’impenni 
^ . ■Con l’ale di virtù-,pogg!ando ai-ciclo 
Tolto deviti) il gelo. c 

Che Lepre altrui fon di miatroba U nat* 
. 'Hoi qui chieggo combiato. 

■a % 2 * 


Si 


Si contando {olia. Coir aurea Tromba 
Aleffandro Aleffandro il del rimbomba. 

Metta Canzonatala non ella Pianta 
Oli rigar con pioggia le radici, _ _ 
Sgombra le nubi, è con più lieti aufpia 
Scourela al Sol de l’alta Città Santa» 

- Onde crefcendo tanta, ... 

Grauida apporti, come gl altri Figli, 
frutti conformi al bel color de Gigli. 

Del Signor Torquato Tatto . 

Apria Jsren » in Oriente il 
giorno 

De la tua vitate in quefio jpa 
tio incerto 

De gli honori del Mondo , al 
premio certo 

Corretti tu, quafi àgran me- 
ta intorno , 

D'ojìro ALESSANDRO, e più di gloria adorne » 
Vincendo altrui di gra:ia,anz.idi merlo j 
Indi à contrari di fortuna efperto , 

Tu fama,e laude-, ella hebbe infamia, e farne, 
Cofi pronto fantini frimier trapajfi 
1 più veloci, e poi col tempo fcorfo 
Cqualhuom che tarda,?» ritardar ?auaf * } 
l più lenti col Mondo, e fua Jperan{a, 

E fue pompe, e fuoi Regni adietro lofi. 

Ieri (he’ l pregio è» del, fin terra el corfo\» Del Medéfiin®. 


Q Velia min di Ciprejfo, e di Gtnebro , 

'.Squallida chioma io tronco, e qui F appende, 
( Dijfe ROMA nel lutto) ari{i F accendo 
Con mille faci, el mio dolor celebre. 

Qui d'Arno, e di Reneo, di Sorga, e d'Ebre 
Lagrime accoglie , e poi le spargo, e rendo : 

Qui, mentre co' Ifuo fpirto al Cielo afeendo , 
Verfo in mille vme del mio pianto il Tebro . 
Qui tomba le ruine, e laure, e i venti 
Son miei foffiiri.onde rifuona^ giunge 
La doglia mia ,fin da l’Occafo a 1 Orto. 
Morto il gran Pane, il gran F^iRN ESE è morte, 
Piangete Italia, Europa, ò voi più lunge 
O del nome di Chrifio amiche genti. 

Di Cefare Funghari Romano . 

P iangete tutti, e voi foriti prati 

■ ti on vi moslrate più ridenti e belli. 

Cantate mejlerime ò vaghi augelli. 

Scaturite acque falfe è fonti ornati. 

Italia, non cefjar tener bagnati 

Di pianto eterno gl’ occhi -, Fy i capelli 
Suelliti di dolor aurati, e belli. 

Che morto i l volito honor, ciechi infenfati . 
Quando verrà, ( e del tardar mi dole,) 

Vn nuouo giglio ornato d’ojlro-, all bora, 

Habb 'm fin tanti lutti, e tanti affanni, 
àia voi beati Jfiirti, all bora, Fy bora, 

Rallegr attui pur, ch’va nouo Sole 

4ggt;mto JbÌmd( ne i eel fili farmi. 

Meri* 


Del Medelira®. 

MORTI, di vita il più bel cor P° ^ at ca Jf e » 

Di cui la terra fiata fia ricetto, 

E al mondo ogni corona borhai di/detto, 

Ond’è rimafio cieco, e in pianger lajfo. 
pierà il corpo rinchiude vnp’.cciol fiajfo. , 

E tutte le virtù, che nel fuo petto 
Vna perpetua fide hauean eletto , 

Horvan pelegrinando pafifopafifi». 

Riabbiti l’ojje ignude, che l'interna 
E arte è nel del, e che fina fama ceffi 
Già mai non', fia .anzi fia fiempr e eterna. 

Ma fi V animo tuo faputo haueffi , 

Le man con le tue chiome barremmt auolt » * 
Et fermato li puffi , & h ardir tolto . 

ROMA LVCVBRE 

Di Agnolo ToniaS» 

Jt Ittera mentre io fui, madre d Au gufili» 

L i cui fiettri adorno Indi e G armanti, 

E rgeo p:etofa Lupa ( ahi tempi , ahi pianti) 

S oRmia chioma cingeano i fiacri arbufti . . 

Li Ima fui detta aWhor’ . Voi di piu giu (li 
uoui Trofei de’nuoui miti Pallanti 
D egna , invnfiol Ottautj e Mari] tanti 
R imitai lieta de" miei propri] gufli. 

O hime, da lo ffiarire hor de bei gigli 
E iaperfio il dolce latte ( almo fofiegno 
jt li piccioli miei Remali Figli ) 

R efien l’ alte miei imprefe, e gloria. lnfegw*L 

ìd on mai più lieti al Cielo efiorre i cigli, 

E SE mpre oficura fiarment difegno . . 


PI GREGORI O PICCA* 


T V Farne fe fci morto ? Tu eh in vita 
Strbafti mille con pietade'l giorno t 
lo vitto Roma, e sfauWando intorno 
Celefti ardori, alfuo Fattore unita 
$\e l' Abiffo d' amor L'alma inuagbitx 
■ Gìoifce in qiiefio lieto alto /aggiorno . 
V.luce e torna, in pace eternaci giorno 
A fruir altra vita, ogrihor piu inulta . 
A me che refta, al Tebro.a i /acri colli ? _ 

. • Sófpirt epianto.e feoffì i tuoi Giacinti 
Scorgo al ridente Aprii horrtdo Verno . 
Godìi mio nome, e quel che fempre volli . 
Gl' ardenti afetti,che mai fiano e fanti, 
JE por te /piego al ben, nel cui m interno . 

Del Medefimo. 


r Orte negiua trionfando altera ^ 

JV1 Hauer d’ Italia vnmagior Lume fpetty 

- €)u andò fra bianche nubi,alto concento 
. D'alme beate, e più [delta fchtera 
rdio, a che ne vai fuperba.e fera 

Di gioia colma ? teco hai terra, e vento, 

Ma i eterno di lui pago, e contento 
liceo che s'erge alla più nobil '■ fera. 

Yiue A LESSA S DRO, e d'altra vita viutt 
A cut tu non prefenui inuida fogno 
Cinto di gloria, e calcherà le Stelle . 

£ con tua bace inlafredd Vrna.vìue 

Tian fempre l'opre Ululin e il nome degno 

D'Almi* Tempi, ehm da i Inde x fe.ie^ 


9 


IN ALEXANDRI 

CARDINALE FARNESI! 

F V N V S 

RE L 1 1 VR SII RO M A -ti / 

T v M T L I . 

Tumulus primu* . 

Sublatam'ceelo texta trabefufpice moletn» 
Et tercentena fplendida bulla face ; 
Vrnula Alexadri eli, quae vix tegir olfa.fuuq} 
Auguftum angufta fede recondstherum. 
Extatadhuc omeri maiettas prifca.tremitq; 

Terra mtnor.tantum lufcipere aula virum. 
Quid tellus vnquatn afpexit diuinius' illuni 
Nefcio quem({ifas)credidit elle Deum. 

Tumulus fecundus. 

Qug triftis rerO iixc facies?qu£ m ortis imago 
Pallida?me miferum! luftas vbìque fonar. 
Triltioratluftu, qui peftoris intima torquef 
Mceror,& interno qui furit angue dolor. 
Roma doler, vitàq; d:u trahere asgra recusa% 
Languet,& exequias has putat eife luas. 

Tnmulus tertius. 

Teneobijffe purem.Heroulux maxima’tene 
In terram.ac cinerem credam abijffeleuéa 
Quin pars vna tui coelo viger . altera terris 
jwrasjsextìacw laude peroravirùm . 

Omnis 


Omnrs Alexandri nome fònatextera te.lus t 
Omnis Alexandrum pagina dofta canit . 
Citerà fac taceat: tua te benefa&a loquetun 
Et tc j qua poterunt voce.per altra ferent. 


Tumulus quartus . _ 

Kil vidit, Princeps.te Roma beatius : & te 
Delapfum èccelocrediditefle virutn , 

Bfc & amadus eras,pariterqj verédtis,& in tc 
Lumina , vt in numen verterat ìlla luum. 
Quid potuit c celli maius dare?plura dcdiiier; 
Scd darequod potuit, tenterai effe mmus. 


Tumulus quinta?. 

Elieu, Farnelì, quod nome m Vroe re.mqui 
Dulce tui? qui fpes,te percuote, perù. 

Te gemit aiger.inops , te virgo nuoius opta.: 

Te reus é dura compede fxpe vocat . 

Tu decus omnetuis : patrixtu tidusamku, 
Grandeq; praefidium, ac nobile ium< : eras. 
E! unc mori és Romxexcidiu funu.q; vmens; 
Omnis & in te vno Roma fepulta iacee. 


Tumulus fextus. 

Vt viola è violi?, atq; Irisab Iride proda 
Pulchrior,& vitamducit abintcntu; fte 
Sic tua Altxander,domus aurea pulchnorex 
Ibit, & audla tuo vim trahet ex obitu . ^ 

f Namtibi Alexander fu pereti feliciar alter j 
Cuius prole parem Roma beata lat clt • 
Alter &i terris Sorebit & alter olympo:(nos. 
s Et geminus gemmo ex Principe furgetho- 

P« 


De Iride, fìue Lilio Farnefiorum 
infìgnibsis. 

Iris es. Iris amas,fios, dici.-imitaris & Irim, 

Et tricolor folijs Iridos orarefcrs. 

Irid; s ah fuerat nomen fàris .Iridis o men 
Ipcipis è lachrymis nuc quoq; hére meis. 
Ma domino extin&o.ac tanti prrecucia lufiu* 
-Hei mihi quas p!uuias,quas agis Iris aquasf 

DeEadem Iride. 

Indi mnltiplici dudam qui tìoruitvmbo 
Aureus.heu fpeciè quàtibi.Roma, dabat ? 
Pulchrius haui vlla ver rifir imagsne :in ilio 
Vcris opes poteras,& numerare rofas. 

Kue horrer.dominiq- vice doler ecce perépti 
Squaihdus , & lapfis deferir ur foli js. 
Q-xfpes vila f . per?o s.veris honore cadete, 
Vernantes reuehac rum tibi,Roma.dies? 

EPITAPHIVil 

ILLVSTR1SS. ALEX ANDRI 

CARDINALIS FARNESII. 

D. O. M. 

Y7 I X IT , ebijt tanjHtttn Phxnix 
' ullexander Curdinulu Famejìut 

Mundi Gloriti, f am* , Decuo, 


Esufdera 


Eiufdera* 


Me iantsfed in cala e/l # 

Jilexanier Cardinalis F arnefius. 

Pauperum tutela , ^ imicarum prifidiuot, 
Chrsjliantcfc Reipublici omxntentum . 

D. O. M. 

E I V S D E M 
CARDINALIS F AR.NES1I 
E P i t a p h i v Al. 
FAMA LOQ.VITVR. 

llla ego. qui. pr a/lo cunclis mortalsbus alta. 

Farne fio -vmcor, quicolit aftra Dei. 

IVSTITIA LOQVITVR. 

T /u eft yiUi animum , qui C&lum numi ne finxit 
Tarnaij ttrru ojfa fepuha, de di . 

CVNCTIS MORTALIBVS 
Cardinalis ipfe locjuitur. 

Quid tdtum tniftri?§laid femptr quaritù aura ? 
j. Femitis hunc cinerem.quem me a /cripta docèt. 

tene bara littos.s/erabam vittore felix 

- ? Huc 


Hue dux’tt Ucbefit . Siti» mtfer ìpfe etnei. 

Koa ad funi ferui,defuerunt unni* cara , ^ 

Pallidi* vt ifceo, vermtbm efca vocor . 
debilitai, Aurum ncquierunt vincere mortem 
HetMihi mortai* . ventai , & vmbra mijer. 

lUuCtriJp.mo Principi Oduardo Farnejìo 

Sacerdos Vmcentius AuUfitti Balneelanut 

jeribebat . 


ALEXANDRI CARDINALE 

F A R N E s 1 I 

T V M V L V S. 

Magneti Alexander patria Farne fiat Vrle, 
Mapim atto, & ingeni] lamine magnai c-rat, 
Magniti diuitij s, & magno ex ordine magmn, _ 

Magnui honore patrum, magnai amore gr egli, 

' 2Aagn 9 ,habet magno s quodflirps Farnefia Reges, 
Maga 9 . quid genti buie Parma Placejq.fube/t, 
Magma, qui ad triplex diadema ettexit alumnos , 
Magma, qui magnu munera magna deet.it , 
Magma , qui eloquio totum compefcutt orbem . 
Ma gntti.qui magno pecore magna tulit, 
Maior erti tamen Vie Polo, quia pauit egenot , 

Màximttt, extruxit quod pia tempia Ds» . 

lo. Baptifta de Aguilar Kifpanm 

non firn lai bramii cantbat. _ 

' * ,y. 

gval* - 


GV ALTERI QVINTIl 

Iberni . 

"C Xue,Roma,foles qua gaudi* prederò vedette : 
■*“' Indù e lugubrtm,peclore me fi a, togam. 
Jdaftitiam fquxllor teffetur, pallcr fp oris , 
Inccmbtiq; coma, font oculifq; fluens . 
Singultii! tremulo!, tender.! ad fiderà palma! , 
Ingemina-.querul'ts vocibus afra moue . 

Quo viduam par ed auulfxm a coniuge dulci 
F lere modo , e fi par te fiere ,fed abfque mode . 
N on tantum vidua es;fed proles orba p areniti 
Prole pxrens,cui vix vrbs parie iella parem. 
Roma,tibi rapuit mori , quod tibi pigna; amorii 
Pr&cipuum dederant afra benigna fui. 

Hxud ali a potuti te ftua orbare rapina , 

Tarn iufii lucìus qui tibi caufa foret. 

ViBorei orba •viclos , vmBofqi catenis 
Stipe tibi vicìrix indomita eripuit . 

Reroei rapate, claros armifque, togaque 
Sspe tibi ex vinismi fceribufque rapax • 

Non tamen vlliw(proh) funere vulnera membris 
Piar a inficia tuis,aut grauiora manette, 
Quarti tanti Herois defenda morte » beauit 
Cuius te innumeri! vita beat a bonis. 

Non aliud pignus tibi.quam Pamefius Herot 
Eripuitmon te corripit inde dolor ? 

Jlle,tuo ingremio qui claro fanguine natta 
Virtute ornar at tequefitumq; genus « 
llle,adole feenti cui digita itale fenili 
t C'mxijfe eft virttts murice vi fa caput . 

)lle,fuo referens exprejfum fìemmate fioretti 
'.Morti inter fiacri purpurea s viola s . 
ikrJHHS (Ardo, vtrtutum a cardine firme 
j.- fiuftarum 


DuRarumAttgufttitrtnftTisn, & mtn baleni. 
lUe,tui*m columen, quo templum nulla, caluma* 

Ornauit meliuifupnuitque facrum . 

ìtle>c ut vt meritum,fi grana fortiiadejfet, 

A cunclii datus efl vrbis 3* orbi! apex. 
jlle parerti orbis paire egenis,portus , ajjtum 
Innocuis, viduis perfugtumque pium . 
lllefalui mi ferii quoi nido vulturabegit 

H (.re tieni: nota hoc Gr acuì, & Angltu a e . 
Sai quid ego innumerai numerando,™! met ledo 
ì 772197271 fat laude ! tllius, afra peto ? 
iSe fui generii latti, gloria, fio/que Senatus 
Purpurei.fplendeni -oriti & orla homi. 
lUe libi auulfus pi ecce tyrannide morite 

Infertilir tumulo, fqualtda Romagenas . - 

ji ■ f fallar nimiumfloi haud tam flortdus ijte 
Inferitur tumulojflorù ut -orna decerti • 
jlle beo patii virtutum gratui odore , 

Et specie qua fere cittì in afiraleuat , X 

Gratta & Angelico candore, fagratui in vn» 
fUt'J re freni coler et numtna trina Deo y 
jÌ tributi, sf inì fqtte, quihui coniunHus tn tfi» 
Mortali prem creuerat ante foto , 
falbe Elyfìos nunc e fi tramlatus inhortos , 

&U0 fedum vixit sparferat eimodor. 

Hu infertili fvtì inter lilia candida vere 
Fioretti sterno, puniceafque rofat. 
lnter eoi vita qui liltapttlchra referre, v 

Quique rofat pulchra morte refere folent. \ 
Htnc tibi materie} plangcndi, Roma,pborta ejt. 

Hmc (ibi pangendi cantic a caufa datur . 
Eticità , & tichrymas mmid libi ddna rmmjtrM* 

Ex tanti erumpunt qui (ibi morte vtrt- ^ 

Littttam 


a • 


7 ,t àtium, fV cani ut ubi fednoua gloria cittì 
Parta tuopnbet: ciuis in arce poli eft . 

Vitam ego, qua htM fi ut tur, cor.gr at ulor Ulte - 
Et tìbi,qui luges, furierà condotto . 

Fùngere cefiako defuncìum, & carmina laudutx 
Pungere, fiordefcit cantiti ad ifta metti. 

Tanta canent fiamme, per fkcula cuncia c amenti 
Et clangore fitto buccina fama canet . 

AD ILLVSTRI-S. PRINCIPEM 

ODOARDVM FA RN.E S IVM. 


Turali Aléxtmdri lachrymit -orbi deflet,& orbisi 
Ples tu pre. reliquia, flot , Odoardc, virerà. 
Tunui Aleotandri non eli hoc fuma at atre 
Monti: ab hoc illi funere vita fiuti . 

Spiritus illita fitiper ubera viutt , in orbe 
Lausjn te 'vtrtus viuct , Odoarde , vzget. 
Sclrapitur terrù,fitip:r afira ut fifier.de ardile: 
Tu mundo exoreris Sol,Odoarde } ncuus. 

Frofequor occiduum r.obts hoc carmino fiblem : 

Hoc tibi,Sol Oriens, meq~, > Odoarde, Sacro. 


Bernardini La pari ni Nurfir.i . 

Viderat educìam fifiblimi vertice Molem 
Fornai & funere cu Principi s exequias . 
Dbfiupuit file or fa, mei htc Mcnumeta fépulchri? 

Deplorai ne meosmaefla Cuterua cbitus . 
ludijtvt lamenta tuum teftantia T^tmen 
Famedi & quiequid Incita vb'.que fonai . 
jùcn inquit monor , fied luce mifierrima prittfr, . 
Sunt quando hec nofilri fiunera acerba Patrie, 
t - Harma- 


Kantiani Broérftnje Phryfij . 


jEterna notte cecidìt Fameflte nero!. 

Fama,diuini rapite ad afra ehm. 

Yr.a fatte patria cecidit: celamene Sin ai te 

Purpurei, Romagloria, vitajecte. 

Quid iuuatillujlrem ex generofo flematenafet. 

More raiit immiti paUiaa cunbla mante 
jAixta fenum.Ò' iaaenu denfantur fonerà, tetto 

Ire, veiCreefo, par cit iniqua dies. 

Quo prite JEneati Pulite ? Fameflte? 'ben 
Terrarum tenebra lurida membra tegtmt. 
Amijfum lugubri* thefaurum Rema dolebit- 
Sed qua tarda venti, vana querela venti. 


Barattane Barattani . 


Alter Alexander felici bai conditur vrntt , 

Cui gente, & Patriam Maxima Roma tic* •• 
Cardineos inter qui Patresprimte in Aula , 

) . Crede, fuit,miferùfemper tn Vrbeptte. 

2nuida, que Lachefìs dum Icngumduxit tn 
Eaptum nìmirum credidit ejfefenem . 
Munirà iam nofli : fetida Idia cerne , 

Et lacrimai tumulo, thurea dona, para . 


Quid gtmù infelix txtinBo Patre? 

Z>*Ì lacera* peelte ? mejla quid ora_ f«*f* 

E» patre Omnipotens tnfummas tranftu 
Iamque ottatafibi munirà *<?**£* ' 
Rune Itelte de pone tuos,F ardite heros 
Tali» quifunt muntra morte jenex. 

Nata- 


Natalitij de Magiftri* . 

R arra dii fiuti campii Famefiui htros 
Foecundti . tandem dine: vt ejfct eie. 

Senti, quo duplica legeret coRettor ariflju\ 

Le gì e , colletti! nunc fruttar cf Polo, 

Gaude igitur tantum proles Lametta ; qualltufit 
Kec tu gauderes,fi foret aurafibi. 

Ztfuit, & fol ide ejl, ticrum iam lilia florent , 

' Verbatft nequaquam vana fuere modo , 
Florent , in Calti quoniam Farnejìus iflhac 
VmbrapriuatUi lilia fanttatigit. 

F. Antomi Zanobij Seruitas . 

Htu querula* voce:, & cur nunc funditti omne t? 

Cur tantut clamor fydera adufq. volati _ 

Rum Magna fletti Famefiui Ah tinquite piatta. 

il ornine ter Magnai, qui velai ipfe futi; 

Sic Caper afra ràtei triplici Diademate cintiti 
Fortuna, Sophia, 'Religione quoque. 

Petti Gratiani. 

ROM A genti tota. & triftife velat amittu, 

At celi gaudent , aligeriq. chori 
Svierà qu ii calcai lutti ìFamefituHeros , 
flu ì: Morte ad vitam tr ar> fi teliti ipfe Dette. 

, Eiufdem Diftichon. 

$ Eó Mors falce lecat vitanvmihi vita refurgit 
l| Mors fuperat vita: Vita & vtraquejimul. 


Cefir:? Funghari . 

Extinfla ejtlux , &tenebris eircxniztur Orbij, 
Lucida fyu tdf*cimusì)quarere lecla Hat. 

B. ANTONIVS RAGVCIVS , CER. 
Ad Romani & ipfa refponder. 


Vrfiicié lacerata iace$?ctirfcilla capillos 
Roma. ? cur infolitò te dolor altus habet? 

Km parar inlìdias iterum, funbundus in arcem 
Tarpeiam Gallus ? nec feret Anleropem-* 

Forianin Italicas iterum, fetus appuliroras 
Poenus & , vt pugnet Scipionullusadeft ? 

Aut in Komanum nomcn trux Attila ferru 
Tolli. Pontifici nec pia vcrbaiunant? 

Sacrdegus ne iterum Borbonus moenia cingit 
Cuntìaq,- milicibus dinpiendadedit? 
ROMA. 

Triftius his.miferg venit. Farnefìus, hea.hoP 
Magnus obit, meritò mi mfiflere placet, 

Quidecus,& Iplenaor.qui gloria rara Sena.* 
Purpurei^ quilaus Orbis,&. Vrbis erat. 

Decaftich.Conrolatoriuqi eiufdem . 

Roma qu d in lachry mas toties prorùpis ama 
Et toties querulis vccibus ailra fcns ? (ras? 

Mdrs cibi Alexandru rapuit^q re&us,& alm* 
Et qui cardinei gloria 

Terge oculos latam , & 

Oiganaq; articulis tange fonoratuis. 

Alter Alexander fucceflit nomine dignus, 
Quitibiper Reftus.quiq; per Almuserit. 

Hicviuat feliXjC'jriftas ceiebrandus in eras ^ 
Ccetus caid,n£bg’or:a,fpltndor, honos: v 


magna chori. 
finera ponequerelis 


. \ 


Hieronym; Serlnpif. 
r' R A T JE lucìus nofiri camita 
^ Flauos iterum filuite crines: 

Ter mafia fiuant colla captili 
Naiades He fperi{,efie precor 
Socie, tn lacrimii.fundite fittiti; 
lacet heu,lacet cxanimis ciana 
Vir Farne fitti, vir/u/U honor , 

Dee tu (fi- Rome. Splendor (fi orbite 
Roma heu lumen flemm adempiuta. 

Durate manut lugubri officio, 

Lacerate cemam,& peBorapalmu, 

O culti largai ducile rtuost 
Romana fonent moenia plar.Slu, 

Refinet mediai Echo querelai , 

Carmina Echo refecuia modos; 

Mtfio refiment marmare fintesi 
Crefiant latrimi fluminis ifiar < 

T epeant gelide. Tibndts inde. 

Rurfin .Driadesfundite crine'4’3 
Nam qui nituit purpura j & auro 
Teftus, & osìro Uliacofulfit t 
Obit,at nomen viuit vbique. 

Velat & fama per etherafelix, 
ls nane Elifiij nemoris adefi 
Tutta :n vmbris, inter quefios 
Volai [terno ncbtlts euo. 

Eiufdem. 

Conlegit hic tumuliti Farnefi princìpi! offa, 

' Jet tumuli pandi: nobile nomen opus. 

Harmoeaparuavigent.fid templi laude ferini 
dar. us .inni cium nomen in afira ve hit. 

E J Eiuf- 


Eiufdem. 

GfjitJquù ad excelfam ■fuflollit lumina molttt» 
principi;, heu clamet, gloria maior erat. 

Ioannis Zarattani. 

Yt varijs ccclum fulget Jplendoribu: Iris, 

Si c iam terra tùts Iribus enìtuit . 
lllius vtque obitu clarus turbatur Olympus , 
Harum ftc teSus mafia flst inferita, 
jtt : cum ccelejlis fuerts mortalibu; Iris, 

Die quafo Regni s, nunc,qui;es infuperU ì 

lacobi Fianij Iberni Epigrammata. 

Ergane lanifici, refecarunt fila Sor or et 

Fame/s? Hei* quanta efi auja nefajla cohorst 
Ergo ne Romuiidumperqt decussi Ergo Dynafiet 
Summus.tS' A u fonia splendor, amor, perijtl 
Tallor \ÓS haud perijt: non lllius Atropo; annoi, 
Funeraqui fuperat,rumpere fa.ua peli . 

1LL E [apra Hesperios ,fupra\G aramàicu, et Indie 
Notus: Et ignoti; cognita; 1LLE locis. 

Viu.it, & athereum viuu ; penetrasti in Orbati: 
Orbi Alexandre non fati vntts erat . 

In ciufdem Lilia. 

Vere nouo floretfiorum genus omne- fiupefe» 
Quòd modo mareefeant LILJa vere nouo. 
Ergo fit immota; Satura , mobili ordof 
Lilia vere vigenti LIEI A vere cadutiti 
Sed fio: qua Latio ceciderunt , LILIA fiorent , . 

Florebuntq-, horti femper in Elyfiis. 

Scmpe dtu ipforum mortalta pecìora diut 
■Pani odor: pafiat par modo CtlicoUu, 


MELCH10K1S LOVE Z 

à Soufa. Lufttani 

EPIGRAMMA T A. 


Epigramma primum cum Illuftnflìmus 
Cardinalis morti effet vicinus . 

Mors fera fife manum,quìd magnttm Heroapa» 
rata es 

Eripert e ferrisi Mors fera fifie manum. 
Lamenti* faltem o Roma,lacrymifq' mettere: 

Confi ans'pr eh quantum es Mors feritale tua, 
tiic hic fi nefeis ingens farnefiu * Me e fi 
InclytMs antiqua nobilitate patrum : 
Orbihonor efi.patriaq. decus , jolamen egenit- 
Reddttur heu nuilis Mors fera, blanda moda, 

Secundum de obitu ciufdem» 

tAaxitnus Aufonijs farne fin: occidit oris, 1 

Roma tibi, & natts flebili* tlle tuts. 


Paupertas orbata fuo gemit egra parente, 
GUtam larga miferans Me fouebat ope . 
Cedat Mexandrt qui fama fuperuolat asirm , » 
Maior Alexander nane tibi Romapertt. 
Proh quanta ingetis capitisprudentia quatti* 
Regtfice. perijt nobilitati s bone * . _ 

At non itle perii , uiuus , morienfq. reliquit 
Viuida virtutis qni monumenta fu a . 

Giu in oterumCIberare licei)virtutc fuoruro Tertium io exequias . 

Majla qui de, lachrym ifq. impkns manSiibusera 
Farne/i inferiti dat tua-Rcma tibi. 

Te fi'oi fub lato cur non fieat iila, ftperfles 
Cui tu dulce àecus,patris & inftar era s? 

Flebite & ingentem Inchrymis teftata dolorem , 

Grata tibi hot fdltem reddet amori* opus . 
Feddeturq. operum non immsmor slla tuorum, 

Dum Capitolina, tura fub arce dabit . 

Q^artum in Epnaphium. 

Magna* Alexander fueram Farne fin* ohm » 
Purpureos inter prima* &ipfepatres . 

Pontifici fq. nepos fummifegumq . , Ducumq, 

M agnorum clarus fanguine , largtts opum. 

Atnunc quid? iaceo gelidum fine luce cadaUef} 

Et fuffenfa tholopurpura no (Ir a manet. 

Nobilita* generis nil me ìuUat alta : quid ergo ? 

Quas bene pauperibus dextcra sfar fi t opes % 

ELEGIA 

Emanuelis Contamini Lufitani & facrg 
Thcologif Doftoris in AlniE Vrbis 
Gymnafio primam Logica: ca- 
thedram explicancis . 

C Onquerar? anfileà? padet meamufa dolore*? 

An ne fub occulto corde latere ueltm ? 

Nane fi quando venit m&flo Pclythimnta vaino i 

Nutfó \ li 


N tinc fi quando graui tabi* dolore venir . 

Nec tua cingantur viridanti tempora lauro-, 

23 ec tegat ex hederafacl* corona caput . 
lui libi fit comptos elegia foluere ennes ; 

lui ti'o't fit madidas vngue notare genas. 
Tempora ferali prodi redemita cupreffo 
Veìlat inornatai taxut amara c ornai . 

Flange ; ntc mila tuos teneant filati» ^ fletusi 
Atidiat Eou-s Hesperiusq. fimul 
111 e (dolor vocem retinet) Farneftus Me 
Heu heu funereo conditur in tumulo. 

Ucce fibi in fanti contudit pecìora palma 

Fieris,& rabido diripit -vngue genas. _ 

Et litus quondam , &cytharaiucundus Apollo-, 
Nunr geminai triftes ore dolenti modos . 

Heu heu Fame fi quii te mihi fi-udui adertiti. 

Nulli fot vitam reddere ctim Inebrimi <s. 

Ecce iacethuem caldo fine fangtimc corpus . 

lUud ai effoffam ferro par amia humum . 

Ah mon dira ftrex-.ér *»*”> smanio -orco, 
Quid iuuat immuti: tela rotare manto . 

Ergo ne luminibm crudeli* furierà fccis 
Affidi! & rapida! fundu'.ab ore minai- 
O q£m te -Video , quam mine mutatiti ab ilio 
Quifuertui vili vix bene notus ades. 

Tpictjbi funi gemiaum udenti* lumina, fy dui i 
Die vbifrontis homs qui futi ante manet. 
Lingua tacet mordi voluti confrica catoenu 
' ' Lingua fiphocleum fundere dada m ‘ los f 

Omnia fanguineis frana mon ^Pfobauht 
Sol * tamen lacnrimu cauf* r elica meli. 

Ite precor famuli claufum referate fepulchrum. 
Me curri Farne fio morrmora dura t e i an ^ m 
quei vera fidee in umore ligauernt vot 
H os edam in tumulo fola ligure poteft . 

Epitaphium eiùfdem Illuftriflìmi* 

Sifiegradum paulumi, properans ftudiofe viatori 
Dcq; hac humanam difce dolere vicem . 

Te tuus extinBo Inebrimele tilt contulit orda f 
Propter te tota luBus in Vrbefutt. 

Spes hominum miferns tanto de cardine rerumi 
Gfuantulusbeu minimo conditur in tumulo. 

C quantum tu Roma decuss quanta optimt Siate 
Perdisi & o tellus Italia iure doles 

Omnia depereunt fallacie premia viti t 
Sola fed eterni funi bene falla poli. 


Aliud Epitaphium ad Eundem. 


Quifquis ades qui contieni fui lime fepulcbrij 
Hoc decus, &phabi maxima figna videe. 

Si nefeie longe e fi omni predo ftus auro 

Et gemma hoc quidquid p enfi hi ir ma tegìt. 
Wamefius fitue e fi quo noflra hac non tulit itati 
Maiorem injìgni noe ptetatt virum . 


IN. O B I T V 

alexandri. farnesii 


is 


Fame fio extinclo , fiacri recidere Senatus 
Lumen , spes inopum, Romulidumq. decus, 

At Celebris tempio infigni.cui nomen IESV. i ('■' 

Semper erit magni gloria FARUSSil, S : J DISCORSO 

DI CESARE SCARNATI 
di Tocco di Apruzzo . 

AVENDO 1) I O Ottim® 
Maffimo(di quella módana Fabri 
ca fommo Architetto)Ia iopra ce 
,, lede regione d’ Angelici fpiriti co 
decoro ornata , & quella inferior parte d 'ci- 
gni lortedi piante.d'herbe, & d’animaii ripie 
na, defìderando la fua diuina Maetfà , che vi 
folle vn’artefice , il quale confideraife la rag- 
rione d’opera coli eccellala mmirafle la gran • 
dezza.&amaffc la bellezza.formò finalmen- 
te l’huomo, tra tutte le creature dell’ Vniucr 
fo miracolo!©; ma hauendo quello Diuin fa- 

broinanzi la creation del'huomo à tutte le 

creature con proportionei fuoi tefoii diipc» 
fato,& àciafcheduna forte di viucnti, natura 
li.&infalìibil leggi prefcntte.come alle pia» 

seil nutrirli , à gli animai» il ientire,a gli an- 
geli l’intendere, penfando di qual vita doucl- 
fe ornare quefto fno nouo hetcde.l ebbero h 
nalmente il dittino Artefice a quello ,a cui 
nulla di proprio dar potea.farlo partecipe 1» 
commune di tutto quello , che godeano gU 
I altri in particolare. Quanto( bontà infinita ) 

deue rallegrarli l’huomo per eflcr creato io- 
prano.&dominatore di ogni cofa creata? Que 
ito quali dtnin animale fu compollo d anima* 
A Jc di corpo, il qual corpo douerdo e fiere a.- 

berso d'va'anunz beliiflima,& immortale, * 
; * 9 / «eate 

e 


creato non coperto di pelli.di f«ote, di piu- 
me , ò di fquame, ne con denti ferini, nc con 
corne.ne con roftro.ò con vnghie rapaci , ma 
politiffimò,e con gli occhi verfo il Cielo , 8t 
fa pollo nel mezzo del Modo, accioche quali 
in ampio theatro miraife,8i contemplailcl o 
pere del grand’iddio , el?. bellezza di tutto 
l’vniucrfo.-Oade poi fcordacofi di tanti doni, 

& di fe Hello venne(tnagiato il vetito pomo) 
ad acquetarli la morte, &farfi da padrone, fer 
uo di ella morte.la quale non è cafa , ne alto 
palazzo, che con il fuo occhio bieco non ri- 
guardi: per quello hauendo ella la bacchetta 
in mano ne ha impenfataméte con dolor pu 
blico,& priuato tolto l’Illuftriflimo & Reue 
rédilhmo Cardinal Farnefejquindiauiene eh* 
io n5 pollo fare di nó fauellare di morte, poi 
che il iuttuolo , &lacrimeuole fuccelfome 
inuita : & fe ben troppo graue, & dura cofa 
mi pare ne’miei fioriti anni hauer à ragionar 
ài morte,nondimcno fpento dal dolore coni 
mune perla perdita di tanto Prencipe , non 
pollò contenermi, ma come potrò io, ch’ape 
naho pollo il piè nel camin di quella vita del 
fuo fine tener perfetto ragionamento?Qui- 
ào il pepfier. mi fi volge in quella Donna m- 
uolca in velie negra, che con la fua falce ogni 
cofa adequa, & atterra, quanto credete, che 
l’animo mio ficommoua ? penfate voi ch’io 
jia coli intrepido, & furibondo, che nó mi fpa 
centi di quella.che mette terrore à fortiflìmi ^ 
Capitani ,che fola abbatte gli altifeggi di fa- 
perbj Imperatori ;fola fpegne il lume della ^ 

Bobiltà 


oobil ta^sF indebolircele forze deferì Giga» 
ti? per Thorrendo afpetto dicofteigli fpjrid 
tutti tremano, la lingua retta agghiacciatala 
voce roca. Quella fi moietta, importuna , 8c 
fiera donna tanto fpauento nettammo, tanta 
confufione nel mio intelletto ingombra, che 
non sò donde il mìo raggionamento traga 
principio. Vitupererò io, o loderò il grande 
impero di coftei?biafmar quella, che di me hi 
dominio non ardifco eftollerla come potro 
Ìo?che da tutto il Mondo è chiamata for da, 

cieca,immutabiIe,implacabile,ineforabile,& 

d ogni pietà priua, che d ogni nottro confor- 
to humano, d’agni noftra fperanza,d’ogm no 
Uro bene.St di tutti nottri contenti tanto al- 
rimprou!fo,& impenfatamente ci fpogliar c5 
arte le più crude fiere fi rendono piaceuoli,& 
manfuette,fifpezzail marmo, & s’mtenneri 
fce il Diamante, quella ne conprieghi.ne có 
minaccie mai non fi piega.la onde fi come ftol 
ta cofa è il cercar la luce nette tenebre,il ca- 
lor nel giaccio, il confenfo fra gli elementi 7 

cefi itrana cofa mi pare nella fiorita giouen- 

tù lodar la morte ; ma quando mi volgo poi 
al nottro viuere,il qual altro non è.che vn co 
tinuo morire, mancando ogni giorno vn gior 
no èia noftra vira , & quel che noi diciamo 
morire. più propriamen te dir fi potrebbe ch’- 
ai morir fi mettete fine , & che in vn fiato di 
cór.nua morte molto pia e defiderabile finir 
la morte che Tempre morire, non io,o mi v^e 
voglia di lodar la morte , ma aitrefi di biafi- 
aiar quella vita mortale, cinta d agogni ba n . 
éa,8c parte di tante malageuolezze, quante 
cufcun prouainfe IteflbiSc vede in altrui . 
Palla primahora.che forge quella mifera vi- 
ea per fin all’vltimo, che cade , Tempre fi mo- 
ftra ripiena d’infiniti trauaglijpercioche l’her 
be.& le piante priuedi fentimento tiuono, 
& morono in pace nel lor terreno natio , le 
belile nalcono veftite.&haano gii lor ridotti, 
chi ne’fiunr.i,chine*bolci, & chi foriera, & 
quel che lor fa dimellieri il terreno produce 
feuza fatica di coltiuarlo.Sc in oltre lenza pé 
fier di ricchezze & d’honor tranquillamene : 
guidano la lor vita, & non fi fdegnano con \a 
condition humana. Lo /granato huomo n ifi- 
ce ignudo.fenz'atmi da difende: fì.fenza cala. 
il fenza>hauerche mangiare fe con fatica nó 
felo procaccia.fecondo dice quel detcòrl i fu 
dorè vuhus tui.vefcem panetuo.Ondc Pli- 
oio adirato contrala naturala chiamò tradre 
delli animali bruti, ^matrigna UeU’huomo. 
Ahivita.la qualequando fuggi fei nulla, qua 
do apparifci fei vn’ombra.'quando fei efalta- 
tafei vn fumo-O veramente mortali,f oi che 
tutte le cofe nell’humana vita moiono,&pur 
folo gii ho omini hanno quello miler a nome 
di mortali.non per altro quello lor accadere 
*on perche l’alcre cofe hanno 1 tempi deter- 
jmnacialla morte loro: l'huomo appena na- 
to.commcia à morire.&tìmlce di morire qua 
do muore. Chnlio pianfe Lazaronon perche 
egli fufle refufcitato,,ma(credoio)perciochc • 
rilufcitando douea tornare à riprouare le pe 


pe del Mondo , Q dignifiima , §c vei aurea rifpofta di Diogene, il quale addi m5 da 
to,che cofa fuffe l’huomo, rifpofe: E vn vian- 
dante terreno,che corre continuamente fuda 
do,& anzado per giungere alla morte: Si che 
duque defcendendo al mio intento.fono for- 
zato à gridare eoa amaro pianto;, & à madar 
fuori caldi fofpiri, poiché quetfa implacabil 
Donna della Mortene hà rapito l’Illuftriffi- 
mo& Reuerendiflìmo Cardinal Farnefe, il 
quale fe ben è morto, viue nòdi meno in quel 
la ceìeite patria,& il fuo nome viuerà in eter- 
no.sédo che le lue famofe opere Tarano quel 
le.che lo celebreranno in ogni fecolo.Percio 
che le uirtù Tue erano coli eccellenti , 4 & di 5 
rara concordia, & temperamento , quanto ia 
puro hnomo defiderare fi fogliono. Egli non 
ha lafciato d’efiere pacifico, ne per la feuen- 
ta è reftato d’effere piaceuole, ne per la gra- 
ìiità d’effere Tchietto,ne per la maefià d ede- 
re humano.la foauirà de Todore.che Tortane 
qualità fu efquafi fiori di Pnmauera) fpiraua 
no d'ogni canto.lo faceano nguardeuole.gra- 
to,e caro à tutti gli huomsni.Egh t oltra la : Icie 
xa.’a quale coli felicemente poliedeua fi de- 
lettaua fauorire i nobili ingegni , & m ogni 
qualità di per fona cfaltare,e gradire le lette- 
re^ le buone arrij& per quelto era commu- 
nemente chiamato, & conofciuto per protet- 
tore,& fautore de’ietteratnma perche Teller 
citio delle lettere è congiunto có quello de - 
l'arme { fi come gratiofamentc viene fpiega- 
toda Giulhniano) parimenti Tacca gran con 
tò di petfoae bellicoTe,fico£ne le vedea ne^ia 


fua fiorita Corte, doue non erano'lerron Ca- 
uaglieri di grand’i mportanza, & di gran vai o 
re fi nell’arme, come altrefi nelle lettere .que 
fti fono i bellifllmi titoli d’vn Prencipe loda- 
tiffimo com’egli era . Quelli fono ornamen- 
ti d’immortal gloria: quelli fono grandillimi 
fregi d’animo bé ordinato per quello piu che 
per altro.Aleflandroacquitiò il nome di ma- 
gno; per quello di lui fanno!! honoratillìme 
mentioni nelle Storie,grauil5metellimonia 
Ze, veriflìme lodi , indubitatiflime fede,pcr 
che coli abbracciaua le virtù, e le lettere, e le 
buone artiche da ogni parte li voltauano di 
rittamente à luii begli ingegni,come linee ti 
rate da li circonferenza alino proprio cen- 
tro.L'IllullrilIimo Cardinal Farnefe adimi- 
tatione di Alefifandro il magno, in maniera a- 
maua,aiutaua,& inalzaua le difeipline nobi- 
li, per lequah noi ci fepariamo da gli animali 
irragioncuolijche non gli parea mai che folle 
ro huomini piu degni d’honore, che quelli , i 
quali hanno eleuato l’intelletto à belle, & va 
rie contempla tioni,onde hanno ripieno l’ani 
mo di virtuofa fapienza,& ilimaua ranto dif- 
ferenti colloro da gli altri huomini , quanto 

le cofe animate fono differente dall’manima 
te,e le vere dalle pince, & perche ogni limi- 
le appecifce il luo limile, fecondo dice il filo 
fofojfi diletraua Tempre della lor conuerfatio 
ne, con le quali parti egli facea ritratto de 
maggiorile della fua Iliullrifiima cafa ; le cui 
lodi à piu lodati fcrittori ampia,Sc larga ma- 
«cria (tento© ài miflÀm* Mlona , percioche 

s*ja 


i’io fbfTc vn fiume d’eloquenza,& nel dir pro- 
to come Orrendo, abondante come Cicero- 
ne, °raue come Dtmollcne, facondo come 
Jtlercurio,& fe in me finalmente refedeffe la 
Sapjenzu.che gli Antichi attribuiuano à Mi- 
nerua.non batlerefne confiderei in parte fp:c 
gare in quello foglio le grandezze di quello 
Illuftriffimo Prencipe; Soggetto veramente 
di°mfiìmo d’ogni fcientifico, & virtuofo pre- 
dicato. Onde fi accende il cuore di far dire al 
la lingua fua minilira che s’alcun ò per fanti 
tà dì collumi, ò per eccellenza d’ingegno , o 
per mouamento fatto à gli altri huomini me 
ritò'mai d’effere in alto con ampie, & verdu- 
me lodi efaltato , rilluftriffimo Farntfe è 
quello, poi che da ogni grado di perfona era 
chiamato padre di tutti. Egli era quello, che 

abondantemente(feguendo Torme di fan lo 

renzo)diflributuale fue robbe à pouen, & fa 
cea tanto conto deilfElemofina, atto di niuc* 

ricordia, che la maggior parte de fuoi beni di 
fpenfaua per elfa. Vedete fe quella compaio 
ne è degna di lode, poi che la fomma deda 
Chritliana difciplina ccfifte nella pietà e nel 
* la mifericordia,chinon ha mifericordia dite 
medefimo. non puohanerla d altrui ; chI 
' viue male, non ha già compaffione di fe me- 
defimornon hebbe Epolone mifencordia di 
fe fteifo quando negaua le minuzzole,e i fra • 
menti del pane al pouero.da la nequitia,e da 
Tedio nafee la crudeltà^ da la dilettione, & 
amore la mtfericordiare però 'mifericordia e 
,03 volunux«uiikzì3 de f altrui mUena, e «maggio Con amor congiunta, nenfenza cag. 
gione dunque addimandarla polliamo ma- 
dre di beneuolenza.pegno d’amore , legame 
de l’amifta,& fermezza della vita-pianga dun 
que Roma,pianga l’Italia, & tutto il mondo 
inlìeme per la perdita di un tanto mifericor- 
dtsfoPrencipe.ma hoime che dico io?glt Tuoi 
honorati fatti non hanno dibifogno d’orna- 
menti di parole d’alcuno.poi che da ogn’vno 
à viua voce è celebrato il fuo nome . A lui fi 
deueno in terraji grandi honori,eglt è quello 
che merita m fuo feruitiola prontezza de- 
cuori di tutti 1 buoni. Egli in luogo d’mcenfi 
menta Tempre i fuauifiìmi odori di que’fiori 
che tutto di colgono le nette Ninfe nellasó- 
mittà di Parnafo Venite giouani ardéti, e ila 
diofi.venite tutti, & a gara l’vn de l’altro rietn 
pire le voftre carte de le lodi immortali di 
quello Illuftriflimo Prccipe,j& come di colà 
eccellente forzateui di far ritratto, perche 
era quel gra folgore di religione, che ve 
«mente merita le ftatuc & che di lui fi hono 
lino tutte le carri de’dotti fcrittori,accio che 
à ciafchedun lia piu che chiaro, quanto vaghi 
fiate, fiati de l’immorialità dei fuo nome. de 
ccdiateui tutti dlco,& venite à celebrare que 
Ilo degno femideo , & di lui honorate le vo- 
ilrecarte.-poi che è campo quello fpatiofiffi- 
Bio ,& doueabondantementefì pollino fpic- 
gare le vele,& moftrare le forze della eloque 
za. Aprite 1 ihefori della facódia vofira.fpiegii 
te l’ali del penficro, & meco infieme , perche 
folo né ofo entrare nel profondo pelago deb* 


’ 


s? r > 


le fhelodéne vi per iuadiate, ch’io ho ciò ho- 
ra fatto per credere di potere con la fcurez. 
xade le mie balle parole atrrecare alcuno 
fplendoreà quelle chiariflìmeglorie.le qua- 
li fono tanto poggiate d’ogni altezza, che fi 
come niuno biafimo non le offufca , coli non 
pare le illuftra lode neflunarma folo per mo- 
ftrame alcun fegno dt non parer ne orbo in 
tutto a nó veder fi gran Solerla cui luce nó 
potendo io affisarmi come potrò giamai del 
le grandezze difi gran Prencipe tener per- 
fetto raggionamento?Si che dunque la.cian- 
do à piu eleuati fpiriti il difcorrere piu para 
colartnente le fue marauigliofecofejmi baite 
rà hauer dato faggio di quel puoco che'l no- 
ftro intelletto ha potuto cogliere in quelto 
fio ameno, ’•& fiorito giardino delle Melodi. 
Onde conofcendo io di nó poter folcarv q 1 - 
fio oran pe!ago,mi par cofa conueniéte u uac 
mi intorno à queti lidi, che entrando piu 3 
ti vada à rifchio di fommergernn.per quc..» 

non potendolcome ficonuenirebbe)a p'cn.» 

fodisfare à quanto deggio.e dcnderc, col ve- 
lo del filentio imiterò in quella parte 1 iman 
tedi quale molte cofe.che non potea ben dt- 
pingere.ricopriua con vn uelo.lalctadole piti 
tolto nella imagination de penfien altrui, 
cheicercando col pendio e co colori . por- 
le d'inazi à gl'occhi. cofi,& non altrimenti fo 
io.lifciando ad altrui confiderai, & contem- 
plare le grandezze dell’llluftriffimo Farncle. 
le quali lo ternano in perpetua memoria per 
taatoicad» vaiuerùl condmon del huomo 

U Bl** 


il morire, ini par che fi debba moderarli pian 
to , & contener il d»lore ( fe ben la perdita è 
fiata g'andiffima)perla partita deilMUuftriff. 
Pamele da quello caduco flato , percioche e- 
c] : . d : fpreggxandole cofe del mondo,n’è afce- 
1;, a quella celefte patria.neUa quale rallegra 
dofi.ne'gode la diuina Elséza.alla quale p-ac 
eia condurre no; altri , che quigiùnefiamo 
orbi rimafli, & ali'hora faremo beati, & vera- 
mente non vna, ma tre,e quattro volte beati, 
che haueremo cangiato il corrottibil cc n i é- 
terno.-ma bora niiferi ci pofliamo QÌrc,cne ne 
giacamo oue è tutto ciò, che ali eterno bene 
e contrario, & però quefta vita, nella quale ne 
ha lafciato rilluftriffimo Cardinal Farnefe, 
Portegno di fedejperanza, & carità più tc-fto 
morte, che vita fi può dire.-fendo duque cofi, 
Viua Farnefe, che partito da queflo à miglior 
"luogo con foni ma allegrezza ne fruifee il Di 

iino Regno, _ _ 

Doue egli feorge si gioia, e duetto^ 

In terra ogn 5 un,pien d’amorofo allctto. 

ESSE QV I E 

ISELLA MORTE 
DEL CARDINAL 
FARNESE. 

X elle quali à pieno fi dsfcriue il Catafalco , con 
fattoi apparato della Chiefa . 

DiGieronimo Rainaldo Romano. 

£ Icue di alli a-di Marzo intorno al- 
le z i . bore effendo quafi impro - 
uifaméte feguirala morte celiai 

luftriffimo&Reaerédifikmo Car 

dinal Farnc-fe, di gloriofa memoria ( à cui pe 
xò trouaronfì preferiti, oltre i fuoi familiari , 
quattro Padri del Giesù’, due Zoccolanti, x 
due Capuccini ) e fparfafi di ciò la voce per 
Roma,nacque tanta afflittione e languore m 
tutto il popolo , che pareua che folte ca u.a 

■ 1* qualche gran ruina fopra quella Ciua , co 

! vno moto & concordò de genti , che m poco 

■ fpatio di tempo il palazzo tutto fi empi,pro- 
1 curando di vedere quel tanto amato e hono- 

I e rato corpo , il quale da mattina del Venerdì 
I? feouentefùdaM Giuliano Cechini cerufico 
’ v principale, fparato& veduto tutte l’mteno- 

Y rabellifsime, e fané, faluo che la veuca , la 
quale era conuulfa e paraliticata in maniera 
1 che fenza punto d’orma fi erariftretta come 


giulio . Furono Pinteriora fepcll iti nella 
Ch'efadifan Lorenzo in Damalo dinanzi 
all’altar maggiore, & il corpo imbalfimaro e 
polio in vna delle fale di Cacellaria in vn pai 
co eminente ; doue fi diede comodità al po- 
polo di vederlo , & la mattina feguente del 
Sabbato, venne il Colleggio de’Cardinali c5 
cappe di lutto, c tutti pieni di meftitia lagri- 
ffiado la perdita del lor Decano, & del fpien 
dorè di quel fàcro Senato j doue fatte le loro 
precationi e sate cerimonie, fu pofto il corpo 
in vna bara maggiore deil’vfàto fopra vna co 
perta di tela d’oro,veftito alla Episcopale co 
la mitra & pallio Archiepifcopale , &co'i ca- 
pello rollo alla Pontificale fopra lipiedi,& 
dalli Canonici della fudetta chiefa portato 
fopra gl’homeri giu alla porta del Palazzo 
coti molta fatica nello feendere per il grandi! 
fimo concorfo del popolo, ne li Suizzeri ba« 
ftauano ad aprir la ftrada ; quiui confegnato- 

10 alli Canonici di fan Pietro , che riceuern® 

11 feretro fu le fpalle, s'incaminò l'ordine 
delle cópagnie fecolari edauftrali , & da poi 
il clero de’preti in grandifsima quantità : vi- 
timamente feguiuano gli orfanelli.i fanciulli 
poueri di fan Sifto.ipoueri di fan Spirito,& i 
JJeophiti tutti con torcie, dolenti d'hauere j, 
perfo il foftegno loro , di tante eleemofine. | 
che haueuano continuamente da quel Pnn- 5 
cipe & infpecie gli orfanelli , i quali pochi I. 
mefi auantihebbero in vna fola volta feudi ^ 
diecimila, e dalli Iati del feretro erano por- a 
tate banderolc nere dalli paggi, c facendo al^ k 

dalle • * 


dalle baaile i Suirzeri della guardia del Pa- 
pajdietro poi fcguiua con pietofo e compaf- 
fioneuole fpettacolo vna honorara quantità 
di ben cinquecento tra familiari di S. S- Ulu- 
flrifs. & fignori gentiihuomini Romani vefti 
ti di lutto con molti Prelati : in vìtimo vent- 
ila il Maftro di cafa di N.S. con molti afrific» 
ti della Camera, & Patriarchi, Vefcoui, Au- 
ditori di Rota, & Abbreuiatori , fopra le lor 
mure, & gran numero di Cubiculari) con ve 
Ile rofl'e, dietro à quali poi feguiua gran po- 
polo, niofirando con lagrime la diuotione & 
affetto che haueano verfo il benignifsimo 
Principe, &la gratitudine de’bencficij 8c fa- 
vori da lui riceuuti .• di maniera che non pof- 
fo credere che cofi gran feguito& aura vns- 
uerfale Aa forfè pervederfi mai con altro 6- 
gnore . Haueuano tutti gli artegiani del pe- 
legrino ( percioche fi fece la via di Banchi) 
parata la ttrada di panni neri, coperte le infe - 
gne loro di veli neri, Stciafcuno fecondo lì 
diuerfità delì’arti pofto fuori varie mercan- 
tienere, come fondachi folo panni neri,mer- 
xiari veli, & drappi neri, coronari corone ne- 
Te, librari miffali & altri libri legati & coper- 
lli di nero , & cofi gli'altri fecondo li loro ef» 
. c:rcitij, nell’imrar che fece il corpo al Pelegri 
1 sP furono vdite molte miferabil voci di per- 
line piangeri che gridauano;Padre de pone- 
vi cihaipurabandonati , hoimeche è morto 
. v padre della pouertà, miferi noi » mefehint 
>ì<oi", & fimili altre parole , che accrebbero il 
i olorc ,& il pianto à tutti li circonfi ^ri,& co Eoin me 20 la Chicli con le porte aperte e 

continuando (etrpre il concorlo de gl'- huo- 
mini & delie donne , che non folo contenta- 
vniì di vederlo,& batciarli le mani,ma anco 
le vedi, bagnando per la gran moltitudine, 
che vi {Ielle fa guardia de’Suizzen , & alcuni 
Padri Grìefuui fin’ad vna hora di noite,& can 
tato l’vfficio, antifona, & orationi lolite , dal 
fonradetto Decano & Canonici , & melica 
del Seminario, fù pollo nella lepolcura fatta 
incolta auanti lattare maggio: e , che; poco 
tempo auanti s’era finita, follecitandola S.M 
gnoria comeprefaga della fuamorte,con la 
fe°uehte infcrittione intagliata in vna pietra 
'di^pórh do.ornata d’intorno di finifsimi ma' 
ini mìlchi, & con l’arma parimente intagli. 

in Conciftorio deplorò la morte Tua narran- 
do le grandezze & honorateattioni fue in be 
nebcio della fede Apoftolica , chiamandolo 
fplendore del fiero fenato, & fendendoti 
molto à lungo nelle fue laudi. Sonno flati 
tutti 1 Cardinali, ImbafciatoriRegij , & di 
Principi & di molte & infinite Communità 
à condolerti con Pllluftrifsimo Signore D.- 
Odoardo fuo pronepotc, figliuolo del Sere-' 
nifsimo Duca di Parma. Mercordi che fu 
alli a^.del ludctto mefefurno fatte lelontuo 
fe eSequie come fegue . 


T ’SfTequie dell’ Illufirif imo Cardinale Far 
nefe fono fiate vera méte ttupende,& de- 
gne di tanto Prencipe. Et ben conueniua che 
quello che fu Tempre marauigliofo in vita,ap 
paritfe ancora maeitofo in morte. Furono ce 
lebrate ne la Chieta del G.cfu, conlhnterue 


niméto del facro Collegio de’ Cardinaliche 
furono quarantadue, afifi nella Capclla mag 
gìore, doue erano molti Vefcoui,Prelati , & 
officiali della corte. Nella Capella grande 
■kfnan delira {lana il Sig D . Odoardo con i 
;Joi familiari & deirillullrilf. filo Zio tutti 
, illiti di lutto . N ell’altra capella aH’incori- 
o erano gli IUuftrifsimi Canferuatori , 
»3porioni,& Officiali del popolo Romano, 
f >n incredibile cócorfo della nobiltà di Ro- 
ta,- & di. tutto il popolo, il quale per l’amo* 
i ^che portaua al morto Prencipe, & per ca- 
roliti di fi grande apparecchio , correua co- 
i e ad va miracolo. Et gche quei che nò to- 
no 


eo flati preferiti pollino ancor efsi goder de 
i’iionor fatto à fi degno Signore, & infierite 
ammirare l’altezza del fi ftupendo funerale , 
mi è parfo & con la prefente {lampa , e dife- 
gno, & con qttefto breue difcorfo rapprefen- 
tarle tutto quello che indio mi è parfo de- 
gno di memoria. Se di luce . 

Et per incominciare . La Chiefa del Gicfu 
era tutta veftita di bruno con vn ordine di 
#48.torciebianchecolorate di giallo, che in 
bella maniera correuano fopra il cornicione 
Se infieme recauano lume& meftitia àriguar 
danti. Ne’quattro corni della Chiefa yede- 

atanfi quattro arme grandi del Card.Farnefe, 
Si duealtrenele due principali capelle che 
fono da i lati, & quefte erano nobilmente co 
lorite folto il difegno di M. GiofefFe d’ Arpi- 
co, celebre , & faniofo pittore « V erano an- 
cora 12. altre armi, compartite nel corpo de 
la Chiefa,lauora:e da gioueni, intelligenti di 


pittura. 

Il Catafalco che in forma di tempio ,oue- 
ro Maufoleo, rotondo forgeua con giufta mi* 
fura in mezzo alla croce de la Chiefa era f°* 

f ra ogn'altra cofa per la fpefa, nouità, & bel- 
ezza fua à tutti nguardeuole, & ftupendo. 
Percioche era di altezza di palmi / zt. .di grol 
fèzza Gz. finto tutto di marmi bianchi & mu 
fchi. lauorato parte d’ordine Don co, parte 
d’ordine Ionico : il cui pofomento, ò pilanii- 
done ( che Io vogliamo chiamare ) finto di 
marmi bianchi, & ornato di vn recinto o fa-i ; 
fòa di pietra fama, che per mezo correua , {3, 


alz2ua da terra palmi <?.& era coronato dVnz 
ghirlanda di torcie, fopra il pofamento (i ere 
geuavn doppio colonnato Dorico in mara- 
uiglio fa bellezza, & altezza comporlo di 20. 
colonne mifchie, che foftentauano il doppio 
ordine deli’ediricio che fopraltana. L’altezza 
loro era di palmi 3 5 . Fra li otto vani delie co 
Jonnevi fi vedemmo fopra variati piedelblli 
polare otto figure, finte di marmo [vaco, che 
fignificauano ottoprincipai virtù del Cardi- 
nal Farnelc,cicè,ia Fedc,!a Sperar,za,la Cari 
tà, la Religione, la Prudenza, la Forrczza,la 
Giuftida,la Téperar.za.-daila bada dinanzi & 
di dietro erano fcaiini commodi eh? condu- 
ceuano al piano del tempio . Nell'entrata o 
frcntefpicio principale che fi ofreriua a cucili 
che entrauano nella Chiefa fopra ifuoi zoc- 
coli polauano la Virtù, & l’Honore ; al mede 
. fimo modo finte di marmo. 

Neil’altro fronrefpicio che era volto verfo 
la tribuna della Chiefa fopra dui altri zocco- 
liera no la Liberalità ,&F Ho fpitaSirà. In me 
Zo al piano vedeafi il letto funerale eminen- 
te in modo che da tutti facilmente fi poteua 
^ vedere, coperto di broccato d’oro , con l’ar- 
me del medefmo Cardinale riccamente fre- 
. giare. Sopra le colonne poiana vn gran cor- 
nicione medefimameRte finto dima mo bia 
, co, dalle fimbrie del quale in mezo gl’interco 
iummi caìauano pennoni di velo bianco, à 
guifa di fettoni . Nelle due fronti del corni- 
cione in mezo ad vna fafeiadi pietra l'anta fi 
leggeuaao fcrkte quelle parole. -£VNE«0 ; 


Nella parte inreriore al paro de i capiteli* 
delle colonne fi fiendeua vna cortina di pan- 1 
no nero, chea guifadt foffita terminando 
Peperà inferiore recaua feco ornaméto egra 
tia non piccicla , (opra il cornicione s’aggira- 
wa vn belìifsimo cerchio di balauftri , foprai 
quali, come anco fopra il cornicione fi vede | 
na vn gran numero decarideie grolle accefe 
della medefima cera, che pafTauano fèi cento, 
c nel mede mo modo coloriti. A quelle can 
dele fopraftauano dieci candelieri grandi di- 
pinti di chiaro feuro, & ornati digigli pauo- 
nazzi-.i quali candelieri appegiandofi al iecon 
do colonnato, che rifpcindeiia di fiotto, fofte- 
neuano dieci gran torce accefe . 

il rimanente del Tcpio fi riftrengeua nel- 
la grandezza del fecondo colonnato , che di 
{otto lo foiteneua , & fi alzana all’altezza di 
palmi .25. L3 quarta parte ancora era tutta 
finta di marmi bianchi & mifchi conforme al- 
la parte inferiore . In vece di colonne fiorge- 
uano dodici pilaftrid: pietre m (chiedi varij 
colori con lebafe,e cap te’H [onici . Nel nvc 

2.0 de 1. intercolumni] fi vedeano dicci fene- i 

{troni, chepareuano che pigliando lume di | 
fuori illuminalfero il tempio di dentro , So- ' 
pra le colonne ccrrcua medefimamente vn 
a chitraue con la fna corr.icie , e fregio', che*?. 

* r t • p^ì»0iiin3 !i 

inficine t 
la tribuni 


le era col 
paini; 21 muli* 


_; n3r c in rna lanterna , nel fregio del quale 
f ] e oocua quello detto . BEATI MOR- 
TV? QVI IN DOMINO MO- 
RìVNTVR. Nella fommitàdi detta cor 
n j ce>e n el’a fuperficie della copula ardeuano 
molte candele accefe, compartite come nel 

dileguo G può vedere . 

Terminauafi finalméte tutta l’opra in vna 
tran croce tinta di giallo, la quale con l'alrez. 
ta lua , Suoi fignihcato del predetto mot- 
to recaua indente nuirauigliae deuotionCji 
chiunqueda bailo la rigua daua. 

Celebrala Melfa foienne Monfignor Car* 
lo Conti Romano Vefcouo di A ncona,& fe- 
ce i’Oration e funebre il Signor Pietro Ma- 
gno , Secretarlo Si agente del Serenifsisa» 
Duca di Parma. 


6 r 
Scìfimìs 'Peregrini de Tonte Curuo 

CARME N. 

Meri in Orbe T errarti™ numerai viuum Fami' 
jmtn in littore cceli . 

tC ALEXANDER «fona- 
re dona t Cunéta pamaffi celebrata faxa 


Morte, qug viauninumeransj'a 


Littore czlt . 


( orbe 


Nonianslaurus niuea» camznz, 

Nec caballini geliti! fragores 
Iam viro tanto decorando ple&or» 
Questi Venufinus 
Reddidit clarum fonitu latino 
Explicans grzeas tiimium latente* 
Carminimi partes j facilique fenftt 
Dofiacanendo. 
line mei yerfus pr operate Leti, 
Paftorvt tantis meritis in aftris 
Luceat valde proprio triumpho 
Athere paro . 

ROMA, quz tanto madefadìalu&ti 
Lir.que nuhc triltes animi dolore®. 


Nunciam credas properaiTc ctslo 


Tedia tonantis . 

Gennum cislpas precibus lenaret. / il 

■t^ccq, Thelorum rapidzruinae 
Pi minutanti domini fupei ni 


Qu* diti mendis agitata esci* 
Iudicem magnarci parar effe fa* a un» 
E«fe tremendo? 

Dardana* Nvnfr renoueus erg» 
Canticum laudi? patria parenti 
Vttriumphorum volitando fulgor 
Scandat olympum. 
IN O B I T V 
ILLVS T RISSIMI 
C ardinàlls 

farne sii» LATINI DONI. 

K»” obur Heras,abijt, Mortimque fefellit , 

Pul brut. » a'rqfft homìntr», turpe obqffe Deum ( 
Viutt adhuc .codoqi animar» emeremqì. fepulchr* 
Condii, jllexandraparuus & orba erat . 


DI 


Di Franccfco Zuccharini da roffombro»e. 

1 ’ Alma eh e fé* dei fette Colli adorni 
L il jebro andar di fua preferita alter» » 
■RefolutadaWejfer fu» primiero 
Trionfa in parte oue chi meglio aggiorni. 

Z d'altri Gigli in quelli alti foggiami 
Gl’ Angeli eletti del fiuran Impero 
D' ogni rara eccellenz.it in pregio intero 
Vinteffo» fregi di più luftri e giorni , 

Tal che pre fuga del cangiai albergo 

Dal mondo errante ,e da fue perle, e di Offro 
Tutta nel fuof attor alta s’ interna . 

Hot mentre ì mieipenfier tati al CieTergo 
O do Prencipt altiere e raro mefìro 
Via de tuoi fregi qui memoria eterna. 

Di F. P. 


B Enhai Roma c-agiortdi pianto amaro. 

Che quella che’l miglior femPr e ritoglie. 
Dal alitai nodo il tuo Porne fe fcioglte -, 

X rpegne,ahi crudeli tuo fplendorptu chiaro 

Ma lei fu al mondo .hor non e à Diomen caro, 

E al grande Auolofuo.ehe n Ctel l accoglie. 
Mentre riman eh' marmo il pregio toglie t 
A quanti mai d'alto -valer i ornato . 
Afciuga dunque il pianto b fiera Terra : 

Pofcia.ch’ eterno, e glorio fo-viue 

Vn Ale ff andrò in Cielo, e l altro in terra. 

Z fe quejlt è lontan dalle tue riue. 

Di lui fi bella pianta in te fi ferra; 
Gh'eJJerpuot lieta dtfperanzz -viue. ^ ^ 


D E L Si G: FR A N C. P A N T. 

T> Orna vada il tuo piante al fa fio duro 

■*" v Che il gran P acne fa in poca terra afonde; 
Se fair emiian il Ci: li ricoprati tonde : 

La terra allhor in loco bafib e ofiuro . 

Di Speme vìfiegià tuo cor ficu.ro, 

Hor Morte ha fpetne morto -, Et fa d'altronde 
Lieta fperar per lui di Lei he hor tende 
Porta» li tuoi fofpir, tuo pianto duro. 

Vedi Roma dolente -,fp argon fonti 

Di lacrime i tuoi Coili,e imuri amichi 
Altri a acque facn pregni, fa', altrfi giunti 

Al fin faet terra, fiuoi fa (legni amichi 

Spenti : Hor il tuo grido al CUI fermenti 
Daria ,la terrari mar , Parnefe dichi . 

Del Medefìaio . 

% O M A à ragion ti duoli;out fon faarfa 
Quei vaghi gigli.e quei fioatti odori , 

Da cui le frondi, frutti fierbette, e fiori 
Suo color ,& odor viddengià darli ? 

Aiuti pur tua lingua d lamentar fi 
La Primauera de faoipriui honori i 
Cefftn r Augelli di cantari V Allori 
Secchhìfìipoi che i lor decor fon arfi. 

Di te lagnati Roma, poi che indegna 
Di tanti odor, di tanti honor perfetti 
fi? alare al del, Infoiando la tua infogna. 

Et ben ciò t'inieruien,poi che i figgati 
Tuoi non ccnober quella virtù , degna 
Di terra norma de i faptrni tetti. 


Del 


Del Modellino . 


QV AL laude, qual trionfo, qual henore t 
Qual gloria, qual trofeo,qnal degne imprefi 
Ideila prefente vita p:en d’errore 

Merito mai alcun, quanto il Lame fé > 
Quinci Roma vederlo poi, che horrore 
Di lui Morte ajfallì : onde difefe 
Centra lui non hauendo , al / 'nero Hofpitìt 
Per aiuto ricor/è onakebbe imito . 

Indi da i Chor celefli vn me fio fcevtde. 

L’alma à quel corpo fura, e in del la mena . 
JJor m ira fe dolceffa in quel difende , 

Mira sa te aggiaccio ciafeunavena . 
Adunque da tuoi occhi vn Mar difenda 
Di lacrime -e in dolor tuo corpo mena e 
Jgcho rifponda fmpre à i tuoi lamenti 
Per Valli, Scine, Colli vltitni accenti. 

Di Antonia Doni. 

T L Tebro, ò qual via più profondo fiume 
* Hor chi mhu volto il fieno 
Che da quello, e quel lume 
Tarn’ onde io ver fi, e mai non vengo meno ? 
Ma chi finto io che dice 
Che hai Roma infelice ? 

Ch’ fi, cofi larghi pianti adenti il freno i 
Il mio Far ne fi ì morto; 

Ma vino ì in del riforto. 

Deh lafcia que(lo pianto, 

Balìa ben queflo negro, e oficuro marita • 


Di Mariano tnfègna. 

"CEa pitto fe fatiche, e fanti incarchi 
*■ Caro, il grand’ \Alejfandro à l modo viffe. 

Ne meta a la fax. gloria vnqua preferiti 
Influito di pianeti inuidi, e parchi-. 

Ne cmfe mai di fa lenti or colmi ecarcbi , 

1 rat de le fae lodi ombra d’ecchjfe. 

Et hor eh' giunto e' l di, che Dio prefi (fé , 

In cui la nobU’alma a'I Cielo varchi , 

Tiu gloriofo à premi ei fi conduce 
Eterni, e ben fcarfa merce gli fora 
De l’ampia terra ogni piu eccelfo honort, 

Efe ben cinto el fao mortai d' horror : t 
Pur in virtù d'opere illuflri,ancera 
Quafi vn Sol fra le nubi indi riluce. 

SOPRA IL SEPOLCRO 

Del Medefìmo. 

A L’ofiroo Viator, che efjergia miri 

D'ombra di morte in quefia tomba musiti, 
Humil chinando , e le ginocchia, e’ l volto 
Spargi preghiere, e lagrime,e fospirii 
ter eh e s’auuien che'l fiero fpirto giri 

Dal Cielo i lumi a Icorlpo, end’ e difettiti t 
lofio da lui farai tuo prego accolto , 

E fianpaghi.e contenti i tuoi defifa 
Ei.che in vece di porpora fi velie 

Di fole, e fregia m vece anco di gigli- 
* Di chiare felle il fao dorato manto, 

Cf altrui fa fa tri accoglievi prego'# l pianto- 
Nel maggior vopo, e ne’ maggior perigli,- 
£ ìappri finta dgrar, rato;- itlejit. 


DI BERNARDINO DI ROSS*. 


A b crollar dell'altero . & enobil Giglio, 

Che mandi morte impetuofa finnfe , 

Kew* il ptu chiaro lume in te s e (linfe. 

Che cadde il tuo piu degno, e amato figlio. 

Si me fi a il cor, fi lacrimo fa il ciglio 

jtìlhor non ti vidd'io eh’ Annibai vìnfe, 

E tanto del tuo fkngue il terre n tinfs. 

Che qua fi htbbe tifilo impero entro alfuoartt 
Ben hai.ond'ogn hor fian gl' occhi tuoi molli, {gli*. 
Che f all' hor fu chi rifiorì tuoi danni, 

Hor chi ti re fi a, otte tua fpeme fonde! 
CofitlTebro dieta pien d'alti affanni , 

Torbide al mar volgendo, e tepide onde. 

Pel pianto che ver faro i fette colli. 

Di Honorio Longhi. 


P ’ASS AVA il pianto fin fura le Stelle 
Della città, che l Mondo vinfe.e reffe, 
S'irate Dio pur la disfar voleffe , 

Qual de Giganti fe l'empia Babelle « 

1 Col Ciel la Terra , e l’ altre enfi belle 
Colma di pianto, e di finga lei, ejpreffe 
Il duolinuolta in vefte atre, e dimeffe 
Qual pianfer in fui Po le pie firelle. 
Meltcona Infcinro, e’I bel Poema fi 
Febo, e le Mafie e fin volate tn Ciel» 

'Quando a glThfidiednofiro - 

Tanto che fra Mortai poco r rima fi , 

Poi che Aleffnnàrro dal terreno velo 

Poggio (fogliato àpiàfapremo 


De! Medefìmo. 


Cinte hora ha ilTebro la fitta me fi a fronte 
Di velo incenerito , 

Ter che l’honor del mondo fe ne gito, 

E coler in fciclto .incolto, e rabujfato 
Stupido efijfio ne l’incerta /abbia 
Tonfo fio duo! fi d’infelice fiato , 

£ tutto pien di rabbia 

Die fieri morfi alle fui antiche labbia, 

Ma quando sà che già Farnefie en Cielo , 
Sgrieuala fronte futi dal mefite velo. 

Del medefìmo nella Sepoltura , 

gj/ 1 fian le foglie di quel facro Giglio 
Di cui dal Tebro al Jfiro andò l'odore , 

Jìor giace in quefti marmi indur efiigho , 

Aficoje i raggi fuoi dal doler vinto 
Tebdip ungendo il gran Farne/è estinto. 

EpitaSo di Gio. Brandimarte Franconj. 

g) V l le Getter J, aerate , ilterren velo 

D’ALESSANDRO Farnefie at tendati V almi] 
Tino addinone fitto falita 'va Cielo. 

Epitaffio di Diefebo Palo mba . 

sROM A chi giace in quella tomba fi ara ? 

La pie: ad’ e l valor d’ antichi Heroi, 

Morto lo piange il Mondo, e la Natura. 

Di 


Di Cefare Mariani 


R OfWt che fra tutte altre fei corona. 

Bella fama fa, inuma, antica, fi' Sant.* 
E dell’inclita. Chiefa alma padrona , 
Do!gate>& à ragion perdita tanta , 

D'vn il gentil Signor faggio ,e cortefe , 
Piangile di Negeo atro color t’ ammanta. 
Ben fi potrà cercar nuouo paefe , 

Ma non trouar -uri altro genero fi , 
Corner a Vllluftrijftmo Farne fi. 

Et fe non che parer troppo animofo , 

Non vogliono cercarei chiaro mofirartt, 
Squamerà in ogni parte -virino fa . 

Bufi chor fe ne gito in quella parte , 

Del ciel oue fi gode l’alta e jf enfia. 

Di chi col cenno fai tutto comparte. 
Merci condegna alla gran prouidorfia , 
Ch’-vso come Paftore , e come Padre , , 
Oprando bora zi rigor ,hor la clemenfit . 
Ma poi che quesìa nofira antica madre. 
N’ha tolto si bel Sol,sìgran te foro , 
Lafciando noslre luci mefie.à' atre. 
Vorrei col dir sfogar l’aspro martora , 

Che fenica lui mafùgge, ma non cqo 
Turbar temendo ilfuo dolce ri fior e, 

. Onde mentacelo in negro manto afeofi . 

Del Medeiimo . 
COME Poma potrai^ darti ripa fi > , 

D’ efier priuata di si gran confi g.:> 

Et -veder Morte, che tra fieri artigli, 
Tten sì ricco tefcr,e sì pretto fi 


Non /coprir conte già lisi', e gioì* fi. 

Il vàio tuo, fin eh' àiceufii Gigli, 

Non forg i chi d in Sua, & chi famigli . 

Quel onde ciafcunviue lacrimo fo , 

Quanto la pianger fiempre alta cagioni , 
tiaurefli fe nel tuo fuperbo fino » 

Non germogliaffer hornouelh Gigli , 

Dal [or odor ferma Speranza pigli , 

Jet Roma e Italia, e tutte le perfine , 

Che’l tempo tornerà chiaro, & ferme . 

Del Padre Frai Chriftoual de Mefa , de la 
Orden de Sant Auguftm. 

<£££?/£ Vnca la antigua ni moderna R. O- 
xt ffr MA 

Quando el tempio adorò de Mat 
te, ò lano 

O el de CH R I S TO y fan Pedro e* 
Vaticano 

Tornò tal pena, qual por vno»oy toma. 
Ala que domò al mundo, agora doma 
El dolor de tu muerte, ò gran Decano 
Deìfenado mayor,yelfacro anziano 
Tibre, turbìo dellantoei roftro allo ma. 
Mas clamor ay que quando abrafo el Grieg® 
A Troia, ò del Tarpeioal Auentino 
Hizo el impio Neron poner cruci fuego, 
Jiolamentes gentil pueblo latino 

Que defeanìando en paz goza en fofsiego 
Por eftado mortai, reyno diuiao . Sì 


' Del Mifmo. 


ria! gran FARNESIO lloras comòa 

d muerto 

Reyna del nuindo ,y honrra de Leuaata 
Biue cn la Iglefia ceidìial tnomphante 
Dex a mar brauo, por figuro puerto 
Caduco y faifo bien por firme cierto 
Mitra, y cape!o,y ropa Ro cagante 
Por eftrelias depunra* de diamante 
Decuyo Refpiendor eita cubierro . 

Siete Pianetas, Polosdos,y vn Norte 
Loj biandones feran de fus paiajuos 
Dondeno puede riempo ni carcoma 
Por piedras Efmeraldasy Topactos 
Tienen, ved lo que va de corte a corte 
Y de aqueija ciudad ala de R O M A > 


* 


Del Mifmo* 

P Vrpura roxa, ycardena a^ucena 
*■ Adornò fu perfona.orno fu efeud* 

Y oy de la fiera Parca el filo agudo 
La grana y lirio azul al fin cer^ena 

Però en mas fertil parte y ma* amena 
La flor trafpufo del blafon quien pud» 

Y darà al cuerpo que quedò definud» 

Ropa Re al en la region fereha . 

Tumulos,epitaphios, tumbas, luto* 

Ofcuras pompas machinas funeita* 
Maufoleos altos , y lèpulchros trifte# 

Son poco a tal valor, mo ftrad enxutos ( 
Roftros,pues triumpha y reyna, h azed fis- 
tio Uoradpsrqu? bjen perdift es * 


Tanola de gli Auttori volgari 
Frane. Pani. 
P.P. 


A 

Agnolo Tornali 
Alejfmdro Coperchio 
Antonio fUtadrajfo 
Antonio Ber calano 
F . Antonio Zanobi 
Antonia Doni 
Ammarato Aueturati 
B 

Baldo Caiani 
Barattano Barattarli 
Bartholomeo do Rojji 
Bartholomeo Spada 
Bernardino Rojfi 
Boetio Giunti 
C 

Caualier GuameUo 
F.Chrficualde Me fa 
•ver fi Spaglinoli 
Cefare Scarnati 
Ce far e Mariani 
Cofmo B.ofdlo 
D 

Diofebo Palomba in dot 
lochi . 

E 

Bp'tBola a D.Duart. 
-Egidio Pompa » 

F 

Tabritio Carofo 
Trance [co Poluermi 

t.M. 


Prancefico Zticcarin» 

G 

(fio- Antonio Zitti 
Gio.battifia Leoni Ora 
tiene volgare 
Gio.battifia T irabofichi 
Gio.battifia Gardone 
Gio. Brandimarte Tra 
coni in doi lochi 
Gio. Domenico Dati 
G C. 

Girolamo Piazza 
Girolamo Rainaldo Bf- 
fiquie 

Giulio Ce far Grillo 
Gregorio Picca 
H 

Mettere Santa Croce 
Henono Bonghi in doi 
lochi 

Horatio Tromboni 
Horatio Prancefchìm 

1 

lacomo lacchili 
L 

Latino Doni 
Lilia Strozzi 
D. Luigi di Bere di a 
M 

Mariano Infogna 


Matteo Aìfamii 
Uhùo Pa'nfa 
N 

Rat alino Maestri 
picelo AcquijU 
Riccio liuti) 

P 

Pietro Magno Or al io- 
ne volgare 


Pietro Gran unì 
S 

Scipione Gaetano 
Sebajlian TeRarini 
Spali edite academis» 
' aggirato 

T 

Torquato Baffo in dii 
lochi . 


Tanoia degli A littori latini. 


A 

T. Antoni] Zanobj Ser 
aita 
A. Ci 

Antonij Bjtgucìj Cer. 
Aureli) Vrfì Romani. 
3 

Barattarti Barattarti, 
Bernardini La. p armi 
Burfsni • 

E 

tómanuelis Con flamini 
Lujìtani Elegia . 

F 

Frantìfcì Benctj Elegia 
G 

Gttaltsrij Quinti) l’oer 
ni. 

H 

F--rmxni Brogrfma 
Bhryfii 

^■‘ercnymi Serlupi) 

FIN 


laeobt Fi ani) Iberni, 
lo. Bapttfl&de Agallar 
Hijpani. 

Itannis Z aratini . 

L 

Latini Doni Romani . 
M 

Melchioris Lopefk ogtt 

fa Lafitarsi. 

N 

Nat aliti) deMagifirk 

P 

Tetri Magui Oratio . 
Tetri Gratiani . 

S 

Scip ionie Peregrini de 
Ponte Cuneo . . 

V 

Vincenti/ AuHJìi Bai . 
molimi . 

1 S, 


REGISTRO. 


ABCDEFG, 


Tutti fogli 
IN ROMA 


Per Francefco Coattini . 1 5 8 j7» 
Nella via de’Baìeftrari. 


1 

! 


/ 
* 
* 
r 
f 

il